Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Horná Ves, 20. 11. 2015 (Samospráva)

Obec Horná Ves
Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov obce Horná Ves, formou výberu na základe týchto podmienok:

1. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže – Predávajúci
Názov: Obec Horná Ves
Sídlo: Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves
Zastúpená: Jozef Hrotek – starosta obce
IČO: 00318 108

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže bude prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Kultúrneho domu, ktoré sú v majetku obce Horná Ves:

- Miestnosť zasadačky 41,82 m2 podlahovej plochy
- Balkón k zasadačke 8,20 m2 podlahovej plochy
- Miestnosť na zriadenie kuchynky 10,20 m2 podlahovej plochy
- Miestnosť do dvora OcÚ 19,60 m2 podlahovej plochy
- Miestnosť 33,04 m2 podlahovej plochy
- Balkóny nad sálou 9,86 m2 a 9,86 m2 podlahovej plochy
Spolu: 122,72 m2 prenajatie na kancelárske účely

- WC 12,24 m2 a 6,12 m2 podlahovej plochy
- Chodby 62,60 m2 podlahovej plochy
Spolu: 80,96 m2 prenajatie na sociálne
a komunikačné priestory


Obhliadka prenajímaných priestorov možná v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00, alebo po telefonickom dohovore na tel. čísle 0905 606 207, 046/54 920 49.


3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) minimálna cena nájmu:
kancelárske priestory: 10,00 € / m2/ rok (platí sa štvrťročne vopred)
sociálne a komunikačné priestory: 5,00 € / m2 / rok (platí sa štvrťročne vopred)
b) k cene nájmu budú pripočítané energie
c) doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
d) možný účel využitia: obchodná činnosť, služby, kancelárske priestory
e) možnosť prenajatia priestorov aj jednotlivo

4. Podmienky predkladania ponúk
Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku.
Každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ak navrhovateľ predloží viacero ponúk na hore uvedený prenájom priestorov, všetky jeho ponuky budú vylúčené.

5. Rozsah ponuky
&#61656; Návrh ceny prenájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
&#61656; Identifikačné údaje navrhovateľa:
&#61607; právnická osoba – obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán, kópia výpisu z Obchodného registra
&#61607; fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri – obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán, kópia živnostenského oprávnenia
&#61607; fyzická soba – meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP,
adresa trvalého pobytu
&#61656; Kontaktné údaje oprávnenej osoby – email, tel. č., mobil
&#61656; Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže Obec Horná Ves ako vlastníka prenajímaného majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže, vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.


6. Miesto a termín predkladania ponúk
&#61656; Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo osobne na adresu:
Obec Horná Ves
Obecný úrad č. 191
972 48 Horná Ves
v uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou navrhovateľa a označenej heslom:
,,Prenájom – ponuka NEOTVÁRAŤ“
&#61656; Posledný deň prijímania ponúk je 4.12.2015 do 15:00 hod.
(rozhodujúci je dátum prijatia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
&#61656; Do výberu bude zahrnutá len tá ponuka, ktorá bola predložená v stanovenej lehote a ktorej obsah zodpovedá uverejnenému rozsahu cenovej ponuky.

7. Vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov súťaže
&#61656; Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov je najvyššia cena za prenájom nebytových priestorov. Pri rovnosti ponúknutej ceny za predaj je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
&#61656; Všetky návrhy budú predložené na vyhodnotenie Obecnému zastupiteľstvu v Hornej Vsi.
&#61656; Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom, a to v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov.
&#61656; Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
&#61656; Odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť súťaž bez výberu, súťaž zrušiť, predlžiť lehotu na výber najvhodnejšej ponuky.

9. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov
&#61656; Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 5.

Horná Ves 20.11.2015

Jozef Hrotek
starosta obce

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.