Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11786

Počet fotografií:
9382

 

 

 

Priebeh realizácie projektu

Slovensko, 1. 1. 2019 (TERRA GRATA, n.o.)P r i e b e h    r e a l i z á c i e   p r o j e k t u:VŠETCI RAZ BUDEME SLABÍ

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                         v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR

Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie –

            kód Výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prijímateľ: TERRA GRATA, n.o. Banská Bystrica


 


Aktivita projektu: Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov - špecializované vzdelávanie – gestor aktivity PhDr. Erika Sučanská


11. januára 2019 – Modul 1

 Predmetom vzdelávacieho podujatia bola legislatíva Slovenskej republiky,

  Európskej únie a OSN v oblasti eliminácie diskriminácie a prax v tejto oblasti so

 zameraním na cieľové skupiny projektu. Oboznámenie s obsahom vzdelávania.

                    -   popis projektu, východisková situácia, cieľové skupiny, aktivity

                        projektu, odborné kapacity projektu

                    -   pojem diskriminácie

                    -   dôvody pre diskriminačné správanie a druhy diskriminácie, riešenie

                        diskriminácie

                    -   ľudské práva – základné ľudské práva a slobody – charakteristika,

                        osobné a politické práva, ekonomické, sociálne a kultúrne práva,

                        práva solidarity

                    -   ochrana ľudských práv, vnútroštátna, medzinárodná regionálna,

                        medzinárodná univerzálna

                    -   Všeobecná deklarácia ľudských práv – VZ OSN, Medzinárodný pakt

                        o občianskych a politických právach – VZ OSN, Európsky dohovor

                        o ľudských právach

                    -   medzinárodné organizácie dohliadajúce na dodržiavanie ľudských

                        práv a slobôd

                    -   legislatíva Slovenskej republiky, zameraná ochranu a podporu

                        ľudských práv a slobôd

                    -   Ústava SR, Antidiskriminačný zákon


 


18. januára 2019 – Modul 1

 Legislatíva SR, EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu seniorov.

 Najčastejšie prípady diskriminácie cieľovej skupiny seniori a riešenie problémových

 situácií

                   -   podrobnosti medzinárodnej, európskej a slovenskej legislatívy

                   -   medzinárodné programy starnutia

                   -   Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020

                   -   psychologické a fyzické aspekty starnutia

                   -   dôsledky starnutia – ekonomické, sociálne a zdravotné, sociologické

                       a sociálno-psychologické

                   -   postavenie seniora v spoločnosti


 


 26. januára 2019 – Modul 1

 Legislatíva SR,EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu zdravotne

 postihnutých. Riešenie konkrétnych prípadov diskriminácie zdravotne postihnutých.

                    -  práva osôb so zdravotným postihnutím

                    -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, platnosť

                       pre Slovenskú republiku od 25.6.2010

                    -  kompenzácia zdravotného postihnutia

                    -  kontaktné miesta pre riešenie problematiky zdravotne postihnutých


 


 2. februára 2019 – Modul 2

 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie seniorov

  v zariadeniach sociálnych služieb

                    -  interaktívny tréning – nediskriminačné správanie v styku so seniormi

                    -  modelovanie konkrétnych situácií s účastníkmi vzdelávania

                    -  sociálne služby, zariadenia sociálnych služieb

                    -  účastníci právnych vzťahov podľa Zákona 448/2008 Z.z.

                    -  povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia

                       a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby


 


 8. februára 2019 – Modul 2

 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie zdravotne

 postihnutých. Kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so

 zameraním na elimináciu diskriminácie

                    -  zamestnanci zariadení sociálnych služieb, kvalifikačné predpoklady

                       jednotlivých profesií

                    -  posudzovanie odkázanosti budúcich prijímateľov sociálnej služby

                    -  ďalšie úpravy zákona 448/2008 Z. z.

