Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Etika a estetika jazykového prejavu

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 3/2010)V predchádzajúcom čísle Verejnej správy sme reagovali na otázku čitateľa, kedy možno text považovať za kultúrny a kultivovaný. V tejto súvislosti sa teraz pristavíme pri niektorých vlastnostiach, ktoré by mali charakterizovať kultúrne a kultivované jazykové vyjadrovanie. Zároveň to bude aj hľadanie odpovede na otázku, aké ambície by mal mať autor v čase tvorby aktuálneho, konkrétneho jazykového prejavu. Vychádzame totiž z názoru, že nielen tvorba umeleckého textu, ale aj spracúvanie písomného vecného textu je tvorivá činnosť, ktorá kladie na jeho tvorcu isté nároky. Iba ich rešpektovanie a naplnenie zabezpečí, že jazykový prejav ako produkt tejto tvorivej aktivity, bude kultúrny a kultivovaný.


Výstavba kultúrneho a kultúrneho textu, ktorý je adresovaný širokej verejnosti, predpokladá, že v ňom autor vedome alebo intuitívne uplatní kritériá etiky a estetiky. Isteže, vzťah etiky a estetiky bude vo vecných a umeleckých textoch odlišný a jedinečná bude aj ich vzájomná väzba.


S etikou sú späté také pojmy, ako je dobro, cnosť, spravodlivosť, ale aj morálne zákony a normy. Sú to vlastne hodnotové kategórie, prostredníctvom ktorých sa nazerá na konanie človeka v istej konkrétnej situácii, skúma, hodnotí sa, či toto konanie je v súlade s morálnymi princípmi, ktoré sa všeobecne prijímajú ako spoločensky záväzné. Etické princípy sa objektivizujú v podobe noriem, ktoré nám „predpisujú“, ako sa v konkrétnej situácii máme správať. Sú uložené v tradícii istého spoločenstva a výchovou sa aktualizujú alebo inovujú v kolektívnom vedomí tohto spoločenstva i v individuálnom vedomí jednotlivca.


Etický rozmer textu sa dominantne viaže na jeho hĺbkovú organizáciu, na jeho obsahovo-tematické ustrojenie. Etika komunikácie, etika jazykového vyjadrovania ako každá spoločenská aktivita má svoje limity: identifikuje sa s mravným konaním, respektíve s normou spoločenského správania. Preto aj v medziľudskej komunikácii treba rátať s istými konvenčnými normami, ktoré sa však konkrétnej situácii aktualizujú individuálne. Konkrétne to znamená, že autor v čase tvorby textu nezradí svoju individuálnu textovú tvár, no že zároveň neprekročí etické limity. Táto požiadavka sa vzťahuje najmä na vymedzovanie komunikačného zámeru a komunikačného plánu, ktorým si autor určí, ako bude organizovať hĺbkový, obsahovo-tematický pôdorys svojho textu. Inak povedané, komunikačným zámerom a komunikačným plánom si predznačí nielen výber obsahovo-tematických segmentov svojho textu, ale aj ich hierarchizáciu a následnosť. Tento výber sa realizuje v rozmedzí pólov pravdivosť – nepravdivosť, logickosť – nezmyselnosť, spriezračňovanie – zahmlievanie (znejasňovanie) vysielanej informácie. Porušovanie etických noriem v jazykovom prejave znamená, že autor zámerne prekryje vecnú podstatu informácie jej pragmatickou (účelovou) interpretáciou, prípadne aj lož odovzdáva adresátovi ako zaručenú pravdu. A to už je aj morálny problém.


Estetický rozmer textu sa realizuje na jeho povrchovej úrovni, v jeho jazykovo-kompozičnom stvárnení. Preto sa všeobecne prijíma názor, že iba v umeleckých textoch sa na komunikatívnu funkciu navrstvuje aj estetická funkcia, ktorej nositeľmi sú emocionálno-expresívne výrazové prostriedky. Vo vecných textoch sa jazyk uplatňuje iba vo svojej základnej, komunikatívnej funkcii, čomu zodpovedá aj výber bezpríznakových prostriedkov. Argumentuje sa najmä vedeckými textami, v ktorých sa žiada jednoznačné a presné vyjadrovanie, a teda v nich nemôže ísť o estetické zameranie.


V tejto súvislosti estetická hodnota nemusí byť identická s umeleckou hodnotou. To znamená, že ktorýkoľvek predmet (hmotný i nehmotný) sa môže stať estetickým objektom, a teda môže byť nositeľom estetickej funkcie. V tomto zmysle môžeme za estetický objekt považovať nielen umelecký, ale aj vecný text. Práve kvalitne, kultúrne a kultivovane vybudovaný text môže byť tiež nositeľom estetickej hodnoty, v čitateľovi alebo v poslucháčovi môže vyvolať príjemný = estetický zážitok. Pravdaže, aj vecný text ako estetický objekt musí spĺňať isté predpoklady, musí byť vybudovaný na základe (v rámci) primeraných estetických kritérií. Závažnú úlohu pritom zohráva výber vhodných slov a slovných spojení a hlavne ich zmysluplné slovosledné a usporiadanie v „hladkej“, plastickej vete. Nemenej dôležitá je kompozičná výstavba textu, ktorá spriezračňuje výber, hierarchizáciu a následnosť obsahovo-tematických čiastok textu. Pritom sa, pravdaže, predpokladá, že aj tie sú zmysluplne usporiadané v súlade s princípmi etiky.


Takto opodstatňujeme aj ideu, že i vedecké texty môžu byť estetickým objektom. Aj pri nich sa predpokladá horizontálno-vertikálna harmonizácia obsahovo-tematickej a jazykovo-kompozičnej organizácie. Z tohto hľadiska je však rozdiel medzi textami spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, čo súvisí s kategóriou všeobecnej zrozumiteľnosti.


Pri posudzovaní kultúrnosti a kultivovanosti textu i jeho etických a estetických kvalít zohráva významnú úlohu aj adresát. Každý človek má vo svojom vedomí ukotvený individuálny estetický vkus. Dokáže zhodnotiť nielen text, ale i jeho autora. Potvrdzujú to aj laické vyjadrenia: „To je motanina; táranie; hlúposť.“ „To sa nedá čítať.“ „To je ale mudrák = hlupák.“ A tak ďalej.


Ján FINDRA
Späť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.