Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Priebeh realizácie projektu

Slovensko, 1. 1. 2019 (TERRA GRATA, n.o.)


Publikácia Základné ľudské práva v sociálnych službách na stiahnutie TU

P r i e b e h    r e a l i z á c i e   p r o j e k t u:VŠETCI RAZ BUDEME SLABÍ

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                         v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR

Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie –

            kód Výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prijímateľ: TERRA GRATA, n.o. Banská Bystrica


 


Aktivita projektu: Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov - špecializované vzdelávanie – gestor aktivity PhDr. Erika Sučanská


11. januára 2019 – Modul 1

 Predmetom vzdelávacieho podujatia bola legislatíva Slovenskej republiky,

  Európskej únie a OSN v oblasti eliminácie diskriminácie a prax v tejto oblasti so

 zameraním na cieľové skupiny projektu. Oboznámenie s obsahom vzdelávania.

                    -   popis projektu, východisková situácia, cieľové skupiny, aktivity

                        projektu, odborné kapacity projektu

                    -   pojem diskriminácie

                    -   dôvody pre diskriminačné správanie a druhy diskriminácie, riešenie

                        diskriminácie

                    -   ľudské práva – základné ľudské práva a slobody – charakteristika,

                        osobné a politické práva, ekonomické, sociálne a kultúrne práva,

                        práva solidarity

                    -   ochrana ľudských práv, vnútroštátna, medzinárodná regionálna,

                        medzinárodná univerzálna

                    -   Všeobecná deklarácia ľudských práv – VZ OSN, Medzinárodný pakt

                        o občianskych a politických právach – VZ OSN, Európsky dohovor

                        o ľudských právach

                    -   medzinárodné organizácie dohliadajúce na dodržiavanie ľudských

                        práv a slobôd

                    -   legislatíva Slovenskej republiky, zameraná ochranu a podporu

                        ľudských práv a slobôd

                    -   Ústava SR, Antidiskriminačný zákon


 


18. januára 2019 – Modul 1

 Legislatíva SR, EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu seniorov.

 Najčastejšie prípady diskriminácie cieľovej skupiny seniori a riešenie problémových

 situácií

                   -   podrobnosti medzinárodnej, európskej a slovenskej legislatívy

                   -   medzinárodné programy starnutia

                   -   Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020

                   -   psychologické a fyzické aspekty starnutia

                   -   dôsledky starnutia – ekonomické, sociálne a zdravotné, sociologické

                       a sociálno-psychologické

                   -   postavenie seniora v spoločnosti


 


 26. januára 2019 – Modul 1

 Legislatíva SR,EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu zdravotne

 postihnutých. Riešenie konkrétnych prípadov diskriminácie zdravotne postihnutých.

                    -  práva osôb so zdravotným postihnutím

                    -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, platnosť

                       pre Slovenskú republiku od 25.6.2010

                    -  kompenzácia zdravotného postihnutia

                    -  kontaktné miesta pre riešenie problematiky zdravotne postihnutých


 


 2. februára 2019 – Modul 2

 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie seniorov

  v zariadeniach sociálnych služieb

                    -  interaktívny tréning – nediskriminačné správanie v styku so seniormi

                    -  modelovanie konkrétnych situácií s účastníkmi vzdelávania

                    -  sociálne služby, zariadenia sociálnych služieb

                    -  účastníci právnych vzťahov podľa Zákona 448/2008 Z.z.

                    -  povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia

                       a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby


 


 8. februára 2019 – Modul 2

 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie zdravotne

 postihnutých. Kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so

 zameraním na elimináciu diskriminácie

                    -  zamestnanci zariadení sociálnych služieb, kvalifikačné predpoklady

                       jednotlivých profesií

                    -  posudzovanie odkázanosti budúcich prijímateľov sociálnej služby

                    -  ďalšie úpravy zákona 448/2008 Z. z.

                    -  stavebné, hygienické a vnútorné podmienky jednotlivých druhov

                       a typov  zariadení sociálnych služieb

                    -  bezbariérovosť

                    - interaktívny tréning


 


 15. februára 2019 – Modul 2

Interaktívny tréning – kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na elimináciu diskriminácie

                     -  národná politika kvality v sociálnych službách, národná legislatíva

                     -  základné teoretické východiská kvality sociálnych služieb

                     -  kvalita ako verejná politika

                     -  dodržiavanie základných práv a slobôd

                     -  kvalita a požiadavky na sociálne služby

                     -  manažovanie kvality

                     -  všeobecné princípy kvality

                     -  princípy a kritériá zamerané na vzťahy poskytovateľov a prijímateľov


 


8. marca 2019 – Modul 3

Metódy práce s cieľovými skupinami – štandardy v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd

                      -  zásada rovnosti príležitostí a zákazu diskriminácie

                      -  rovnováha práv, slobôd a povinností

                      -  konkrétne problémy praxe a mylné interpretácie

                      -  ochrana ľudských práv osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby


 


