Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Zámer obce prenechať nehnuteľný majetok do nájmu

Horná Ves, 4. 8. 2015 (Samospráva)

Zámer obce Horná Ves
prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obce Horná Ves v zmysle § 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je výstavba nájomného bytového domu, čím dôjde k zlepšeniu bývania a riešenia bytovej otázky obyvateľov obce. Zámer prenajať predmetný pozemok na účel výstavby nájomného bytového domu je v súlade so základnými úlohami obce pri výkone samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predmet nájmu:
Pozemok vo vlastníctve obce Horná Ves, parc. č. 625/71 o výmere 2614 v katastri obce Horná Ves, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 1 na Okresnom úrade v Prievidzi, katastrálny odbor.
Doba a cena nájmu:
Pozemok sa prenechá investorovi do nájmu na dobu určitú do uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva realizovanej stavby s nájomným vo výške 1,00 eur za každý aj začatý kalendárny rok.
Účel nájmu:
Výstavba bytového domu s nájomnými bytmi a vybudovanie príslušnej technickej infraštruktúry nájomného domu ako vodovodnej a plynovej prípojky, kanalizácie a ČOV, prístupových komunikácií, parkovacích plôch a verejného osvetlenia. Investor uskutoční výstavbu na vlastné náklady do dvoch rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy.
Podmienky predloženia ponuky:
Ponuku – podnikateľský zámer je potrebné doručiť do podateľne obce Horná Ves osobne alebo poštou na adresu: obec Horná Ves, so sídlom Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na obechornaves@atlas.sk tak, aby ponuka bola doručená na obec najneskôr 21.8.2015 do 12.00 hod. Ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku.
Ponuka musí obsahovať:
1. označenie investora:
Fyzická osoba – podnikateľ :
názov, miesto podnikania, IČO, označenie registra, v ktorom je fyzická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, telefónne číslo, prípadná e-mailová adresa, predloženie fotokópie dokladu o registrácii a pridelení daňového registračného čísla (DIČ) a výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako tri mesiace. V prípade, ak je záujemca platcom DPH, je potrebné predložiť aj fotokópiu dokladu o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).
Právnická osoba:
obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená zastupovať spoločnosť pri podpise nájomnej zmluvy, t.j. štatutárny orgán, kontaktná osoba, telefónne číslo, prípadná e-mailová adresa, predloženie fotokópie dokladu o registrácii a pridelení daňového registračného čísla (DIČ) a výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace. V prípade, ak je záujemca platcom DPH, je potrebné predložiť aj fotokópiu dokladu o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).
2. predloženie podnikateľského zámeru
3. čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v ust. § 9a ods. 6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. že nie je starostom obce Horná Ves, poslancom obecného zastupiteľstva obce Horná Ves, zamestnancom obce Horná Ves, hlavným kontrolórom obce Horná Ves alebo blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
Kritériom pri vyhodnotení ponúk budú najvýhodnejšie podmienky pre obec Horná Ves s najnižšou spoluúčasťou obce pri získaní dotácie zo štátneho fondu rozvoja bývania.
Obec Horná Ves si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prenájmu, odmietnuť všetky ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie ohľadne prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom: t. č. 0905 606 207, prípadne e-mail : obechornaves@atlas.sk Zámer prenechať predmetnú nehnuteľnosť do nájmu bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Horná Ves č. 73/2015 na zasadnutí dňa 22.7.2015.


Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.