Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Horná Ves, 20. 11. 2015 (Samospráva)

Verejná obchodná súťaž
podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení
a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
„Predaj a nájom nehnuteľností: „Súbor pozemkov v lokalite „Za školou“, v k.ú. Horná Ves, okres Prievidza“

čl. I
Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľ:
Názov: Obec Horná Ves
Sídlo: Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves
Zastúpený: Jozefom Hrotekom, starostom obce Horná Ves
IČO: 00318108
DIČ: 2021211687

(Ďalej len: „Obec Horná Ves“ alebo „vyhlasovateľ“)

čl. II
Predmet verejnej obchodnej súťaže

1. Obec Horná Ves vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude :
a) prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Horná Ves a to :
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/59, o výmere 709 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/66, o výmere 698 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/67, o výmere 595 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/68, o výmere 595 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/69, o výmere 606 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/70, o výmere 594 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/71, o výmere 594 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/79, o výmere 682 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/80, o výmere 501 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
b) nájom (poskytnutie užívania nehnuteľnosti za odplatu) nehnuteľností v katastrálnom území Horná ves a to :
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/65, o výmere 1223 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
• parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/61, o výmere 1677 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;

zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Obec Horná Ves v podiele 1/1-ina.

2. Predmet obchodnej súťaže je, s prihliadnutím na potrebu komplexného riešenia územia v lokalite „Za školou“, nedeliteľný, nie je možné oddeliť ponuky na kúpu a nájom nehnuteľností, tiež nie je možné ponúknuť kúpu a/alebo nájom len niektorých nehnuteľností.

3. Účelom nájmu pozemkov, na ktoré bude uzatvorená Kúpna a nájomná zmluva, bude účelovo viazaný a bude určený výhradne a len na výstavbu bytových domov, v ktorých budú byty vybudované v prospech obce Horná Ves, ktorá ich po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa povolí ich riadne užívanie, odkúpi do svojho vlastníctva, ako nájomné byty obce.

4. Obec má zámer a zaviaže sa, že vo svojom mene a na svoj účet, na parcele registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/60, o výmere 1910 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/78, o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/82, o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/81, o výmere 94 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na parcele registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape, parcelné číslo 625/63, o výmere 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vybudovať pozemnú komunikáciu, vrátane chodníkov pre peších a verejného osvetlenia a vedenie inžinierskych sietí v skladbe voda, elektrické rozvody, tzv. NN rozvody, kanalizáciu a to v lehote do 2 rokov odo dňa podpisu zmluvy.

5. Technické požiadavky na bytové domy sú nasledovné :
a) maximálny počet nadzemných podlaží - 2
b) termín ukončenia výstavby, za ktorý sa považuje deň podania návrhu na kolaudáciu bytových domov do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo odovzdania staveniska, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr
c) počet bytových jednotiek - 12
d) skladba bytových jednotiek – 8x dvojizbová bytová jednotka, 2x trojizbová bytová jednotka, 2x jednoizbová bytová jednotka
e) celková podlahová plocha bytov do 600 m2

6. Obec bude ako kritérium pre vyhodnocovanie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži vyhodnocovať najvýhodnejšiu ponuku, za ktorú obec považuje ponuku s najvýhodnejším dopadom na rozpočet obce a teda ponuku, ktorá rozpočet obce zaťaží najnižšou sumou, pri súčasnom vyhodnotení maximálnej (najvyššej ponúknutej) ceny za 1 m2 predávaného pozemku a minimálnej (najnižšej ponúknutej) ceny za 1m2 podlahovej plochy bytu obcou následne kupovaného a minimálnej (najnižšie ponúknutej) ceny za technickú vybavenosť podmieňujúcej užívanie bytového domu, v bytových domoch budovaných na prenajatých nehnuteľnostiach.

7. Minimálna celková kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ požaduje za predaj nehnuteľného majetku je 26,- € za 1m2. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ odmietne všetky návrhy.

8. Maximálna cena 1 m2 podlahovej plochy bytu obcou následne kupovaného, v bytových domoch budovaných na prenajatých nehnuteľnostiach je 900,- € za 1m2 vrátane DPH. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo nižšej ceny, ako je vyššie uvedená maximálna cena, vyhlasovateľ odmietne všetky návrhy.

