Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Úprava rodičovských práv po rozvode

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 6/2010)Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Zasahovať do nich je možné len na základe zákona. Rozvod rodičov je jedným z prípadov, kedy dochádza k úprave vykonávania rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Rodičia si dôsledky tejto úpravy uvedomia často až na základe reálnych skúseností po rozvode.


Verejnému ochrancovi práv bolo doručených už mnoho podnetov, v ktorých občania namietali proti neoprávnenému zásahu do svojich rodičovských práv a povinností v prípadoch, keď súd zveril maloleté dieťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Tieto námietky často smerujú práve proti druhému rodičovi, ale aj voči orgánom verejnej správy či iným fyzickým a právnickým osobám.


Pri skúmaní tejto problematiky je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi úpravou vykonávania rodičovských práv a povinností na jednej strane a obmedzením alebo pozbavením ich vykonávania na strane druhej.


Úprava vykonávania rodičovských práv a povinností nemá vplyv na rozsah práv a povinností rodiča k maloletému dieťaťu. Obaja rodičia si zachovávajú plný rozsah svojich rodičovských práv a povinností. Naproti tomu ich obmedzenie alebo odňatie negatívne zasahuje do ich samotného rozsahu, a to na základe závažných prekážok na strane rodiča – neusporiadaný život, nezabezpečenie výchovy dieťaťa, zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie dieťaťa a podobne.


Podľa zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví vykonávanie ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, najmä určí, komu dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Toto rozhodnutie možno nahradiť dohodou rodičov, schválenou súdom.


Ústavný súd Slovenskej republiky v tejto súvislosti vyslovil názor (PL ÚS 26/05), že pri úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu dochádza k zúženiu reálnych možností vykonávaniarodičovských práv aj povinností rodiča, ktorému maloleté dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti. Ide však o zásah vyvolaný samotným rozvodom, nie rozhodnutím súdu v zmysle obmedzenia alebo pozbavenia rodičovských práv.


Rozvod manželstva je takou skutočnosťou, ktorá vyvoláva nutnosť zveriť dieťa do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov. Je teda logické a nevyhnutné, že ten z rodičov, ktorý sa osobne stará o dieťa, bude uplatňovať svoje rodičovské práva v každodennom živote vo väčšej miere ako druhý rodič. Účelom rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti teda nie je obmedzenie rodičovských práv a povinností, ale naopak, zabezpečenie ich vykonávania obidvomi rodičmi v najvyššej možnej miere s ohľadom na situáciu, ktorú rozvod spôsobuje.


Verejný ochranca práv sa viackrát stretol so situáciou, kedy rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, škola odmietla o dieťati poskytnúť informácie. Rodič to považoval za neoprávnené obmedzenie jeho práva informovať sa o svojom dieťati.


Táto problematika má dve roviny. Podľa zákona o rodine, v nadväznosti na znenie Dohovoru o právach dieťaťa, súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá o to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo toho rodiča, ktorému nebude zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o svojom dieťati. Tohto práva sa môže domáhať súdnou cestou.


Z rozhodovacej právomoci súdov vyplýva, že uvedené právo si tento rodič, v zmysle úpravy obsiahnutej v zákone o rodine, môže uplatniť voči rodičovi, ktorému dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti. Tým nie je obmedzené právo na informácie zakotvené v Ústave Slovenskej republiky alebo v iných právnych predpisoch.


V znení školského zákona zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Zákonný zástupca je pojem, ktorý nie je v žiadnom zákone explicitne vyjadrený, hoci viaceré zákony ho vo svojom texte používajú. V zákone o rodine je zastupovanie maloletého dieťaťa charakterizované ako jedno z hlavných práv a povinností rodiča. Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.


Ak dôjde rozsudkom súdu k určeniu, že zastupovať maloleté dieťa bude jeden rodič, výkladom a contrario možno konštatovať, že druhý rodič dieťaťa ho zastupovať nebude. Avšak vychádzajúc z názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ide o zúženie reálneho výkonu práva a povinnosti rodiča zastupovať maloleté dieťa, nie o jeho obmedzenie.


Spornou ostáva otázka, ako sa prejaví síce zachované, ale vo vykonávaní zúžené právo rodiča zastupovať maloleté dieťa vo vzťahu k tretím stranám. Verejný ochranca práv sa stretol s viacerými prípadmi, kedy práve školy v kontakte s rodičmi, ktorým dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, posúdili ich status zákonného zástupcu odlišne.


Aj na základe uvedených skúseností považujeme za potrebné upozorniť na tieto skutočnosti kompetentné orgány.


Lenka BODNÁROVÁSpäť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.