Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Ukazovateľ kvality práce úradníkov

Slovensko, 14. 1. 2010 (Verejná správa 1/2010)Občania sa na orgány verejnej správy obracajú s rôznymi sťažnosťami na nedostatky a situácie, ktoré ich trápia. Očakávajú, že budú vybavené riadne a najmä čo najskôr. Ak to tak nie je, sú sklamaní a hľadajú spôsob, ako svoj problém ďalej riešiť. Nádej vkladajú aj do verejného ochrancu práv, na ktorého sa často obracajú so žiadosťami, aby odstránil zbytočné zdržania a prieťahy, ku ktorým pri vybavovaní ich sťažností úradmi dochádza.


Z poznatkov verejného ochrancu práv vyplýva, že orgány verejnej správy často ignorujú zákonnú lehotu na vybavenie sťažností. Nie je ojedinelé, že na sťažnosti vôbec nereagujú, pretože sťažovateľa zaradili do skupiny tzv. chronických sťažovateľov. Pritom zo zákona o sťažnostiach jednoznačne vyplýva, že príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, príslušný orgán verejnej správy je povinný vybaviť ju najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípadoch náročných na prešetrenie môže vedúci orgánu verejnej správy predĺžiť lehotu na vybavenie sťažnosti o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch, ktoré k tomu viedli, je však orgán verejnej správy povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu.


Občania, ktorí sa obracajú na verejného ochrancu práv, sa často domnievajú, že keď orgán verejnej správy nevybaví sťažnosť v zákonnej lehote, vždy musí ísť o „prieťahy v konaní“ a hovoria o porušení základného práva podľa Ústavy SR.


Článok 46 ods. 1 Ústavy SR každému priznáva možnosť domáhať sa „zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky“. Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti, a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.


Z konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach nie je konaním (končiacim rozhodnutím o merite veci), ktoré podlieha ústavnej ochrane podľa ustanovení č. 48 až 50 Ústavy SR. Vybavovanie sťažností nemožno považovať za súčasť základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, a tým ani súdneho alebo správneho konania, respektíve konania pred iným orgánom republiky upraveného zákonom. A jeho zdĺhavým priebehom nemôže dôjsť k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy.


Pokiaľ verejný ochranca práv zistí, že sťažnosť nebola orgánom verejnej správy vôbec vybavená alebo bola vybavená, ale nie v zákonom stanovenej lehote, uplatní ustanovenie § 20 ods.1 zákona o verejnom ochrancovi práva oznámi to príslušnému orgánu. Ten je povinný do 20 dní odo dňa doručenia vyrozumenia upovedomiť verejného ochrancu práv o opatreniach, ktoré na základe jeho oznámenia vykonal.


V súvislosti s preskúmavaním vybavovania sťažností však verejný ochranca práv často odhalí ďalšie nedostatky alebo porušovanie zákona o sťažnostiach, ktoré takisto oznamuje orgánom verejnej správy ako porušenie povinnosti ustanovenej zákonom. Najčastejšie ide o to, že orgány verejnej správy majú problém s určením, či ide naozaj o sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Ak o takúto sťažnosť nejde, potom majú úrady problém nájsť a uplatniť pri ďalšom vybavovaní podania občana naozaj správny postupu. Platí to napríklad pri podávaní „sťažností“ v rámci stavebného konania, ktorých vybavovanie je upravené osobitným predpisom, konkrétne v týchto prípadoch stavebným zákonom.


Ďalej sú to: Chýbajúce uplatnenie príslušnosti na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach – napríklad obecné zastupiteľstvo nezriadi komisiu na prešetrenie činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra. Nedôsledné prešetrovanie sťažností, pri ktorom nie je zistený skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi. Neúplné oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti, ktoré neobsahuje odôvodnenie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená – v prípade, že je opodstatnená, zabúda sa na prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov.


Množstvo podnetov, s ktorými sa občania obracajú na verejného ochrancu práv z dôvodu nevybavenia sťažnosti, respektíve nespokojnosti s jej vybavením svedčí o tom, že v tejto oblasti je ešte veľa slabých miest. Ich spoločným menovateľom je aj úroveň právneho vedomia. Verejný ochranca práv preto z dlhodobého hľadiska zdôrazňuje nevyhnutnosť neustáleho zvyšovanie právneho vedomia nielen občanov, ale predovšetkým zamestnancov orgánov verejnej správy. Sťažností, ktoré občania adresujú orgánom verejnej správy, by mali byť významným ukazovateľom kvality ich práce. Zvyšovanie kvality práce úradníkov a ich odbornosti musí byť cieľom nás všetkých. Dôslednejšie plnenie tohto zámeru by v neposlednom rade malo priniesť aj znižovanie počtu sťažností občanov.


Soňa RÁCEKOVÁ
Späť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.