9. Maximálna cena technickej vybavenosti k bytovému domu, ktorá podmieňuje jeho užívanie, obcou následne kupovaného na prenajatých nehnuteľnostiach je 25.000,- € vrátane DPH. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo nižšej ceny, ako je vyššie uvedená maximálna cena, vyhlasovateľ odmietne všetky návrhy.čl. III
Osobitné podmienky

Ide o pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Horná Ves Podľa platného ÚPN, schváleného uznesením 75/2015, zo dňa 25.8.2015, je predmetný pozemok definovaný regulatívom FPB 9 Obytné územie – rodinné domy s maximálnou výškou zástavby 2 NP + S. Maximálna zastavanosť pri tomto regulatíve je určená na 60 % vrátane plôch dopravnej a technickej infraštruktúry, minimálny podiel zelene je stanovený na 40 %.

Podľa vyjadrenia správcu vodovodnej siete, v predmetnej lokalite nie sú na uvedených pozemkoch trasované inžinierske siete v jeho správe, územie nie je súčasťou ochranného pásma.

Podľa vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. v blízkosti záujmového územia sa nenachádzajú VTL a STL plynárenské siete, uvedené parcely sa nenachádzajú v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodu.


čl. IV.

1. Záujemcovia o účasť v tejto verejnej obchodnej súťaži sú povinní požiadať vyhlasovateľa písomne o poskytnutie návrhu zmluvy a ďalších podkladov v termíne do 4.12.2015 do 13:00 hod. Návrh kúpnej zmluvy a podklady je možné prevziať aj osobne, príp. prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu u poverenej osoby v sídle obecného úradu Obce Horná Ves, a to na základe písomnej žiadosti, alebo požiadať o ich zaslanie poštou na adrese sídla vyhlasovateľa. Písomná žiadosť o účasť v súťaži musí byť vyhlasovateľovi doručená na podateľňu Obecného úradu Obce Horná Ves najneskôr 4.12.2015 do 14:00 hod, inak sa nemôže osoba zúčastniť tejto súťaže. Žiadosť musí byť doručená ako originál, t. z. nestačí fax, príp. e-mail (t. z. v prípade, ak bude vyhlasovateľovi doručený len fax alebo e-mail a nebude v lehote do 4.12.2015 do 14:00 hod. doručený aj originál žiadosti, nebude sa môcť tento záujemca zúčastniť súťaže – jeho návrh bude vylúčený).

2. Záujemca o účasť je povinný v žiadosti o účasť uviesť, či nehnuteľnosti určené na predaj chce nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, do podielového spoluvlastníctva (treba uviesť aj počet budúcich vlastníkov s uvedením veľkosti podielov) alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

3. Záujemca o účasť je povinný v žiadosti o účasť uviesť, či nehnuteľnosti určené do nájmu chce prenajať ako jediný nájomca, alebo má zámer prevziať nehnuteľnosti do spoločného nájmu viacerých osôb, v takom prípade musí uviesť počet osôb a spôsob vzájomného usporiadania práv medzi nájomcami, pričom spoloční nájomcovia budú mať vo vzťahu ku všetkým svojim povinnostiam voči Obci Horná Ves postavenie solidárnych dlžníkov.

4. Zároveň v žiadosti uvedie e-mailový a telefonický kontakt na seba, príp. na svojho oprávneného zástupcu (pre potreby napr. čl. VII ods. 4 týchto podmienok).

5. Vyhlasovateľ trvá na tom, že navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi vo svojej ponuke návrh kúpnej a nájomnej zmluvy. Na tomto obsahu návrhu kúpnej zmluvy vyhlasovateľ trvá a považuje ho za nemenný a záväzný. Do návrhu kúpnej a nájomnej zmluvy doplní navrhovateľ len tie skutočnosti, ktoré budú v návrhu zmluvy vyznačené ako doplniteľné znakom „[xxx]“. V prípade, ak navrhovateľ nedodrží text návrhu kúpnej a nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, nebude tento návrh zahrnutý do súťaže. Rovnako to platí, ak by navrhovateľ nepredložil všetky vyhlasovateľom požadované doklady.


čl. V
Obhliadka

1. Nehnuteľnosti, ktoré budú predmetom predaja a nájmu podľa tejto verejnej obchodnej súťaže je možné obhliadnuť. Budú uskutočnené dve obhliadky, záujemca si môže vybrať z nižšie uvedených termínov termín obhliadky, ktorý mu viac vyhovuje.

2. Prvá obhliadka sa uskutoční dňa 24.11.2015 od 9:00 do 16:00 hod. Záujemcovia o účasť na obhliadke sa dostavia v čase vopred dohodnutom po telefonickom dohovore pred budovu Obecného úradu Obce Horná Ves (Horná Ves 191). Obhliadky vyhlasovateľa sa zúčastní starosta obce alebo iné osoby, ktoré sú poverené vykonaním obhliadky so záujemcami. Kontakt: 0905 606 207. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o účasť.

