Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Postih nelegálne získaného majetku

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 2/2010)Na dvoch decembrových zasadnutiach prerokovala legislatívna rada dvadsaťosem návrhov právnych úprav, štyri návrhy medzinárodných zmlúv, jeden návrh legislatívneho zámeru zákona a jeden materiál právnej povahy. Z návrhov právnych úprav išlo o dvadsať návrhov zákonov a osem návrhov nariadení vlády. Významnejšie legislatívne predlohy sa týkali postihu nelegálne získaného majetku, podmienok v zahraničnej službe a ochrany finančných spotrebiteľov.


Návrh legislatívneho zámeru zákona o opatreniach proti nezákonne získanému majetku má za cieľ zaplniť pretrvávajúcu medzeru v právnom systéme, a to tak, aby bol plne rešpektovaný nález Ústavného súdu SR z 3. septembra 2008. Podľa neho zákon č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku nie je v súlade s článkom 1, odsekom 1, prvou vetou v spojení s článkom 20, odsekmi 1 a 4 Ústavy SR.


Pôjde o osobitnú civilnoprávnu normu, ktorá dovolí kontrolovať, či vlastník užíva svoj majetok v súlade so všeobecným záujmom, ktorá bude zlučiteľná s požiadavkami ochrany vlastníckeho práva v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ktorá si vzhľadom na civilný charakter konania nevyžiada aplikovať zásadu prezumpcie neviny a absolútny zákaz retroaktivity.


V súlade s verejným záujmom sa zavedú efektívne právne nástroje, umožňujúce zaistiť a následne postihnúť majetok osoby, obvinenej z trestného činu patriaceho do sféry organizovanej trestnej činnosti, udržiavajúcej vzťahy s osobami z prostredia organizovanej trestnej činnosti alebo na toto prostredie napojenými, ale i taký majetok, ktorý je zjavne neprimeraný preukázaným príjmom. Tieto opatrenia budú mať preventívny charakter. Predpokladá sa, že zabránia použitiu majetku na páchanie ďalšej trestnej činnosti.


Majetkom na účely navrhovaného zákona sa budú rozumieť veci a práva majetkovej povahy, najmä nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory, hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty. Nebude záležať na tom, kedy dotknutá osoba majetok získala, ale či jej bude patriť vtedy, keď sa bude rozhodovať o preventívnych opatreniach. Práva tretích osôb nebudú týmto zákonom dotknuté.


Aj podľa navrhovanej právnej úpravy preventívne opatrenia, čiže zaistenie majetku a jeho následné postihnutie, budú podľa judikatúry ústavného súdu považované za kontrolu užívania majetku, teda nie za jeho vyvlastnenie, alebo iné odňatie majetku, ktoré by bolo v rozpore s ústavou. Takéto legislatívne riešenie je v súlade s článkom 20, odsekom 3 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo je spojené nielen s právami, ale aj so záväzkami.


Podľa navrhovaného zákona budú mať policajné orgány a prokurátori právo overovať skutočnosti, bez ktorých nemožno podať súdu návrh na začatie konania. Pre prokurátora bude dôležité zistiť, či majetok dotknutej osoby je zjavne neprimeraný jej legálnym deklarovaným príjmom a či táto osoba má nejaký vzťah k organizovanému zločinu.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh tohto legislatívneho zámeru zákona.


Bezpečnejšie ma finančnom trhu


Návrh zákona o ochrane finančného spotrebiteľa má za cieľ zvýšiť ochranu finančného spotrebiteľa na finančnom trhu pri využívaní finančných služieb poskytovaných finančnými inštitúciami na území Slovenskej republiky. Týka sa všetkých inštitúcií finančného trhu - subjektov, ktorých pôsobia s povolením a pod dohľadom Národnej banky S lovenska, ale aj nelicencovaných subjektov.


Aby sa vytvorila potrebná rovnováha medzi ochranou záujmov finančných inštitúcií a spravodlivej hospodárskej súťaže a ochranou finančného spotrebiteľa, návrh zákona prichádza s inštitucionálnym systémom. Tento systém predstavuje komplexný súbor inštitúcií na ochranu práv a oprávnených záujmov finančných spotrebiteľov. Súčasťou systému okrem existujúcich garančných schém, čiže Fondu ochrany vkladov, Garančného fondu investícií a Slovenskej kancelárie poisťovateľov, bude Úrad na ochranu finančného spotrebiteľa. Táto inštitúcia bude vybavovať podnety finančných spotrebiteľov proti finančným inštitúciám a vykonávať inšpekciu zameranú na dodržiavanie práv finančného spotrebiteľa na finančnom trhu a na plnenie povinností finančných inštitúcií. Koordináciu a metodické riadenie odborného vzdelávania zabezpečí Národná akadémia finančného vzdelávania.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh zákona s pripomienkami.


Návrh zákona o zahraničnej službe predstavuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k zákonu o štátnej službe a k zákonu o výkone práce vo verejnom záujme v otázkach štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného pomeru zamestnancov v zahraničnej službe.


Návrh zákona sa sústreďuje na princípy, podmienky a spôsob výkonu zahraničnej služby, na postavenie a činnosť zastupiteľských úradov aj na niektoré dôvody zmeny štátnozamestnaneckého pomeru v zahraničnej službe. Ide o postavenie, práva a povinnosti zamestnancov v zahraničnej službe, ale aj ich rodinných príslušníkov, pokiaľ pôsobia na zastupiteľských úradoch.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh zákona s pripomienkami.


