Vyšla výzva pre podnikateľov?

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-21SP-1202

OP   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os č.   2 Energetika
Opatrenie   2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Uzavretie výzvy   výzva zrušená
Oprávnení žiadatelia
 • Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.a spĺňajú definíciu MSP, alebo veľkého podnikateľa.
Oprávnené aktivity

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na:

 1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: 
 • zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
 • rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
 • rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.
 1. rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy;
 1. rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
 1. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;
 1. výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody;
 1. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba:  
 • malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 2 MW;
 • zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 10 Mwe;
 • zariadení na výrobu biometánu;
 • zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu;
 • zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím  geotermálnej energie, alebo s použitím tepelného čerpadla; uvedené nezahŕňa prieskumné  vrty.

Súčasťou oprávnených projektov podľa bodov 2 a 6 môže byť aj:

 • vybudovanie prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy.
Link na výzvu   http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21sp-1202/137991s

Ak chcete dostávať aktuálne informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ pošlite nám mailovú adresu a zaškrtnite sektor, ktorého sa majú týkať informácie.

súkromný sektor
verejný sektor      

 

 


On-line poradňa


        
               
®2010 TERRA GRATA, n.o.