Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Strelníky

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Strelníky - Správy z obce


Verejná súťaž: Rekonštrukcia chodníkov

Strelníky, 30. 1. 2009 (Samospráva)

Obec Strelníky, OU Strelníky 63, 976 55 Strelníky, IČO 00313840

VEC: Vyžiadanie cenovej ponuky
Obec Strelníky vyhlasuje verejnú súťaž k výberovemu konaniu pre projekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci Strelníky

Členenie stavby:

SO 01 – Rekonštrukcia chodníka z pôvodnej dlažby
SO 02 – Rekonštrukcia chodníka - zámkova dlažba

/podrobný opis prác je v SP časť B1,ktorej súčasťou je projektová dok. a nenacenený výkaz výmer/
Výberové konanie je realizované podľa zákona 25/2006 Z. z. zo 14. 12. 2005 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zadaním podprahovej zákazky.

Ponuka musí obsahovať:
- doklad, oprávňujúci dodávať tovar, uskutočňovať prácu, alebo poskytovať službu
t.j. originál resp. overenú kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace k termínu predloženia ponuky, alebo overené a platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- čestné prehlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácií a neprebieha voči nemu konkurzné konanie.
- originál cenovej ponuky ponúkanej práce
- návrh zmluvy/podpísaný zo strany uchádzača/

Kritéria pre vyhodnotenie ponúk:
- cena
Lehota na predloženie ponúk:
Termín na predloženie ponúk je do 16. 02. 2009 do 09°°hod. Ponuky predložte osobne, alebo poštou v obálke označenej "Cenová ponuka Práce - NEOTVÁRAŤ" v dvoch vyhotoveniach (originál + fotokópia) v slovenskom alebo českom jazyku na adresu vyhlasovateľa.

Termín a miesto otvárania obálok:
16. 02. 2009 o 13°°hod, Obec Strelníky, OU Strelníky 63, 976 55 Strelníky

Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 5 dní po termíne predloženia ponúk. O úspešnosti resp. neúspešnosti ponuky bude kandidát písomne informovaný najneskôr do 5 dní po vyhlásení výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk.

Súťažné podklady si je možné vyzdvihnúť na hore uvedenej adrese v pracovných dňoch v čase od 8°° do 15°° hod do 06. 02. 2009 do 15°°hod
Kontaktná osoba: Ján Majer starosta tel.: 048 / 429 53 31

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.