Vyšla výzva pre obce a mestá?

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanickobiologická úprava komunálnych odpadov
OP   Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os č.   1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita   1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Uzavretie výzvy   otvorená výzva, uzavretie 1. hodnotiaceho kola 31.05.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologická úprava komunálnych odpadov
OP   Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os č.   1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita   1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Uzavretie výzvy   otvorená výzva, uzavretie 1. hodnotiaceho kola 31.05.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
OP   Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os č.   4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita   4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Uzavretie výzvy   otvorená výzva, uzavretie 1. hodnotiaceho kola 30.10.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
OP   Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os č.   2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita   2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Uzavretie výzvy   otvorená výzva, uzavretie 1. hodnotiaceho kola 30.09.2016

Ak chcete dostávať aktuálne informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ pošlite nám mailovú adresu a zaškrtnite sektor, ktorého sa majú týkať informácie.

súkromný sektor
verejný sektor      

 

 


On-line poradňa


        
               
®2010 TERRA GRATA, n.o.