Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Spoločný postup štátov je nevyhnutný

Slovensko, 9. 9. 2009 (Verejná správa 18/2009)Vyštudoval politológiu na Vojenskej vysokej politickej škole v Bratislave. V období 1982 – 1993 pracoval ako pedagóg, potom päť rokov podnikal. V rokoch 1998 – 2002 bol riaditeľom kancelárie viceprezidenta Fondu národného majetku. V časovom rozpätí 2003 – 2008 pôsobil ako profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti Prof. Dr. Štefan VOLNER, CSc., učí na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Je autorom viacerých kníh o geopolitike. Prednedávnom odovzdal do tlače knihy Bezpečnosť v 21. storočí a Bezpečnosť ľudstva.


Ktoré sú podľa vás najväčšie riziká a hrozby pre ľudstvo v 21. storočí?


Hrozieb je obrovské množstvo. Vo svojich prácach ich klasifikujem do jedenástich skupín. Každá z nich obsahuje ďalších sto až stopäťdesiat hrozieb. Možno ich rozdeliť na prírodné – vplyv vývoja prírody na človeka a na spoločnosť, kde patria všetky aktivity človeka, ktoré ohrozujú nielen jeho, ale aj prírodu. Riziká a hrozby delíme aj podľa charakteru. Napríklad v oblasti vedy a techniky ide o všetky objavy, ktoré môžu byť zneužité proti človeku. Ďalšie riziká a hrozby môžu mať psychologický, biologický a individuálny charakter. Úrovní skúmania je veľmi mnoho. Globálna úroveň zahŕňa napríklad problémy terorizmu, otázky globalizácie, informačné vojny, pandémie, globálny sociálny chaos, migrácie a ďalšie.


Aké hrozby vyplývajú z civilizačných fenoménov ľudstva, napríklad z exponenciálneho rastu obyvateľstva?


Exponenciálny rast obyvateľstva je logickým vývojom ľudstva. Ide o mimoriadne zložitý jav. Spája sa s problémom, ako uživiť všetkých ľudí. Prináša mnoho iných rizík a hrozieb napríklad kriminalitu, nezamestnanosť, hlad, biedu, migráciu. Mnohé z nich siahajú do oblasti ekonomiky vo forme zvýšenej spotreby energií, znečisťovania ovzdušia, vyplácania sociálnych dávok. Problém komplikuje aj fakt, že v rozvinutých krajinách je demografická zima. V oblastiach biedy, hladu a sociálnych chaosov je však naopak demografická konjunktúra. Predpoklad hospodárskeho rastu chudobných krajín je prakticky nulový. Sociálno-ekonomické, zdravotné či vzdelanostné problémy sú bez šance na riešenie. Bezpečnostné riziká a hrozby v týchto krajinách majú preto vzostupnú tendenciu.


V čom vidíte najväčšie hrozby v oblasti globalizácie?


Tento jav je nesmierne komplikovaný a natoľko zasahuje ľudstvo, civilizáciu a prírodu, že ho nemožno vystihnúť niekoľkými vetami. Množstvo problémov vygenerovala napríklad finančná globalizácia. Negatívne vplyvy a defekty finančných operácií pociťuje v súčasnosti celé ľudstvo. Ďalším problémom je takzvaný globálny sociálny chaos. Ide o obrovské pohyby más v jednotlivých ázijských a afrických krajinách. Sú to každodenne státisíce migrantov, ktoré v príchode do rozvinutejších krajín vidia jedinú možnosť prežitia.


Globálnym problémom je zbrojenie a zneužívanie techniky a technológie na vojenské a politické účely. Veľmi vážnym a nebezpečným globálnym javom je organizovaný zločin a terorizmus. Vertikálne a horizontálne sú tak prepojené, že boj s nimi je neobyčajne ťažký. Globálnym medicínskym a ťažko riešiteľným problémom sú pandémie.


Ľudstvo sa dopracovalo k zložitým technológiám, ktoré spôsobujú revolúciu v živote človeka. Aké hrozby možno očakávať napríklad z rozvoja nanotechnológie a genetického inžinierstva?


