Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Beh na dlhé trate s jasným efektom

Slovensko, 14. 1. 2010 (Verejná správa 25-26/2009)Medzinárodné cesty a diaľnice európskeho systému zahltila kamiónová doprava. Výkonmi, rýchlosťou a presnosťou dodávok sa stala chrbtovou kosťou európskej nákladnej dopravy. Jej nevýhodou je fakt, že hlukom a exhalátmi v čoraz väčšej miere negatívne zaťažuje životné prostredie. Dopravná politika Európskej únie sa preto rozhodla nepriaznivú situáciu zmeniť. V rámci projektov DIOMIS I a II rieši možnosti zvýšenia konkurenčnej schopnosti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť presun významného objemu tovarov z ciest na železnicu a rieky .


Európska politika rozvoja kombinovanej (intermodálnej) dopravy obsahuje štyri hlavné zámery. Prvým je vytvorenie efektívnej transeurópskej dopravnej siete vrátane zabezpečenia technickej harmonizácie systému. Druhým zámerom je obnovenie konkurenčnej schopnosti železničnej nákladnej dopravy voči ostatným druhom dopravy. Tretím je zefektívnenie logistických reťazcov s využitím informačných a komunikačných systémov, ktoré umožnia synchronizáciu dopravných prostriedkov. Štvrtým predsavzatím je pokračovanie v podpore intermodálnej dopravy prostredníctvom programu Marco Polo, ktorý je zameraný na odstraňovanie dopravných nepriechodností na cestách a na ekologickejší spôsob presunom prepravy tovaru z ciest na iné druhy dopravy.


Cieľom najnovšieho medzinárodného projektu DIOMIS II bolo zmapovať možnosti rozvoja kombinovanej dopravy v krajinách strednej a východnej Európy, modelovať ich kapacitné obmedzenia, identifikovať problémy, ktoré brzdia rozvoj kombinovanej dopravy a navrhnúť ich možné riešenia. V rámci projektu spracovatelia skúmali, či bude v roku 2020 pre kombinovanú dopravu na železničnej infraštruktúre krajín strednej a východnej Európy dostatok kapacít za predpokladu ich odhadovaného rastu, plánovaného rozvoja železničných aktivít a investícií do železničnej infraštruktúry.


Na základe zistených faktov a predpokladov odborníci prognózujú, že v strednodobom horizonte do roku 2012 bude dominovať kontajnerová doprava do vnútrozemia. Nadpriemerne porastie kombinovaná doprava v smere východ – západ. Presun do stredomorských prístavov možno očakávať len vo veľmi obmedzenom rozsahu v dôsledku ich technických a kapacitných obmedzení. Odborníci očakávajú, že ani trhový podiel prístavov v krajinách strednej a východnej Európy sa nebude významnejšie zvyšovať. V relácii medzi Českou republikou a Nemeckom pritom bude pretrvávať dostatočná železničná kapacita s výnimkou trasy cez Furth im Wald. Úzkym miestam sa však nevyhne doprava do Poľska.


Rovnako, ako v prípade projektu DIOMIS I, zameraného na krajiny západnej, severnej a južnej Európy, odhalili odborníci nebezpečenstvo úzkych miest v rôznych častiach železničnej, cestnej a vodnej siete. Poukázali na nevyhnutnosť, aby správcovia infraštruktúry, operátori a prevádzkovatelia terminálov začali s novátorskými riešeniami prehodnotili súčasné modely prevádzky a využitia infraštruktúry.


Kombinovaná doprava by mala pôsobiť ako progresívny priemysel disponujúci vysokým rozvojovým potenciálom do budúcnosti. Je preto mimoriadne dôležité maximálne rozvinúť spoluprácu nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Najväčší potenciál rastu majú kontinentálne prepravy - až o 622 percent do roku 2020. Ich rozvoj však priamo závisí od rozmachu terminálov kombinovanej dopravy s voľným prístupom pre ich užívateľov.


Pripravuje sa aj Slovensko


Vzhľadom na význam, ktorý deklarujú Biela kniha dopravnej politiky a Lisabonská stratégia, ako aj na základe doterajších skúseností, presadilo vedenie Železníc slovenskej republiky, aby sa intermodálna doprava zapracovala do Operačného programu doprava ako samostatná priorita. Na podporu tohto úsilia vypracovali odborníci infraštruktúru intermodálnej prepravy prioritnej osi číslo tri. Jej výstavba sa uskutoční z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu. Zámerom je vybudovanie terminálov intermodálnej dopravy s určenými parametrami a ich technologické a informačné prepojenie s logistickými centrami. Na základe analýz navrhlo Slovensko základnú sieť verejných terminálov intermodálnej dopravy pre všetkých, ktorí prejavia záujem a splnia základné technické požiadavky.


