Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Poskytovanie náhradného výživného

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 5/2010)Pomoc deťom v situáciách, keď si vyživovaciu povinnosť jeden z rodičov neplní a keď je tým ohrozený zdravý vývin dieťaťa, musí byť prioritou každej vyspelej spoločnosti. V takých prípadoch náhradné výživné pre dieťa čiže oprávnenú osobu poskytuje štát. Poskytovanie náhradného výživného upravuje zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskoršieho predpisu.


Množstvo podnetov, s ktorými sa občania obracajú na verejného ochrancu práv, sa týka práve náhradného výživného. Pri vybavovaní týchto podnetov sa často stretávame s tým, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadateľovi neprizná náhradné výživné s odôvodnením, že žiadateľ podmienky potrebné na vznik nároku na náhradné výživné nespĺňa.


Jednou z podmienok, ktorá musí byť splnená na to, aby vznikol nárok na náhradné výživné, je aj nasledujúca podmienka: osoba povinná plniť si vyživovaciu povinnosť (teda rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné) si neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu exekútorovi na vykonanie exekúcie, pričom povinná osoba stále nezačala platiť výživné.


V prípadoch, keď si povinná osoba začne plniť voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť najmenej počas troch mesiacov v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, nárok na náhradné výživné od štátu zanikne.


Občania vo svojich sťažnostiach namietajú, že ak si povinná osoba, ktorou spravidla býva otec dieťaťa, začala plniť vyživovaciu povinnosť, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o náhradné výživné zamietol a ak už bolo náhradné výživné priznané, tak jeho výplatu zastavil. Často sa tiež stáva, že povinná osoba opäť prestane výživné pravidelne platiť. Vtedy si treba podať novú žiadosť o náhradné výživné.


Verejnému ochrancovi práv boli doručené aj viaceré podnety, v ktorých občania vyjadrovali nespokojnosť s tým, že deťom nebol priznaný sirotský dôchodok. Na problematiku riešenia postavenia sirôt, ktorým nepatril sirotský dôchodok, verejný ochranca práv opakovane upozorňoval Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Preto veľmi uvítal, keď od 1. júla 2008 nadobudol účinnosť nový zákon o náhradnom výživnom, ktorý už pamätá aj na siroty. Podľa tohto nového zákona podmienkou vzniku nároku na náhradné výživné je aj skutočnosť, že dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, respektíve že suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného.


Okrem splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok musí oprávnená osoba mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiavať sa na jej území. Toto označujú občania ako nespravodlivé v prípade, že dieťa miesto svojho trvalého pobytu zmení a má ho mimo územia Slovenska.


Zároveň priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nesmie presiahnuť 2,2-násobok sumy životného minima. V praxi sa pomerne často vyskytujú prípady, keď príjem spoločne posudzovaných osôb kvôli nároku na náhradné výživné presahuje sumu zodpovedajúcu 2,2-násobku sumy životného minima a z tohto dôvodu nemôže byť náhradné výživné priznané. A to ani vtedy, keď táto suma je v mnohých prípadoch presiahnutá len minimálne.


Náhradné výživné sa poskytuje vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.


Podľa zákona o náhradnom výživnom platí, že ak sa zvýšila výška výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou spätne za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, nárok na zvýšené náhradné výživné vznikne až od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom je úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doručené právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda o zvýšení výživného, pričom zvýšené výživné bolo priznané za určité obdobie aj spätne. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny však rozdiel medzi náhradným výživným, ktoré už bolo vyplatené a výživným určeným súdom za spätné obdobie nedoplatí.


V dôsledku toho sa v praxi stáva, že náhradné výživné je reálne vyplatené s časovým odstupom a nie tak, ako je priznané rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.


Na problém zohľadnenia zvýšenia výživného aj za spätné obdobie pri rozhodovaní o zvýšení náhradného výživného verejný ochranca práv upozornil Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.


Eva ARNOLDOVÁSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.