Nanotechnológia má niekoľko smerov. Jedným z nich je prienik do genetických štruktúr DNA, kde sa skúma proces ich rekombinácie a mutácie. Nanotechnológia umožňuje prácu s jednotlivými atómami, ktoré sa využívajú v oblasti techniky napríklad na výrobu nových materiálov, náterov, strojov a robotov s neuveriteľnou odolnosťou, kvalitou a silou. Štáty vlastniace tieto technológie sa v oblasti vojenstva môžu stať neporaziteľné. Dokážu vyrobiť prakticky nepriestrelné alebo naopak, veľmi prierazné materiály, čím môžu demonštrovať svoju hegemónnu politiku. Štát, ktorý sa vyzbrojí novou kognitívnou technológiou s digitálnymi a informačnými nanoprístrojmi, získa veľmi efektívnu obranu. Znamená to veľkú pravdepodobnosť vojenského konfliktu. Odvaha použiť zbrane pri veľmi dobre zabezpečenej obrane sa totiž zvyšuje. Vzrastá aj možnosť politiky zastrašovania, dobre známa z druhej polovice minulého storočia. Narušenie vojenskej rovnováhy v dôsledku aplikácie nových technológií prináša riziko rozpútania vojny.


Západná civilizácia stráca v poslednom období svoju ekonomickú, vojenskú a kultúrno-spoločenskú dominanciu. Akoby si uvedomila, že nemôže vnucovať svoj životný štýl iným svetovým civilizáciám.


Globálne problémy ľudstva nemôže riešiť iba jeden hráč. Ukázalo sa, že ani dvaja, dokonca ani siedmi v zoskupení G. Efektívne riešenie komplikovaných globálnych problémov je možné len pri zapojení čo najväčšieho množstva subjektov svetového diania. V súčasnosti je nevyhnutné zapojiť do tohto procesu aj latinskoamerické krajiny, ázijské štáty a taktiež mnohé africké krajiny, ktoré zatiaľ síce nie ekonomicky, ale určite energeticky, surovinovo a geopoliticky predstavujú perspektívu sveta. Svedčí o tom aj tendencia prijať do riešenia svetových problémov aj krajiny G 20 a ďalšie štáty, čím sa zvyšujú šance na optimálne riešenie globálnych problémov ľudstva.


Majú geopolitici recept ako uviesť svet do rovnovážneho stavu z hľadiska jeho bezpečnosti?


Receptov a modelov je veľa. Problém však spočíva v tom, či tieto modely a recepty vyhovujú vládnucim špičkám, najmocnejším ekonomickým centrám a nadnárodným firmám. Ich individuálne, stranícke a lobistické záujmy by sa rozhodne nemali povyšovať nad globálne záujmy ľudstva.


Aký je váš názor na Medzinárodný menový fond a Svetovú banku z hľadiska svetovej bezpečnosti?


To je zložitá otázka, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď. Obe tieto inštitúcie zohrali nesmierne dôležitú úlohu v procese národnooslobodzovacieho boja koloniálnych krajín v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Treba však povedať, že existuje množstvo kníh a analýz, ktoré naznačujú, že mechanizmus činnosti týchto inštitúcií nebol vždy korektný. Príkladom je argentínska kríza. V procese modernizácie rozvojových krajín im Svetová banka kládla podmienky, za ktorých mohli využívať jej finančné prostriedky. Akonáhle však nejaký štát prestane budovať svoj ekonomický systém podľa vlastného uváženia a je nútený orientovať sa len na niektoré spracovateľské aspekty alebo ťažbu surovín, ktorej export uskutoční nadnárodná spoločnosť, ekonomika krajiny padá. Výsledkom sú ekonomické a sociálne krízy, v horšom prípade hladomor a občianske vojny. Nehovoriac o tom, ako zneužili finančné toky týchto globálnych finančných inštitúcií mnohé bábkové vlády.


Kde vidíte najväčšie možné ohniská veľkých regionálnych zrážok, ktoré by mohli prerásť do svetového vojenského konfliktu?


Je to najmä dlhodobo známe napätie na Blízkom a Strednom Východe s obrovským batohom nevyriešených problémov. Ohniskom veľkých konfliktov sa môže stať Indonézia, ktorá je z hľadiska geopolitiky veľmi dôležitým miestom. Je to najľudnatejší islamský štát, ktorý stojí na rozhraní nielen medzi arabskou cestou vývoja a smerovaním Európskej únie, ale aj smerom k Japonsku, Číne a Austrálii. V súčasnosti tu pretrvávajú mnohé konflikty a spory, stupňuje sa intenzita teroristických útokov. Existuje predpoklad, že tieto spory a konflikty sa prenesú aj na pôdu Njanmarska a do iných oblastí Indočíny.


Čo možno očakávať z hľadiska vývoja svetovej bezpečnosti od Číny?


Čína je v súčasnosti na zahranično-politické konflikty mimoriadne opatrná. Nemá výrazné ambície na hegemonistické ovládanie iných. To však neznamená, že v budúcnosti sa nemôže jej hospodársky rast a ambície stať predmetom ostrejších konfliktov. Priestorom pre možné konflikty s Čínou môže byť Kazachstan a Sibír. Ďalším takýmto miestom je priestor Japonska, Tajwanu a indického štátu Kašmír. Čína dnes hospodársky preniká aj do Latinskej Ameriky a do Afriky.


