Aktuálne fondy EÚ a dotácie

 

Usmernenie č. 1 k Výzve s kódom KaHR – 21SP - 1202 a následné zrušenie danej výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve s kódom KaHR – 21SP - 1202 na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve je zmena oprávnenej aktivity výzvy č. 5 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody; a to v nadväznosti na Výberové kritérium e) pre rozvody tepla.

Vzhľadom na skutočnosť, že usmernením dochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci (oprávnenosť aktivít projektu), na základe Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 13, zverejnením usmernenia zároveň dochádza k zrušeniu výzvy.

Zdroj: www.nsrr.sk


Aktualizovaný harmonogram výziev pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011.

Harmonogram môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk


Zrušenie výzvy z OP Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-11-1.
Rozhodnutie o zrušení predmetnej výzvy vyplýva z úpravy oprávnenosti aktivít realizácie projektu.


Oznam Riadiaceho orgánu pre ROP k harmonogramu výziev na rok 2011

Dňa 26.10.2010 schválil Monitorovací výbor pre ROP návrh revízie ROP, ktorý bol následne dňa 29.10.2010 oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii. Vzhľadom na rozsah a charakter revízie ROP do jej schválenia Európskou komisiou nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre ROP reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a teda ani pripraviť a uverejniť záväzný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011.

Zdroj: www.ropka.sk


Aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP zverejnil aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 4.4 s platnosťou od 8. 11. 2010. Aktualizované dokumenty nájdete TU
Zdroj: www.ropka.sk


Aktuálny časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo časový harmonogram výziev vyhlasovaných v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na rok 2010.
Zdroj: www.sia.gov.sk


Ak chcete dostávať aktuálne informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ pošlite nám mailovú adresu a zaškrtnite sektor, ktorého sa majú týkať informácie.

súkromný sektor
verejný sektor      

 

 


On-line poradňa


        
               
®2010 TERRA GRATA, n.o.