Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Priestor na ďalšie rozširovanie tém

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 2/2010)Dňa 12. novembra 2009 sa v Myjave konalo 11. zasadnutie Slovensko-českej (Česko-slovenskej) medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol Vladimír Čečot, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, českú delegáciu viedol Jiří Vačkář, vrchný riaditeľ sekcie regionálnej politiky Ministerstva pre miestny rozvoj ČR. Účastníkov na zasadnutí komisie privítal primátor mesta Myjava Pavel Halabrín a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček.


Vladimír Čečot , predseda slovenskej časti komisie, vyjadril potešenie zo zaradenia nových tém do programu rokovania komisie, čo je dôkazom, že cezhraničná spolupráca oboch krajín má priestor na ďalšie rozširovanie. Pritom rokovania komisie by mali poskytovať nové impulzy a námety pre jej ďalší rozvoj a upevňovanie tradične dobrých susedských vzťahov medzi oboma republikami. Jiří Vačkář, predseda českej časti komisie, nadviazal na slová Vladimíra Čečota s dôrazom na novo zaradenú tému spolupráce v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany pri katastrofách a iných haváriách. A to aj vzhľadom na skutočnosť, že ministerstvo pre miestny rozvoj má spracovanú metodiku a systém poskytovania štátnej pomoci po živelných alebo iných pohromách. Spomenul i schválenie politiky územného rozvoja v Českej republike, ako zásadného dokumentu majúceho väzbu na prihraničné oblasti.


I. Spolupráca krízového manažmentu a civilnej ochrany pri katastrofách a iných haváriách v pohraničí


Komisia si vypočula informáciu o pôsobnosti a hlavných úlohách Ministerstva vnútra SR na úseku krízového manažmentu a civilnej ochrany. Pôsobenie civilnej ochrany vymedzuje Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Jej poslaním je chrániť život, zdravie a majetok, utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.


Komisia sa ďalej oboznámila s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach, ktorá je v platnosti od 12. decembra 2000. Gestormi plnenia zmluvy sú za slovenskú stranu Ministerstvo vnútra SR - sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany, a za českú stranu Ministerstvo vnútra ČR - Generálne riaditeľstvo hasičského záchranného zboru ČR. Zmluva predpokladá udržiavanie neustálej pripravenosti, aktualizácie celej sústavy opatrení v oblasti personálneho, technického, finančného a organizačného zabezpečenia systému a stanovuje podmienky poskytnutia požadovanej pomoci druhej zmluvnej strane. Spolupráca sa realizuje v oblasti predchádzania mimoriadnym udalostiam a pri príprave poskytovania pomoci, vzájomného informovania sa o mimoriadnych udalostiach a dobrovoľného poskytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach na území druhej zmluvnej strany na základe žiadosti o poskytnutí pomoci, organizovania a uskutočňovania spoločných cvičení.


Komisia bola tiež oboznámená so systémom poskytovania štátnej pomoci po živelných alebo iných pohromách v Českej republike. Uvedený systém je právne zakotvený od roku 2002. V aktuálnej podobe ide o zákon 12/2002 Zb. v znení zákona 347/2005 Zb. a vykonávaciu vyhlášku č.186/2002 Zb. v znení vyhlášky č. 93/2006 Zb. Systém bol opakovane využívaný v nasledujúcich rokoch pri riešení následkov mimoriadnych záplav, povodní a víchríc, ktoré závažným spôsobom postihli časti územia ČR. Ide o rámcovú úpravu verejnej podpory uvoľňovanej v podobe programového financovania zo štátneho rozpočtu fyzickým a právnickým osobám, vrátane územných samosprávnych celkov, ktoré preukázateľne nemôžu vlastnými prostriedkami obnoviť svoj majetok slúžiaci k zabezpečovaniu základných funkcií v území. Do právnej úpravy je zahrnutý aj spôsob zhromažďovania informácií do prehľadu o predbežnom odhade nákladov na obnovu poškodeného alebo zničeného majetku a spracovania výslednej stratégie obnovy územia predkladanej na schválenie vláde ČR.


Nadväzne bol v samostatnom vystúpení prezentovaný program Obnova obecného a krajského majetku postihnutého živelnou alebo inou pohromou, ktorý spravuje Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, a ktorý je určený na podporu financovania obnovy majetku územnej samosprávy (obcí a krajov).


Komisia ocenila prezentácie cezhraničných projektov Bezpečný región a možnosti využitia meteoradaru a výstražného systému, ktoré sú zamerané na spoluprácu pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a ich predchádzaní.


Komisia odporučila zaradiť túto tému aj do programu jej budúceho zasadnutia.


II. Informácia o aktuálnej situácii v príprave Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o (dočasnom) užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky v súvislosti s investičnou akciou Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec a prezentácia prebiehajúcich projektov na Baťovom kanále


V súvislosti s prípravou Dohody sa 9. novembra 2009 v Prahe na Ministerstve dopravy ČR uskutočnilo bilaterálne expertné stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnili gestori dohody, zástupca Ministerstva životného prostredia SR a slovenskej expertnej skupiny pre prípravu dohody, zástupca Ministerstva dopravy ČR a českej expertnej skupiny pre prípravu dohody, a tiež zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Ministerstva pre miestny rozvoj ČR, ktorí rokovanie sprostredkovali. Gestori dohody sa navzájom informovali o súčasnom stave jej prípravy a navrhli ďalší postup.