23. marca 2019 – Modul 3

Metódy práce s cieľovými skupinami – seniori a zdravotne postihnutí

                      -  starnutie – fyzické, psychické, sociálne

                      -  sociálne a zdravotné dôsledky starnutia

                      -  ohrozenia seniorov, syndróm EAN

                      -  starostlivosť, vymožiteľnosť práva

                      -  práva osôb so zdravotným postihnutím

                      -  kompenzácia zdravotného postihnutia, formy kompenzácie


 


30. marca 2019 – Modul 3

Metódy práce s cieľovými skupinami – opakovanie na záver špecializovaného vzdelávania

                      -  diskriminácia a jej riešenie – sťažnosť, mediácia, súdne konanie

                      -  Etický kódex

                      -  Národný program aktívneho starnutia

                      -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

                      -  základné sociálne poradenstvo

                      -  špecializované sociálne poradenstvo

                      -  techniky poradenskej intervencie

                      -  osveta


 Ukončené špecializované vzdelávanie Aktivita č.4 garant PhDr. Erika SučanskáPriebeh realizácie Aktivity č. 2 a Aktivity č.5 :


6. marca 2019 – Aktivita č.2 poradenstvo (terénne):

Hospic Ľubietová – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

Obecný úrad Ľubietová – garant aktivity Emilia Záthurecká


7. marca 2019 – Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


11. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne a dištančné):

Dom seniorov Donovaly – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


19. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne):

Obecný úrad Hrochoť - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


20.marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


21. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


22. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


25. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


26. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


27. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


28. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


 


1.apríla 2019 Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Senium, DD a DSS garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová


2. apríla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


3. apríla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

DD a DSS Zvolen - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DD a DSS Zvolen - poradenstvo (terénne) garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


4. apríla 2019 Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


12.apríla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

DD Oáza staroby Dudince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DD DSS Zvolen - poradenstvo (terénne) garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


15. apríla 2019 Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


24. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (terénne)

Femina DSS Veľký Blh garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

Základná škola Veľký Blh - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


25. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


25. apríla 2019 - Aktivita č. 5

ÚPSVR Banská Bystrica vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


29. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


29. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


30. apríla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


3. mája 2019 – Aktivita č.5 – vzdelávanie a Aktivita č. 2 poradenstvo

ZSS Jesienka  Prochot - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZSS Jesienka  Prochot - Dudince poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


4. mája 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


10. mája 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

ZSS Sv. Marta Jacovce - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZSS Sv. Marta Jacovce  poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


11. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


14. mája 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Annamária, n. o. Dolné Plachtince - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Annamária, n. o. Dolné Plachtince - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


15.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


15. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Spoločnosť Parkinson Slovensko, Banská Bystrica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


16.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


16.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


20. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

DD a DSS Hron, Nemecká, časť Dubová – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


20.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


20.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


21. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Domov Márie, ZSS, Banská štiavnica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


24. mája 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior, Solčany - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior, Solčany -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


30.mája 2019 – Aktivita č 5 – vzdelávanie

úPSVR Banská Bystrica  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


5. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DSS Hrabiny, Nová Baňa -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


6. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


6. júna 2019 2019 – Aktivita č 5

KOMUCE  Banská Bystrica  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


6.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


7.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


10.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


11. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Stredisko DSS Zvolen - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Stredisko DSS Zvolen -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


12. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


12. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

PRO VITAE, Gelnica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


14.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


14.júna 2019 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


18.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


24.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


28. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

Domov dôchodcov Oáza staroby, Dudince - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Domov dôchodcov Oáza staroby, Dudince -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


29. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská


1.júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká2.júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká8. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká9. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká15. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká17.júla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Annamária, n. o. Dolné Plachtince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Annamária, n. o. Dolné Plachtince poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská18. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská25.júla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

ZPS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZPS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská25. júla 2019 - Aktivita č. 5

ÚPSVR Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes27. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská1.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká5.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká6. augusta 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Charita sv.Alžbety, Zvolen6.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká6. augusta 2019 - Aktivita č. 5

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, Sliač – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Mgr. Miroslava Fovényes7. augusta 2019 - Aktivita č. 5

Senium, DD a DSS, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes7. augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská7. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová12. augusta 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková12.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká13.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká19.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká19. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo - terénne:

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová20. augusta 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Rehabilitačné stredisko Delfín, Zvolen - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Rehabilitačné stredisko Delfín, Zvolen20. augusta 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková21. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo - terénne:

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová21. augusta 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková21. augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská26. augusta 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková27. augusta 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká

DSS Hrabiny, Nová Baňa - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská28. augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská28. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová2. septembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká3. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková3. septembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká4. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková4. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová5. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková5. septembra 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DSS Machulince9. septembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká9. septembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Stredisko DS a DSS, Zvolenská Slatina - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Stredisko DS a DSS, Zvolenská Slatina10. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková11. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková11. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová12. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM. DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková17. septembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