Celkom logicky sa môže stať, že ekonomickým, finančným, vojenským a technickým vzostupom a početnosťou svojho obyvateľstva skríži záujmy iných veľmocí, ktorým sa to prestane páčiť. V najbližších piatich až desiatich rokoch Čína asi nebude aktívnym subjektom vojenských konfliktov. O desať až dvadsať rokov je však už možná taká integrácia Číny s inými krajinami, ktorá by mohla dostať západný svet do úzkych.


Nehrozí aj Číne výbuch sociálnych nepokojov?


Vnútorné trenie a sociálne napätie sa dá očakávať s veľkou pravdepodobnosťou. Má svoju logiku vývoja. Pod vplyvom ekonomického a technologického pokroku narastajú aj snahy o zvyšovanie životnej úrovne a túžby po inom spôsobe života. Vstúpia do toho ekonomické, globálne, klimatické faktory, pričom problémom môže byť aj obrovský nárast čínskeho obyvateľstva. Sociálnych konfliktov v Číne môže byť viac. Znamená to, že čínska mocenská štruktúra bude musieť venovať tejto otázke zvýšenú pozornosť.


Jedným z možných konfliktov bude s veľkou pravdepodobnosťou aj problematika dostatku pitnej vody na našej planéte.


Žiaľ, pitnej vody ubúda najmä v krajinách, ktoré ju potrebujú najviac, pretože zápasia s hladom a biedou. Pokles zásob pitnej vody súvisí s dvomi faktormi. Prvý z nich je klimatický. Dochádza k všeobecnému priemernému otepleniu planéty, pričom najviac trpia oblasti, kde je teplo veľkým nepriateľom ekonomického a sociálneho rastu. Druhý faktor je demografický. Početnosť ľudstva sa onedlho zvýši na osem miliárd. Spotreba vody na produkciu základných potravín pre výživu obyvateľstva sa zvýši natoľko, že vznikne globálny problém dostatku vodných zdrojov. Problematika pitnej vody je taká vážna, že sa môže stať výrazným geopolitickým činiteľom.


Jedným z riešení by mohla byť výroba pitnej vody z morskej alebo recykláciou použitej vody. Závisí to od ochoty ľudstva vyčleniť finančné prostriedky na moderné technologické zariadenia. Zároveň vzniká ďalší problém. Krajiny, ktoré majú peniaze, budú mať aj pitnú vodu. Kupovanie pitnej vody pre nesolventné štáty bude často neriešiteľný problém.


Z bezpečnostného a geopolitického hľadiska bude zrejme zložitý aj problém postupného vyčerpania surovinových zdrojov.


V tomto smere sa rôzne štúdie v odhadoch výrazne líšia. Vedecké špičky predpokladajú, že do vyčerpania zásob ropy (70 rokov), plynu (120 rokov), a uhlia (200 až 250 rokov) ľudstvo objaví taký spôsob alternatívnej energie, vrátane jadrovej fúzie, ktorá bude môcť tento surovinový energetický základ vyradiť a nahradí ho úplne novými energetickými zdrojmi. Na takúto alternatívnu cestu má ľudstvo časové rozpätie 50 až 80 rokov. Nebude to ľahké. Už dnes sa ukazuje množstvo technických a fyzikálnych problémov, takže masové zavedenie nových energetických a surovinových zdrojov pre osem miliárd ľudí bude mimoriadne zložitým problémom.


Skúmajú sa nové alternatívne zdroje energie, vyvíjajú sa nové technológie. Cesta vývoja sa zdá byť otvorená. Ako však na to zareaguje v súčasnosti prevažujúci industriálny poriadok druhej civilizačnej vlny, ktorá je doslova zviazaná s masovou výrobou?


Ekonomiku sveta zatiaľ ovláda naftový, chemický, farmaceutický, automobilový, elektrotechnický a spotrebný priemysel. Otázkou je, či táto civilizačná štruktúra nebude aplikáciu a využitie alternatívnych energetických a surovinových zdrojov brzdiť. Prudká zrážka druhej a tretej civilizačnej vlny sa zdá byť nevyhnutná.


V období súčasnej finančnej a ekonomickej krízy je zreteľne vidieť, kde vlastne vlády investovali. Do automobilového priemyslu a do oblasti bankovníctva. Komu dávajú najviac peňazí banky? Obrovským globálnym firmám. Umožní vôbec druhá – industriálna vlna nástup tretej civilizačnej informačno-vedomostnej vlne? Ako dopadne ich vzájomná konfrontácia, to je dnes ťažké predvídať.


