Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Právo občana na poskytnutie pomoci

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 4/2010)Takmer každý pozná zásadu „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Rečou zákona to znamená: o všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka. Domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.


Táto zákonná domnienka zabezpečuje, aby sa nikto nemohol odvolať na to, že právne predpisy, ktoré nevyužil či porušil, jednoducho len nepozná.Napriek nespochybniteľnosti uvedenej domnienky je však zrejmé, že vždy pôjde o zákonom zakotvenú fikciu, nie o konštatovanie reálneho stavu.


Poznať aspoň v základnom rozsahu právne predpisy, ktoré sa jednotlivca týkajú a byť si vedomý svojich práv a povinností, by malo byť v záujme každého bez ohľadu na jeho vzdelanie a profesiu. Verejný ochranca práv dlhodobo poukazuje na nízke právne povedomie našich občanov a spolu s príslušnými orgánmi verejnej správy hľadá jeho príčiny, ako aj možnosti nápravy.


V bežnom živote sa však človek často stretáva so situáciami, v ktorých nestačí zbežná orientácia v tej-ktorej problematike a treba využiť služby profesionála - odborníka v danej oblasti. Tak je to aj vtedy, keď občan potrebuje vyriešiť nejaký viac či menej zložitý právny problém. Ak človek sám nemá právnické vzdelanie, má možnosť (v niektorých prípadoch dokonca povinnosť) využiť služby právnika, najčastejšie advokáta. Platí to aj v rámci konania pred orgánmi verejnej moci a orgánmi verejnej správy.


Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy SR každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Takýmto zákonom môže byť niektorý z procesných predpisov, ale okrem toho aj zákon o advokácii či zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.


Pojem právna pomoc nemá univerzálnu legálnu definíciu – jednotlivé zákony ju vymedzujú pre svoje účely alebo používajú pojem bez toho, aby ho definovali, prípadne narábajú s obsahovo podobnými termínmi. Obsah tohto pojmu sa totiž čiastočne prekrýva s výkonom advokácie a úzko súvisí s pojmom právne služby. Vo všeobecnosti však pod právnu pomoc možno zahrnúť právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach, spisovanie listín o právnych úkonoch, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi a vykonávanie súvisiacich úkonov, obhajobu v trestnom konaní, spracúvanie právnych rozborov a podobne.


Atribútom právnej pomoci je, že ju poskytujú osoby s právnickým vzdelaním, ako súčasť svojho povolania. V najširšom rozsahu ju poskytujú advokáti na základe zákona o advokácii. Ich činnosť je najuniverzálnejšia a môžu ju vykonávať pre všetky právne odvetvia. Oproti tomu rozsah právnych služieb, ktoré môžu poskytovať napríklad notári, je limitovaný ich špecializáciou. Takisto pôsobnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, je obmedzená len na niektoré právne odvetvia.


Základnému právu na právnu pomoc zodpovedá povinnosť príslušných orgánov nebrániť účastníkovi konania, aby využíval právnu pomoc a povinnosť vytvoriť podmienky pre dostupnosť právnej pomoci, a to v rozsahu konania pred daným orgánom.


Poskytovanie právnych služieb, predovšetkým služieb advokátov, je platenou činnosťou. Častou námietkou podávateľov podnetov, s ktorou sa verejný ochranca práv pri svojej činnosti stretáva je, že vzhľadom na relatívne vysoké ceny sú tieto služby pre nich nedostupné. Zo samotného základného práva na právnu pomoc nevyplýva nárok na to, aby poskytnutá právna pomoc bola bezplatná. V záujme jej dostupnosti pre každého však právny poriadok pamätá aj na tých, ktorí si ju nemôžu zabezpečiť za vlastné prostriedky.


V občianskom súdnom konaní môže účastník, u ktorého sú predpoklady aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, požiadať o ustanovenie zástupcu z radov advokátov. Môže tak urobiť aj v konaní pred Ústavným súdom SR. V trestnom konaní môže súd napríklad ustanoviť zástupcu z radov advokátov aj poškodenému, ak sú na to splnené zákonné podmienky. Osobám v materiálnej núdzi poskytuje právnu pomoc podľa podmienok presne vynedzených zákonom Centrum právnej pomoci. Jeho pôsobnosť sa však vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci len v občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach a v azylových veciach (pokiaľ ide o cezhraničné spory aj v obchodnoprávnych veciach).


Verejný ochranca práv sa podieľa na právnej ochrane osôb, nie je však subjektom oprávneným poskytovať priamo právnu pomoc či právne služby vo vyššie načrtnutom rozsahu. To znamená, že nemôže občanom poskytovať právne poradenstvo vo veciach mimo svojej pôsobnosti, spisovať za nich podania, zastupovať ich v konaní a podobne. Pokiaľ sa občan na verejného ochrancu práv s takouto požiadavkou obráti, nemôže mu vyhovieť, ale nasmeruje ho tam, kde požadovanú právnu pomoc nájde. Snaží sa tiež z vlastnej iniciatívy vplývať na zvyšovanie právneho povedomia občanov, osobitne dôchodcov, rodičov a detí, prostredníctvom rôznych školení, konferencií a prednášok.


Katarína DRÁBIKOVÁ
Späť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.