V súčasnej dobe Ministerstvo životného prostredia SR zapracováva pripomienky slovenskej strany do textu návrhu dohody. Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo Ministerstvu dopravy ČR zoznam členov slovenskej časti expertnej skupiny, ktorá zmluvu pripravuje a zároveň ho ubezpečilo, že v skorom termíne mu zašle aj stanovisko k dohode. Následne bude bezodkladne zvolané spoločné expertné stretnutie s cieľom prerokovať pripomienky a dohodnúť sa na konečnom znení textu dohody. Predpokladá sa, že rokovanie sa uskutoční v polovici januára 2010 na MÚ v Hodoníne (po súhlase Ľubora Šimečku, primátora mesta Hodonín). Komisia prijala tieto informácie s uspokojením.


Komisia ocenila výsledky rokovania expertov, ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2009 v Prahe.


Komisia naďalej podporuje činnosť národných expertných skupín a odporúča zintenzívniť práce na príprave dohody s cieľom uzavrieť ju v čo najskoršom termíne.


III. Spolupráca v oblasti cestovného ruchu


Komisia zobrala na vedomie informáciu o výsledkoch 3. zasadnutia Pracovnej skupiny pre cestovný ruch v rámci Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo 10.-11. septembra 2009 v Piešťanoch.


Komisia si s potešením vypočula prezentáciu projektového zámeru Vzdelávanie a výmena skúseností ako prostriedok skvalitnenia turizmu v prihraničnom území spolu so zadefinovanými východiskami, cieľmi projektu a predpokladanými vzdelávacími programami.


Komisia ocenila a podporuje činnosť Pracovnej skupiny pre cestovný ruch. O príprave projektu vzdelávania v oblasti cestovného ruchu bude Pracovná skupina p re cestovný ruch informovať na 12. zasadnutí komisie.IV. Prezentácia spolupráce kultúrnych inštitúcií


Komisia sa oboznámila s informáciou o kultúrnych aktivitách Českého centra v Bratislave a Slovenského inštitútu v Prahe.


Komisia si ďalej vypočula prezentáciu projektu Baťovým kanálom za vzdelaním a kultúrou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Stretnutie predstaviteľov zainteresovaných inštitúcií sa uskutočnilo 3. – 4. novembra 2009 s cieľom dohodnúť sa na ďalšej spolupráci, prehĺbiť cezhraničnú spoluprácu medzi SR a ČR v oblasti vysokoškolského vzdelávania a pripraviť spoločné projektové zámery.


Komisia odporúča , aby Slovenský inštitút a České centrum ďalej rozvíjali spoluprácu pri príprave projektov v oblasti kultúry a zachovávania tradícii v rámci Operačného programu Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, a aby o svojich aktivitách informovali členov komisie na jej ďalších zasadnutiach.


V. Prezentácia projektového zámeru a spolupráce medzi Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici a Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne


Komisia si záujmom vypočula prezentáciu projektového zámeru, ktorého cieľom je prehlbovanie spolupráce Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici a Univerzity Tomáše Baťu v Zlíne. Spolupráca medzi vysokými školami by mala byť realizovaná prostredníctvom spoločných vedeckovýskumných projektov, výmen študentov a vedeckovýskumných pracovníkov, prenášania know-how a vzdelávacích aktivít ako aj teoretických vedomostí do praxe. Symbolom projektu je historická vodná cesta – Baťov kanál a jeho napojenie na rieku Moravu, ktorá spája prihraničné regióny Južnej Moravy a Západného Slovenska.


Komisia odporúča všetkým zainteresovaným inštitúciám, aby aktívne pristupovali k príprave a následnej realizácii projektu medzi Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici a Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne.


VI. Rôzne


Informácia o súčasnom stave Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013


V októbri 2009 bol s pozitívnym výsledkom ukončený audit Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, čo umožnilo spustiť čerpanie finančných prostriedkov určených pre program. V súčasnosti sa zabezpečuje technické napojenie českých partnerov programu (Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR a Centrum pre regionálny rozvoj ČR) do monitorovacieho systému operačných programov. Spoločný technický sekretariát pokračuje v spracovávaní a podpisovaní zmlúv s úspešnými žiadateľmi o poskytnutie finančnej pomoci, pričom doposiaľ bolo podpísaných viac ako 100 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku. Tretie kolo výzvy bolo vyhlásené dňa 2. novembra 2009.


Komisia bude naďalej sledovať priebeh programu.


Návrh na vytvorenie pracovných skupín


Komisia odporúča svojim členom zvážiť do jej nasledujúceho zasadnutia možnosťvytvoriť popri pracovnej skupine pre cestovný ruch aj ďalšie pracovné skupiny, ktoré by sa v období medzi jej zasadnutiami zaoberali riešením úloh vyplývajúcich z jej rokovaní, čím by mohli prispieť k ešte efektívnejšej činnosti komisie.


Komisia na svojom nasledujúcom rokovaní na základe stanovísk príslušných orgánov posúdi návrhy a rozhodne o prípadnom vytvorení pracovných skupín.


V rámci informácie o stave prípravy Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o (dočasnom) užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky v súvislosti s investičnou akciou Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice-Rohatec sa o slovo prihlásil primátor mesta Hodonín Lubor Šimeček. Vyzdvihol význam Baťovho kanálu v súvislosti s jeho potenciálnym využitím pre transport tovaru prípadne komunálneho odpadu.


Komisia vyslovuje poďakovanie primátorovi mesta Myjava pánovi Pavlovi Halabrínovi za dôstojné prijatie účastníkov 11. zasadnutia Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.


Bolo dohodnuté, že 12. zasadnutie komisie sa uskutoční koncom apríla 2010 na území Českej republiky.


Tento protokol bol vyhotovený v Myjave dňa 12. novembra 2009 v dvoch exemplároch, každý v jazyku slovenskom a jazyku českom, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Späť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.