Vo svojich dielach spomínate aj umelú inteligenciu, ktorá sa môže človeku vymknúť spod kontroly a vytvoriť novú hrozbu. V akom smere?


Táto oblasť je dnes prísne utajovaná. Výskumy v súvislosti s ľudským mozgom a nervovým systémom sa prakticky dejú s vylúčením verejnosti. Podobne aj oblasť ovládania génov a vytvárania umelej inteligencie, manipulácia davov na diaľku cez televíziu a výskum rôznych davových komunikačných systémov. Sú to veľmi vážne kroky. Zneužitie v tejto oblasti je mimoriadne antihumánne.


Akonáhle sa človek ako prírodná bytosť s prirodzenými právami zbaví jeho vlastných, ľudských spôsobov myslenia, citu, vôle, tvorivosti a morálky, prestáva byť človekom. Stáva sa androidom. Predpokladáme, že v tejto oblasti dôjde k zneužitiu. Zostáva dúfať, že vedecké výskumy v tomto smere ešte nie sú aplikované v masovom meradle. Táto cesta by bola pre ľudstvo mimoriadne zradná. Uvážme len, že určitou formou zmeny frekvencie vlnenia bude možné ovládať psychiku a konanie ľudských más na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Ich spôsob správania bude nezdôvodniteľný, pretože elektromagnetické a iné formy vlnenia sú neviditeľné. Na tomto princípe sú skonštruované tzv. neletálne zbrane, ktoré pozbavujú človeka schopnosti konať a myslieť.


Nevie sa do akej miery bude tento vývoj legalizovaný a či budú štáty prísne kontrolovať jeho zneužitie. Ak totiž štát vyvinie takéto systémy, akú bude mať istotu, že ich nezneužije nejaký psychopat proti vlastnému obyvateľstvu, alebo proti ozbrojeným zložkám spoločnosti? Objavuje sa literatúra prinášajúca určité informácie, z ktorých je jasné, že v niektorých štátoch tento výskum pokračuje. Verme, že štáty vytvoria a prijmú medzinárodné zákony, ktoré zabránia zneužitiu vedomého myslenia, inteligencie a genetiky na zbavenia človeka jeho prirodzenej podstaty.


Ako sa pozeráte na bezpečnosť vesmírneho priestoru a na snahy vyspelých štátov rozdeľovať si sféry vplyvu v tejto oblasti?


Ľudstvo má dve cesty ako vyriešiť svoj existenčný problém a ako sa zároveň dostať do blízkosti vlastnej likvidácie. Je to prienik do kozmu, do makrosveta a prienik do molekuly, do mikrosveta. Pomocou týchto prienikov môže ľudstvo napríklad zlikvidovať choroby, vyriešiť svoje energetické potreby pomocou alternatívnych zdrojov alebo vytvoriť novú kozmickú civilizáciu. Zároveň je to cesta, ktorá ho môže v určitom bode zastaviť alebo zlikvidovať. Stačí malý omyl a človek naruší rozhodujúce mechanizmy globálnej štruktúry. S nádejou hlbokých prienikov do makrosveta a mikrosveta sa blíži aj veľmi rýchle a neočakávané ohrozenie ľudstva a planéty.


Kozmický výskum patrí ku kľúčovým. Môžu si ho dovoliť len bohaté, technologicky a vzdelanostne vyspelé štáty. V tejto súvislosti vzniká ďalší geopolitický problém. Kto ovládne kozmický priestor? Ten, kto má ekonomickú a technologickú moc. Kto bude nútený zostať na Zemi? Opäť len chudobné a rozvojové štáty. Prienik do kozmu teda prináša ďalšie riziko - rozdelenie ľudí na kozmické štáty a pozemské štáty.


Predchádzajúca geopolitika poznala morskú a pozemnú silu. Obe viedli neúprosnú konfrontáciu. Geopolitika budúcnosti však bude aj astrogeopolitikou. Budú v nej vystupovať štáty, pre ktoré sa kozmický priestor stane súčasťou ich geopolitického priestoru. Kto vlastnil v minulosti loď ovládol morský priestor a bol schopný objaviť nové svety, stal sa mocným a vybudoval impérium. Príkladom je Španielsko, Anglicko, Holandsko a Portugalsko, ktoré založili novú štruktúru svetových mocností. Táto analógia z 15. a 16. storočia sa môže zopakovať. Obsadenie kozmického priestoru bude znamenať ďalšie možné konflikty, ktoré sa môžu odohrať jednak na Zemi, jednak vo vesmíre.


Zhováral sa Alexander SOTNÍKSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.