Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Trvalý pobyt podľa zákona a v praxi

Slovensko, 30. 11. 2009 (Verejná správa 22/2009)Aplikácia zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky prináša viaceré situácie, ktoré sú pre občanov dôvodom na to, aby hľadali pomoc u verejného ochrancu práv. Najčastejšie si sťažujú na postup obce pri prenesenom výkone štátnej správy.


Sloboda pohybu a pobytu je zaručená podľa Ústavy Slovenskej republiky i medzinárodných dokumentov. Pod touto slobodou treba rozumieť oprávnenie občana slobodne si vybrať svoje bydlisko, ktoré má potom právo využívať na trvalý alebo prechodný pobyt. Už z tejto definície, ktorú vo svojom náleze poskytol Ústavný súd Slovenskej republiky, je zrejmé, že to, či sa konkrétna osoba prihlási alebo neprihlási na trvalý pobyt, ešte samo o sebe neznamená výkon slobody pobytu. Neprihlásenie sa na trvalý pobyt totiž neznamená nemožnosť zdržiavať sa na určitom mieste a rovnako prihlásenie na trvalý pobyt nezaručuje nárok na zabezpečenie bývania. Odpoveď na otázku, v čom je teda význam trvalého pobytu, dáva opäť Ústavný súd SR. Vo svojom náleze konštatuje, že „trvalý pobyt možno považovať za štandardnú podmienku na nadobudnutie volebného práva a na jeho výkon, prípadne sú s ním v inej oblasti verejného práva (napríklad daňového) spojené dôležité právne účinky.“


Postup orgánov obce, proti ktorému občania namietali v podnete verejnému ochrancovi práv, im síce nezabránil vo faktickom dosiahnutí trvalého pobytu na mieste, ktoré ohlásili, avšak zabránil im, aby sa zapísaním trvalého pobytu do príslušnej evidencie stal z neho aj ich formálny (de iure) trvalý pobyt, pričom postupom orgánov obce došlo nepriamo k zásahu do slobody pobytu.


Nesprávna aplikácia zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov v praxi prináša potom obmedzenia v praktickom živote – pri doručovaní dôležitých rozhodnutí, poštových zásielok prípadne v prístupe k niektorým právam a službám podľa konkrétnych právnych predpisov. Z ekonomického hľadiska nemožno zabúdať napríklad na cestovné výdavky občana vynakladané na cestu do miesta trvalého pobytu.


Z poznatkov verejného ochrancu práv vyplýva, že obce z nesprávneho pochopenia svojho postavenia ako ohlasovne vyvodzujú oprávnenie rozhodovať o udelení trvalého pobytu jednotlivým občanom v obci. Príkladom môže byť prípad občianky, ktorá v podnete verejnému ochrancovi práv napísala, že jej žiadosť o prihlásenie na trvalý pobyt bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva a opakovane zamietnutá s odôvodnením, že na trvalý pobyt bude prihlásená až po uplynutí tzv. skúšobnej doby. Obec porušila právo občianky na slobodu pobytu tým, že podmienila jej prihlásenie na trvalý pobyt v obci uplynutím skúšobnej doby, ktorá nemá žiadnu oporu v zákone o hlásení pobytu občanov. Obec v tomto prípade svojvoľne odmietla zaevidovať trvalý pobyt, pričom v zmysle platnej právnej úpravy ohlasovňa je povinná prihlásiť občana na trvalý pobyt, ak splní zákonom stanovené podmienky. Okrem požiadaviek nad rámec zákona o hlásení pobytu občanov je v praxi problematické aj rozhodovanie obecného zastupiteľstva. Týmto svojím konaním si prisvojilo kompetenciu, ktorá mu neprináleží. Ohlasovňou je obec, konkrétne starosta obce ako najvyšší výkonný orgán obce, ktorý vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, pričom zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov demonštratívnym spôsobom uvádza tie veci, ktoré sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Toto ustanovenie výslovnú zmienku o rozhodovaní obecného zastupiteľstva vo veciach hlásenia pobytu občanov a registri pobytu obyvateľov neobsahuje.


Nielen zákon o hlásení pobytu občanov, ale ani žiadny iný zákon nevyhradil veci týkajúce sa hlásenia pobytu občanov na rozhodovanie obecnému zastupiteľstvu. Naopak, starosta obce má samostatnú zodpovednosť za plnenie povinností ohlasovne pobytu a je ex lege oprávnený pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu.


Na verejného ochrancu práv sa obracajú aj starší občania, ktorým ich plnoleté deti, žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, neprejavujú dostatočnú úctu a rešpekt a odmietajú sa podieľať na výdavkoch. Verejný ochranca práv týchto občanov poučuje o možnosti zrušenia trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo spoluvlastníkov budovy alebo bytu tomu, kto nemá k budove alebo k bytu žiadne užívacie právo. V povedomí mnohých občanov totiž mylne prevláda názor, že prihlásenie na trvalý pobyt na určitom mieste sa spája s právom užívania bytu alebo inej nehnuteľnosti. Verejný ochranca práv v takýchto prípadoch dáva do pozornosti ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o hlásení pobytu, ktoré explicitne stanovuje, že „prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.“


Živnou pôdou na porušovanie základných práv a slobôd je nízka úroveň právneho vedomia, a to aj zamestnancov orgánov verejnej správy. Dosiahnutie zmeny v tejto oblasti je dlhodobým cieľom verejného ochrancu práv.


Katarína ĎURIŠOVÁSpäť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.