Starostlivosť o zdravie zamestnancov


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, je prísľubom finančných úspor pre zamestnávateľov v čase finančnej a hospodárskej krízy pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnancov, rekondičných pobytov, alebo rehabilitácie pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.


Zamestnávateľ bude môcť okrem tímu pracovnej zdravotnej služby využiť na zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovným prostredím pre zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové práce, aj odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva a verejného zdravotníctva. Ide o lekárov a verejných zdravotníkov, ktorí budú vykonávať túto činnosť pre zamestnávateľa samostatne, teda nie v tíme pracovnej zdravotnej služby. Zamestnávatelia si budú môcť vyhľadať takýchto odborníkov v evidencii lekárov a verejných zdravotníkov, ktorú bude viesť Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke.


Návrh zákona novým spôsobom upravuje aj poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce.


Alternatívou pobytovej formy rekondičného pobytu bude rehabilitácia prispôsobená charakteru práce a pracoviska. To umožní vybrať vhodný spôsob prevencie pre zamestnancov. Pri takejto rehabilitácii zamestnávateľ nemusí zabezpečovať a uhrádzať zamestnancovi ubytovanie, celodenné stravovanie a cestovné náklady, preto sa znížia jeho náklady.


Predložený návrh zákona rieši aj problematiku zodpovednosti prevádzkovateľov zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií v súvislosti s hlukom, ktorý pochádza z dopravy.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh zákona s pripomienkami.


Nejde iba o definície


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve sa zameral na tie ustanovenia zákona, ktoré v zdravotníckej praxi alebo pri výkone zdravotníckeho povolania spôsobovali problémy alebo nejasnosti.


Upresňuje sa označenie univerzitnej nemocnice a fakultnej nemocnice. U pravuje sa postavenie všetkých stavovských komôr zdravotníckych pracovníkov, pokiaľ ide o ich účasť v konaní o dočasné pozastavenie a zrušenie povolenia, čo súvisí s ich kompetenciou vydávať, dočasne pozastavovať a zrušovať licencie. D ávajú sa do súladu zdravotnícke povolania so sústavou študijných odborov stredného a vysokého školstva v oblasti zdravotníctva, čím sa odstraňuje duplicita pri definovaní zdravotníckych povolaní verejný zdravotník - asistent hygieny a epidemiológie, zdravotnícky laborant - technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant. Súčasne sa zdravotnícke povolania systematicky usporadúvajú, najmä s prihliadnutím na stupeň vzdelania a reguláciu povolaní podľa smernice o uznávaní odborných kvalifikácií. Navrhovanou právnou úpravou sa mení označenie niektorých zdravotníckych pracovníkov. Tak sa z rádiologického asistenta stane rádiologický technik a z laboranta pre zdravotnícke pomôcky technik pre zdravotnícke pomôcky. Zároveň sa upravujú ustanovenia súvisiace so združovaním, registráciou a členstvom zdravotníckych pracovníkov v stavovských organizáciách a ustanovenia súvisiace s vydávaním licencií.


Novinky sa zavedú aj do procesu akreditácie študijných programov, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci. Týkajú sa aj lehoty na podanie žiadosti o akreditáciu, predkladania zmien v akreditovanom programe a oznamovania zmien údajov. Určujú sa podmienky na vydanie nového osvedčenia a ustanovuje sa dĺžka jeho platnosti. Ďalej sa upravuje lehota na podávanie žiadostí o akreditáciu kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh zákona s pripomienkami.


Vodičské preukazy po novom


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES o vodičských preukazoch. Ustanovuje nové skupiny motorových vozidiel a vodičských oprávnení, ale už bez podskupín. Nanovo sa určuje vek potrebný na udelenie vodičského oprávnenia pri jednotlivých skupinách. Zavádza sa postupný prístup pri udeľovaní vodičského oprávnenia skupiny A. Tiež sa určujú podmienky pre činnosť skúšobných komisárov. 


Návrh prichádza aj so zmenami, ktoré vyvolala prax od nadobudnutia účinnosti tohto zákona 1. februára 2009. Upravujú sa povinnosti držiteľa vodičského preukazu pri podávaní žiadosti o vydanie, výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu. Presnejšie sa vymedzujú niektoré otázky súvisiace s preskúšaním odbornej spôsobilosti a preskúmaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti držiteľov vodičského preukazu. Upravuje sa čas a rozsah zákazu používania niektorých motorových vozidiel na cestách prvej triedy.


Ďalším zo základných cieľov predkladaného návrhu zákona je zaviesť osvedčenia o evidencii motorových vozidiel (časti I) vo forme polykarbonátovej čipovej karty podľa novelizovanej smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá. Umožní to lepšiu a šetrnejšiu manipuláciu s dokladmi, zvýši sa ich ochrana a výraznejšie sa eliminuje trestná činnosť súvisiaca s krádežami a podvodmi pri kúpe a predaji motorových vozidiel. Súčasná forma osvedčenia o evidencii v papierovom vyhotovení ostane zachovaná ako časť II.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh zákona s pripomienkami.


Štefan GRMANSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.