DS a DSS, Rimavská Sobota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
a Mgr. Emilia Záthurecká

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DS a DSS, Rimavská Sobota17. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo - terénne:

DS a DSS, Rimavská Sobota - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová17. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková18. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková18. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová19. septembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková26. septembra 2019 - Aktivita č. 5

KOMUCE, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes27. septembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne)

Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská30. septembra 2019 - Aktivita č. 5

DSS Ladomerská Vieska – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes

1.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková1.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká2.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková3.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková4. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Sv. Marta, ZSS, Jacovce - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Sv. Marta, ZSS, Jacovce5. októbra 2019 - Aktivita č. 5

OZ Šanca pre pečeň, Číž – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Mgr. Miroslava Fovényes7.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká7. októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská8.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková9.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková a Mgr. Miroslava Fovényes10.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková a Mgr. Miroslava Fovényes10. októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

ŠZ Tereza, Hronec – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová11. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

ZSS Jesienka, Horná Ždaňa - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZSS Jesienka, Horná Ždaňa14. októbra 2019 - Aktivita č. 5

DSS Ladomerská Vieska – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes15.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková
16.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková a Mgr. Miroslava Fovényes16. októbra 2019 - Aktivita č. 5

OZ Spoľah, Diecézne pastoračné centrum, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Mgr. Miroslava Fovényes17.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková21.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká22.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková23.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková23. októbra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová24.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková25. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

DD Oáza staroby, n.o. Dudince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DD Oáza staroby, n.o. Dudince28.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká29.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková30. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Annamária, n.o., Dolné Plachtince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

Annamária, n.o., Dolné Plachtince30. októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská30.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková30. októbra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová31.októbra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

5. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková6. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková6. novembra 2019 - Aktivita č. 5

KOMUCE, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Emilia Záthurecká6. novembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota7. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká8. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity

PhDr. Jana Dupáková

12. novembra 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká

DSS Hrabiny, Nová Baňa - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská12. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková13. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková13. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká14. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková16. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, V.Krtíš, Zvolen – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová18. novembra 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DD a DSS, Tisovec - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká

DD a DSS, Tisovec - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská19. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková20. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková20. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká21. novembra 2019 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková
22. novembra 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DD a DSS, Záhonok, Zvolen22. novembra 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

DSS Symbia, Zvolen25. novembra 2019 - Aktivita č. 5

DSS Ladomerská Vieska – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová25. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká29. novembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota

2. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká4. decembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová5. decembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota9. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká10. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská11. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská12. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská16. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

DpS Sliač – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová17. decembra 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DD a DSS, Tisovec - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká

DD a DSS, Tisovec - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská18. decembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová19. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


7. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne)

ZpS a šZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


8. januára 2020 -  Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


13. januára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


15. januára 2020 - Aktivita č. 5 

DSS Čeláre - Kirť  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


15. januára 2020 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)

DSS Čeláre - Kirť  - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


16. januára 2020 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DD a DSS, Tisovec - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká

DD a DSS, Tisovec -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


17. januára 2020 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity

PhDr. Jana Dupáková


20. januára 2020 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity

PhDr. Jana Dupáková


20. januára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


21. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


23. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


28. januára 2020 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2

DD a DSS, Detva - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká

DD a DSS, Detva -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


29. januára 2020 - Aktivita č.5

SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity

PhDr. Jana Dupáková


29. januára 2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č.2 

DSS Čeláre - Kirť  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)

DSS Čeláre - Kirť  - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


29. januára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


30. januára 2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č.2 

DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)

DpS Sliač  - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


30. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


3. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


4. februára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


5. februára 2020 - Aktivita č. 5  

DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


6. februára 2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č.2 

DSS Radošina  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity PhDr. Jana Dupáková - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)

DSS Radošina - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


7. februára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


10. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


11. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


12. februára 2020 - Aktivita č. 5  

DSS Čeláre - Kirť  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


12. februára 2020 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová


14. februára  2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

 ZSS Jesienka, Horná Ždaňa - vzdelávanie -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

ZSS Jesienka, Horná Ždaňa


17. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


18. februára 2020 - Aktivita č.5

 DSS Prameň, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity
PhDr. Jana Dupáková


18. februára 2020 - Aktivita č. 5 

DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


20. februára 2020 - Aktivita č.2   poradenstvo (terénne)

Klub dôchodcov Brusno  - garant aktivity Mgr. Denisa Hrašková


20. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


21. februára 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2

Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany - vzdelávanie -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

poradenstvo (terénne) -
Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


25. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)

ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


26. februára 2020 - Aktivita č. 5 

DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová


26. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva

DpS Sliač – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová


27. februára 2020 - Aktivita č.5

 DSS Prameň, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity

PhDr. Jana Dupáková


27. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká


28. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):

telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk       www.employment.gov.sk


 


Späť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.