3. Druhá obhliadka sa uskutoční dňa 1.12.2015 od 9:00 do 16:00 hod. Záujemcovia o účasť na obhliadke sa dostavia v čase vopred dohodnutom po telefonickom dohovore pred budovu Obecného úradu Obce Horná Ves (Horná Ves 191). Obhliadky vyhlasovateľa sa zúčastní starosta obce alebo iné osoby, ktoré sú poverené vykonaním obhliadky so záujemcami. Kontakt: 0905 606 207. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o účasť.

čl. VI
Zábezpeka

1. Podmienkou účasti v tejto verejnej obchodnej súťaži je zloženie finančnej zábezpeky vo výške 60.000,- € (slovom: šesťdesiattisíc eur ) na účet vyhlasovateľa č. 9011485008/5600, IBAN : SK41 5600 0000 0090 1148 5008, (ktorý je bezúročný), vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS.: 12015.

2. Finančné prostriedky v určenej výške (zábezpeka) musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet vyhlasovateľa podľa týchto podmienok, bude návrh navrhovateľa vylúčený. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa znáša navrhovateľ. To znamená, že na účet vyhlasovateľa musí byť pripísaná zábezpeka v plnej výške 60.000,- €, inak bude návrh navrhovateľa vylúčený.

3. Navrhovateľovi, ktorého návrh bude najvýhodnejší a s ktorým bude uzavretá zmluva, bude zábezpeka započítaná s pohľadávkou vyhlasovateľa na doplatenie kúpnej ceny.

4. Ostatným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená v plnej výške v lehote do 15 dní po uplynutí lehoty na predloženie návrhov.

5. Tým navrhovateľom, ktorých návrhy nebudú vyhotovené v súlade s týmito súťažnými podmienkami a budú vylúčení (napr. nepredložia návrh zmluvy podľa týchto súťažných podmienok a pod.), bude zábezpeka vrátená v plnej výške v lehote do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení návrhu z tejto obchodnej súťaže.

6. Ak vyhlasovateľ zruší túto verejnú obchodnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku v zloženej výške navrhovateľom, ktorí ju už zložili.

7. Ak navrhovateľ odstúpi od svojho návrhu v lehote viazanosti ponúk (t. z. napr. odmietne uzavrieť zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny) prepadne v prospech vyhlasovateľa suma vo výške 100% zloženej zábezpeky (ako sankcia za odstúpenie od návrhu, ktorým je viazaný). Počas lehoty viazanosti návrhov je uchádzač viazaný svojím návrhom.


čl. VII
Vyhodnocovanie návrhov

1. Obec Horná Ves vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší. Za najvýhodnejší bude vyhlasovateľ považovať návrh navrhovateľa, ktorý splní podmienky určené vyhlasovateľom a ponúkne cenu (zloženú z ceny za kúpu 1 m2 nehnuteľností a ceny za predaj 1 m2 podlahovej plochy bytov a technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie bytového domu, v bytových domoch budovaných na prenajatých nehnuteľnostiach), ktorá bude mať najnižší dopad na rozpočet Obce Horná Ves.

2. Vyhlasovateľ oznámi úspešnosť návrhu navrhovateľovi najneskôr do 15 dní po vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže s tým, že v oznámení bude navrhovateľ upozornený, že zmluva s ním bude uzavretá za predpokladu jej schválenia Obecným zastupiteľstvom Obce Horná Ves. Schválenie prevodu v obecnom zastupiteľstve v Hornej Vsi je podmienkou uzavretia kúpnej a nájomnej zmluvy (schválením sa rozumie prijatie platného uznesenia v obecnom zastupiteľstve za predpokladu, že nebude starostom obce jeho výkon, príp. bude veto starostu, prelomené zákonným spôsobom).

3. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo neschváli návrh zmluvy navrhovateľovi, ktorého návrh je najvýhodnejší, vyhlasovateľ zruší túto verejnú obchodnú súťaž a vráti navrhovateľovi zloženú zábezpeku v plnej výške. Za deň doručenia oznámenia sa na tento účel rozumie deň, v ktorom bola informácia o úspešnosti uchádzača zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola vyhlásená táto verejná obchodná súťaž.