„Prioritami musí byť aj technická harmonizácia a interoperabilita medzi systémami, najmä pre kontajnery a výmenné nadstavce, podpora vytvárania logistických centier vrátane terminálov, ktoré budú slúžiť ako integrátor jednotlivých prepravných prúdov,“ hovorí Peter Závodný, vedúci oddelenia komodality a nákladnej logistiky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Pri výstavbe týchto centier je nevyhnutná úzka spolupráca medzi zúčastnenými podnikateľskými subjektmi, obcami, regiónmi. Zároveň treba prihliadať na bezpečné a efektívne využívanie cestnej infraštruktúry s dôrazom na zníženie počtu prázdnych nákladných áut.


Predpokladom pre ďalší rozvoj vnútrozemskej kombinovanej dopravy, ktorej úspešne konkuruje cestná doprava, bude vznik verejných terminálov. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných sedem kontajnerových terminálov a prekladísk, z ktorých väčšina je technicky i technologicky zastaraná. Často sú umiestnené v zastavaných mestských častiach, čo neumožňuje ich ďalšie priestorové rozšírenie ani poskytovanie komplexnosti služieb, ktoré požadujú najmä firmy s miliardovými obratmi z automobilového či z elektrotechnického odvetvia.


Slovenskú sieť budú preto tvoriť štyri moderné verejné terminály umiestnené v lokalitách Žilina, Košice, Budča pri Zvolene a Bratislava. Ide o terminály, ktoré sú situované na železničných tratiach intermodálnych prepráv. V prípade terminálov Žilina a Košice je termín ukončenia výstavby do konca roka 2011. Dokončenie terminálu Budča sa plánuje v roku 2012 a terminálu Bratislava v roku 2013. Stavba terminálov patrí medzi drahé súčasti dopravnej infraštruktúry, ktoré sa často vo svete budujú s úplným alebo s čiastočným prispením štátu. Z hľadiska kombinovanej dopravy ide o dopravné body slúžiace na zmenu druhu prepravy, kde sa prekladajú aj celé vlakové súpravy kontajnerov. Návratnosť investícií sa pohybuje v rozmedzí desať a viac rokov, čo si môžu okrem štátu dovoliť len finančne silné spoločnosti.


Ustavičný rast


Podiel kombinovanej dopravy na celkovej železničnej nákladnej preprave sa u nás pohyboval väčšinou na úrovni jedného až dva a pol percenta. Vlani sa jej podiel zvýšil na 3,6 percenta. V porovnaní so susedným Českom je to však stále o polovicu menej. Na celkovej preprave podiel kombinovanej dopravy na Slovensku pritom netvorí ani jedno percento, aj napriek tomu, že dynamika rastu za posledných desať rokov je impozantná. Objem prepraveného tovaru (vývoz - dovoz - tranzit - vnútroštátna preprava) sa zvýšil takmer päťnásobne na minuloročných 1,8 milióna ton. Oproti roku 2006 to bolo o tretinu viac.

Najväčší diel v kombinovanej doprave pripadol vlani na dovoz, ktorý sa medziročne zvýšil o 60 percent. Hlavný štátny radca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Marušinec hovorí, že objem 1,8 milióna ton je len štvrtina toho, čo by sme mohli vykazovať v prípade lepšie vybudovanej infraštruktúry.


Rastová krivka bude na Slovensku pokračovať aj v tomto roku. Okrem silnejúcej domácej ekonomiky pomôže aj zvyšujúci sa prísun investícií zo strany operátorov kombinovanej dopravy. Podľa odhadov odborníkov dosiahne intermodálna doprava v roku 2008 opäť dvojciferný prírastok na medziročnej báze. To znamená, že objem prepraveného tovaru dosiahne prvýkrát hranicu dvoch miliónov ton. Koncepcia rezortu dopravy predpokladá, že v roku 2010 sa podiel kombinovanej dopravy na objeme medzinárodnej nákladnej prepravy bude podieľať piatimi percentami.


Pre národné hospodárstvo je veľkou škodou, že zapojenie slovenského úseku Dunaja do intermodálnej prepravy je na rozdiel od železnice v súčasnosti minimálne. Vhodnú geografickú polohu jediného terminálu kombinovanej dopravy schopného vykonávať prekládky tovaru z vody na železnice a na cesty v Bratislave - Pálenisku vo veľkej miere hatia obmedzené plavebné podmienky na úseku Dunaja medzi Palkovičovom a Budapešťou. V dôsledku nedokončenia vodného diela Nagymaros sa využiteľnosť tonáže lodí v priemere pohybuje len na 60 percentách ročne. Nepriaznivý je aj priemerný ponor lodí, ktorý dosahuje len necelé dva metre. Tento fakt obmedzuje množstvá prepraveného tovaru i prepravné sadzby, čo znižuje konkurencieschopnosť. Rýchlosť a veľkosť zapojenia vodnej cesty do systému intermodálnej dopravy zostáva na Slovensku naďalej otázna.


Alexander SOTNÍKSpäť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.