Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Etika a estetika textu a kreativita

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 4/2010)Kreativita sa spája s tvorivou ľudskou činnosťou, ktorú charakterizuje snaha hľadať a nachádzať nové vzťahy jednak medzi predmetmi a javmi skutočnosti a jednak medzi prvkami a zložkami, z ktorých sa skladajú. Pritom sa často využívajú aj neobvyklé spôsoby riešenia a originálne metódy. V tomto zmysle je kreativita synonymom originality a vynachádzavosti. Aj pri výstavbe jazykového prejavu, pri ktorej ide o tvorivý myšlienkový proces, možno hovoriť o kreativite. Práve s týmto pojmom sa spája aj etika a estetika jazykovej komunikácie, keď expedient (autor) vysiela adresátovi vecnú alebo estetickú informáciu. Jazykový prejav ako produkt komunikačného aktu má východiskovo invariantnú povahu, je vytvorený na základe istých ustálených postupov (modelov), no zároveň nesie aj stopy autorskej individuality. A tu práve je priestor na originalitu jazykového vyjadrovania. Inak povedané, jazykový prejav bude v myšlienkovom ustrojení svedčiť o étose autora a jeho jazykové stvárnenie bude hovoriť o jeho estetickom cítení.


Práve v rozmedzí vzťahu etika – estetika – kreativita = tvorivosť opodstatňujeme aj ideu, že estetickú kvalitu nemožno prisudzovať len dielam, ktoré sú výsledkom umeleckej aktivity. A teda aj vecný text možno považovať za estetický objekt. Aj vecný text vrátane vedeckého textu môže byť vecne presný a jednoznačný a pritom ako celok elegantný. V tomto zmysle môže spĺňať isté kritériá estetickosti. Prinajmenšom v tom zmysle, že adresát má pri jeho vnímaní (počúvaní alebo čítaní) dobrý, príjemný pocit. Platí to dokonca aj o vedeckých, predovšetkým spoločenskovedných textoch. Kreatívnosť, úsilie o originálnosť v tomto prípade znamená, že sa autor vedome snaží prekročiť hranice uniformovanosti, zabehaných šablón vo vyjadrovaní. Je to vlastne snaha vypracovať si jedinečný individuálny štýl tak, aby pritom neprekročil isté všeobecne prijateľné textové postupy (normy).


Ako vieme, estetická norma jazykového prejavu sa „živí“ z gramatických a najmä štýlových a komunikačných noriem, ktoré má (mal by mať) používateľ jazyka ukotvené vo svojej jazykovej, štýlovej a komunikačnej kompetencii. To znamená, že pri výbere slov a slovných spojení si uvedomuje jednak ich lexikálny význam a jednak ich slohové zafarbenie. Pravdaže, popri stavbe vety sa na budovaní elegantného textu významným spôsobom podieľajú aj kompozičné prostriedky, najmä prostriedky textovej väzby. V tom aj v tom prípade sa predpokladá funkčný výber výrazových prostriedkov textu na osi nocionálnosť (bezpríznakovosť) – emocionálnosť/expresívnosť (príznakovosť).


Ako vidieť, kreativitu, etiku a estetiku textu zabezpečuje funkčná podmienenosť a viacnásobná previazanosť medzi jeho hĺbkovou a povrchovou organizáciou. To umožňuje autorovi, aby v konkrétnej rečovej praxi individuálne a zároveň funkčne, zmysluplne štruktúroval vzťah medzi myšlienkovou stavbou svojho prejavu a jej jazykovo-štylistickým uspôsobením. V skutočnosti ide o to, aby premyslenú celistvosť a rozčlenenosť témy, ktorá by mala byť zárukou pravdivosti vysielanej informácie, adresát vnímal a interpretoval prostredníctvom adekvátnych, funkčne primeraných jazykových a kompozičných výrazových prostriedkov.


Pravdaže, v tomto uponáhľanom čase sa požiadavka na čistotu, jasnosť a priezračnosť myšlienky a na jej funkčne primeranú, prepracovanú jazykovo-kompozičnú stavbu môže niekomu javiť ako prekonaný anachronizmus. Napriek tomu a či práve preto bude vhodné pripomenúť stáročia trvajúce napätie medzi chaosom a harmóniou. Ide tu aj a najmä o postoj človeka k sebe a k svojmu okoliu. V naznačených súvislostiach zároveň ide aj o spôsob a realizáciu medziľudskej komunikácie. Aj pre ňu je príznačné napätie medzi racionálnym a zmyslovým. Aj preto zdôrazňujeme, že práve v tomto čase je opodstatnená požiadavka, aby sme aj na úrovni textu hľadali poriadok v skutočnom alebo zdanlivom neporiadku. V prvom rade ide o poriadok v našej mysli, ktorý hovorí o našej mentálnej a intelektuálnej úrovni. A teda pripomíname nevyhnutnosť ísť od „chaotického“ textu k textu zmysluplnému. Lebo napriek rozorvanosti sveta v nás a sveta, v ktorom žijeme, napriek presile pragmatizmu, musíme hľadať ideál krásy aj na úrovni významu a výrazu. To je aj dôvod, prečo nabádame hľadať harmóniu obsahu a formy, synchronizáciu obsahovo-tematickej a jazykovo-kompozičnej stavby jazykového prejavu. V skutočnosti nabádame hľadať aj v rámci komunikácie a textu synchronizáciu etického a estetického. Predpokladá to, že sa budeme usilovať o etiku vlastnej zodpovednosti, ktorá je aj zárukou našej individuálnej kultúry, a to aj pokiaľ ide o kultúru a kultivovanosť textu.


Vieme totiž, že text nehovorí len o tom, či a ako dodržiavame jazykové, štýlové a komunikačné normy a ako v rámci nich napĺňame aj požiadavky etiky a estetiky. Je to aj naša osobná značka, ktorá spriezračňuje náš vnútorný, hodnotový svet i naše ľudské kvality. Preto by sme ani pri jeho tvorbe nemali nad relatívne objektívne estetické normy povýšiť svoju estetickú normu ako jediné hodnotové kritérium. A teda aj pohľad na vlastné i cudzie jazykové vyjadrovanie je predovšetkým etický problém. Zároveň je to aj problém našej ľudskej a intelektuálnej (odbornej) kompetencie, na ktorej by nám malo osobitne záležať.


Ján FINDRA
Späť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.