Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Výrub drevín

Horná Ves, 28. 10. 2016 (Samospráva)

Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves
Číslo konania: OcÚ/767/2016
Dátum začatia konania: 25.10.2016
Dátum zverejnenia: 28.10.2016

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní od zverejnenia
Obec Horná Ves konajúca starostom obce Jozefom Hrotekom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Žiadateľ: spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35829141, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 1010 01 Žilina, IČO: 36409383, podala dňa 25.10.2016 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, v kat. území Horná Ves:
Parcelné čísla: 2681, 3085, 3103, 3104, 3088, 2912, 3595, 4052, 4058, 4059, 4060, 4037, 4072, 4073, 4074, 4100, 4101, 4102, 4103 podľa Dokumentácie dendrologického prieskumu vedenia 2 x 400 kV Bystričany - Horná Ždaňa vypracovanej v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou Ing. Milanom Dankom v mesiaci máj 2016 (ďalej len „dokumentácia dendrologického prieskumu“).
Dreviny: 808 ks
Krovité porasty: plošná výmera 2 550 m2
Druhové zloženie: podľa dokumentácie dendrologického prieskumu
Dôvod výrubu: uskutočnenie líniovej verejno-prospešnej stavby „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany“. Pre uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Veľké Pole ako príslušným stavebným úradom Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby : „Súbor stavieb: Transformácia 400/110 kV Bystričany - 1. časť, 2. stavba - Vedenie 2x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany“ pod číslom 207/2015 ÚR-02/2015 zo dňa 21.12.2015, právoplatné dňa 25.7.2016.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie buď písomne na adresu: Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk .


Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.