                    -  stavebné, hygienické a vnútorné podmienky jednotlivých druhov

                       a typov  zariadení sociálnych služieb

                    -  bezbariérovosť

                    - interaktívny tréning


 


 15. februára 2019 – Modul 2

Interaktívny tréning – kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na elimináciu diskriminácie

                     -  národná politika kvality v sociálnych službách, národná legislatíva

                     -  základné teoretické východiská kvality sociálnych služieb

                     -  kvalita ako verejná politika

                     -  dodržiavanie základných práv a slobôd

                     -  kvalita a požiadavky na sociálne služby

                     -  manažovanie kvality

                     -  všeobecné princípy kvality

                     -  princípy a kritériá zamerané na vzťahy poskytovateľov a prijímateľov


 


8. marca 2019 – Modul 3

Metódy práce s cieľovými skupinami – štandardy v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd

                      -  zásada rovnosti príležitostí a zákazu diskriminácie

                      -  rovnováha práv, slobôd a povinností

                      -  konkrétne problémy praxe a mylné interpretácie

                      -  ochrana ľudských práv osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby


 


23. marca 2019 – Modul 3

Metódy práce s cieľovými skupinami – seniori a zdravotne postihnutí

                      -  starnutie – fyzické, psychické, sociálne

                      -  sociálne a zdravotné dôsledky starnutia

                      -  ohrozenia seniorov, syndróm EAN

                      -  starostlivosť, vymožiteľnosť práva

                      -  práva osôb so zdravotným postihnutím

                      -  kompenzácia zdravotného postihnutia, formy kompenzácie


 


30. marca 2019 – Modul 3

Metódy práce s cieľovými skupinami – opakovanie na záver špecializovaného vzdelávania

                      -  diskriminácia a jej riešenie – sťažnosť, mediácia, súdne konanie

                      -  Etický kódex

                      -  Národný program aktívneho starnutia

                      -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

                      -  základné sociálne poradenstvo

                      -  špecializované sociálne poradenstvo

                      -  techniky poradenskej intervencie

                      -  osveta


 Ukončené špecializované vzdelávanie Aktivita č.4 garant PhDr. Erika SučanskáPriebeh realizácie Aktivity č. 2 a Aktivity č.5 :


6. marca 2019 – Aktivita č.2 poradenstvo (terénne):

Hospic Ľubietová – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

Obecný úrad Ľubietová – garant aktivity Emilia Záthurecká


7. marca 2019 – Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


11. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne a dištančné):

Dom seniorov Donovaly – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


19. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne):

Obecný úrad Hrochoť - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


20.marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


21. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


22. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


25. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


26. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


27. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


28. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


 


1.apríla 2019 Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Senium, DD a DSS garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová


2. apríla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


3. apríla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

DD a DSS Zvolen - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DD a DSS Zvolen - poradenstvo (terénne) garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


4. apríla 2019 Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


12.apríla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

DD Oáza staroby Dudince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DD DSS Zvolen - poradenstvo (terénne) garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


15. apríla 2019 Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


24. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (terénne)

Femina DSS Veľký Blh garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

Základná škola Veľký Blh - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


25. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


25. apríla 2019 - Aktivita č. 5

ÚPSVR Banská Bystrica vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


29. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


29. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


30. apríla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


3. mája 2019 – Aktivita č.5 – vzdelávanie a Aktivita č. 2 poradenstvo

ZSS Jesienka  Prochot - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZSS Jesienka  Prochot - Dudince poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


4. mája 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


10. mája 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

ZSS Sv. Marta Jacovce - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZSS Sv. Marta Jacovce  poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


11. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


14. mája 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Annamária, n. o. Dolné Plachtince - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Annamária, n. o. Dolné Plachtince - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


15.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


15. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Spoločnosť Parkinson Slovensko, Banská Bystrica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


16.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


16.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


20. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

DD a DSS Hron, Nemecká, časť Dubová – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


20.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


20.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


21. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Domov Márie, ZSS, Banská štiavnica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


24. mája 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior, Solčany - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior, Solčany -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


30.mája 2019 – Aktivita č 5 – vzdelávanie

úPSVR Banská Bystrica  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


5. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DSS Hrabiny, Nová Baňa -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


6. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


6. júna 2019 2019 – Aktivita č 5

KOMUCE  Banská Bystrica  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


6.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


7.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


10.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


11. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Stredisko DSS Zvolen - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Stredisko DSS Zvolen -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


12. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


12. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

PRO VITAE, Gelnica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


14.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


14.júna 2019 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


18.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


24.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


28. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Domov dôchodcov Oáza staroby, Dudince - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Domov dôchodcov Oáza staroby, Dudince -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


29. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk       www.employment.gov.sk


 

Späť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.