4. Po schválení zmluvy v obecnom zastupiteľstve vyzve vyhlasovateľ úspešného navrhovateľa na doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú navrhol za predaj nehnuteľností a zloženou zábezpekou. Lehota na doplatenie je do 6 mesiacov od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Obce Horná Ves.

5. V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení zmluvy v zastupiteľstve nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.

6. Informácia o schválení prevodu v obecnom zastupiteľstve bude zverejnená navrhovateľom v lehote do 15 dní po zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom bol prevod schválený na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola vyhlásená táto verejná obchodná súťaž.

7. Deň zverejnenia uznesenia obecného zastupiteľstva na webovej stránke bude úspešnému navrhovateľovi oznámený e-mailom a od tohto dňa teda plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.

8. V deň, kedy bude oznámenie o schválení zmluvy v obecnom zastupiteľstve zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola vyhlásená táto verejná obchodná súťaž, bude zároveň kontaktnej osobe uvedenej v žiadosti o účasť e-mailom odoslaná informácia o schválení prevodu a bude vyzvaný na doplatenie kúpnej ceny.

9. Kúpna a nájomná zmluva s úspešným navrhovateľom bude podpísaná oprávneným zástupcom vyhlasovateľa a návrh na jej vklad do katastra nehnuteľností bude podaný za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a) prevod bol schválený v obecnom zastupiteľstve,
b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu v zmysle týchto podmienok.

10. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.


čl. VIII
Predkladanie ponúk

1. Súčasťou ponuky navrhovateľov musí byť (inak bude návrh vylúčený):
a) doklad o zložení zábezpeky,
b) návrh kúpnej, nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s doplneným návrhom údajov určených v návrhu zmluvy na doplnenie, vyznačených vybodkovaním, ktorý bude zohľadňovať súťažné podmienky v počte vyhotovení, ktoré určí navrhovateľ ako súčet čísla 5 a počtu účastníkov. Všetky vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) navrhovateľa,
c) v prípade právnickej osoby, doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu (výpis z obchodného alebo obdobného registra). Doklad (originál alebo úradne overená fotokópia) podľa predchádzajúcej vety musí byť aktuálny, nie starší ako 3 mesiace,
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa (podpísané oprávneným zástupcom/zástupcami navrhovateľa), ktoré tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podmienkam.

2. Ponuky spolu so všetkými dokladmi a zmluvou v potrebnom počte vyhotovení a v súlade s týmito podmienkami musia byť vyhlasovateľovi doručené (na podateľňu OcÚ v Hornej Vsi) do termínu 4.12.2015 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s heslom: „Predaj a nájom nehnuteľností v lokalite „Za školou“ a nápisom: „Do rúk starostu obce Horná Ves“ na adresu: Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves.

3. Ponuky, resp. návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.


čl. IX
Ostatné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ – Obec Horná Ves si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom.

2. Bližšie informácie budú poskytované starostom obce : tel. 0905 606 207, e-mail: obechornaves@atlas.sk .

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a to za podmienky, že zmenu alebo zrušenie uverejní rovnakým spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

4. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

5. Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po predložení vyhlasovateľovi nijako meniť ani dopĺňať.

6. Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní v lehote 15 dní po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. Úspešný navrhovateľ je svojim návrhom viazaný do 40 dní (najneskôr po uplynutí toho dátumu, pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy, bude zábezpeka vrátená, ak tak nebolo v zmysle týchto podmienok urobené skôr).V ......................, dňa ................

____________________________
Jozef Hrotek
starosta obce
Horná VesPríloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Týmto ja, dolupodpísaný ........................................................., trvale bytom/so sídlom ...................................................., ako oprávnený zástupca navrhovateľa: ........................................ čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže: “ „Predaj a nájom nehnuteľností: „Súbor pozemkov v lokalite „Za školou“, v k.ú. Horná Ves, okres Prievidza“, ktorú vyhlásila Obec Horná Ves.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto obchodnej verejnej súťaži viazaný po dobu lehoty viazanosti a v prípade, ak od svojho návrhu pred uplynutím tejto doby odstúpim alebo nepredložím upravený návrh kúpnej a nájomnej zmluvy v zmysle súťažných podmienok alebo nedoplatím zvyšok kúpnej ceny, tak ako je uvedené v súťažných podmienkach tejto verejnej obchodnej súťaže, prepadne mi 100% zábezpeky, ktorú som zložil na účet vyhlasovateľa (ako sankcia za odstúpenie od návrhu, ktorým som viazaný).
V ......................, dňa ................
..................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu
príp. pečiatka


Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.