Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Vzťah medzi pravopisom a výslovnosťou

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 5/2010)Pripomeňme si najprv známy fakt, že vecnú alebo umeleckú informáciu vysielame adresátovi v konkrétnom jazykovom prejave. Všeobecne známe je aj to, že prejav môže mať ústnu alebo písomnú formu. Zrejme tiež vieme, že medzi ústnou a písomnou podobou je väčší alebo menší rozdiel. V tejto súvislosti sa hovorí o rozdieloch medzi pravopisom a výslovnosťou. Ako príklad sa pritom najčastejšie uvádza ypsilon a mäkké i. V písomnom texte sa tieto samohlásky zapisujú ako dve grafémy (písmená), v ústnom prejave sa vyslovujú ako jedna fonéma (hláska). Tento rozdiel možno ilustrovať, povedzme, na odlišnom pravopise a rovnakej výslovnosti slovies dobiť dobyť. Odlišným grafickým (písomným) záznamom (y – i) sa signalizuje nielen významový rozdiel medzi uvedenými slovesami, ale sa poukazuje aj na odlišný význam vety alebo aj širšieho kontextu, dokresľuje sa zmysel jazykového prejavu. Napríklad: Neľútostne ho bili palicami, dobili ho takmer na smrť. – Na mesto útočili takmer dva týždne, kým ho napokon dobyli. A hoci pri ústnej realizácii týchto viet sa slovesné tvary dobili – dobyli vyslovujú rovnako, bez ťažkostí dokážeme identifikovať, pochopiť ich odlišný zmysel, odlišné významové zameranie.


Rozdiely medzi pravopisom a výslovnosťou nesúvisia iba so zapisovaním ypsilonu a mäkkého i. Výrazný je najmä rozdiel, ktorý súvisí s tým, že v písanom texte sa každé slovo zapisuje samostatne. Jednotlivé slová vo vete sú predelené medzerou. V ústnej realizácii sa však dve i viaceré slová vyslovujú ako jeden zvukový celok. Takto sa vyslovujú predovšetkým tzv. predložkové väzby. Tu ide o spojenie predložky a plnovýznamového slova, napríklad podstatného mena, prídavného a zámena. Predložkové pády sa v písomnom prejave zapisujú ako dve slová, no vyslovujeme ich ako jedno slovo. V písomnom prejave predložka a pád plnovýznamové slova rozhraničuje medzera, no v ústnom prejave nie sú predelené pauzou. Ozrejmime si to na príklade: Domáca pani stála za ním a načahovala sa nad plece mužovo. Obidve predložkové väzby sa vyslovia ako jeden zvukový celok, akoby tvorili jedno slovo. Táto zvuková zviazanosť predložky s pádom zámena a podstatného mena je taká silná, že na predložke je umiestnený aj slovný prízvuk, ktorý spravidla býva na prvej slabike najmenej dvojslabičného slova. Uvedený rozdiel medzi pravopisom a výslovnosťou však pri písaní nerobí autorovi problémy.


Čitateľská i odborná analýza textov ukázala, že niektoré predložkové väzby so zámenami sú pravopisným problémom. Ide najmä o tieto predložkové spojenia: vtom – v tom, zato – za to, potom – po tom, preto – pre to, nato – na to, pritom – pri tom. V ústnom prejave obidva členy uvedených dvojíc vyslovujeme ako jedno slovo. A s tým práve sú spojené pravopisné problémy. Ak ich zapisujeme ako jedno slovo, sú to príslovky, v rámci predložkových pádov ide dva slovné druhy, predložku a zámeno. Tento pravopisný rozdiel má vplyv na zmysel vety, na jej významové zameranie. Pravda, napriek tomu, že v obidvoch prípadoch vyslovujeme tieto dvojice ako jeden zvukový celok, nemá to vplyv na zrozumiteľnosť vety, v ktorej sa vyskytujú. Dokonca ani pri čítaní textu nedôjde k narušeniu zmyslu vety, a to ani v prípade, keď pravopis je nesprávny, čo sa stáva relatívne často. Súvisí to s tým, že adresát (čitateľ, poslucháč) si „domyslí“ jednoznačné významové zameranie vety z jej kontextu alebo z kontextu, v ktorom sa veta nachádza. Dokonca takouto významovou verifikáciou môže byť aj mimojazykový kontext. A práve poznanie (uvedomenie si) kontextu nám uľahčí aj rozhodovanie o pravopisnom zázname uvedených dvojíc. Aj túto situáciu si ozrejmime na konkrétnych príkladoch:


1. Preto mnohí novozbohatlíci, hoci zarábajú veľké peniaze, nevedia, ako sa správne používa príbor.


2. Pre to tvoje večné pobehovanie sa neviem sústrediť.


Ako sme povedali, v obidvoch vetách sa slová preto pre to vyslovujú rovnako. Pravopisný rozdiel súvisí s jazykovým i mimojazykovým kontextom, do ktorého sú včlenené a ktorý podmieňuje aj ich odlišné významové i funkčné uplatnenie. Kontextovým okolím prvej vety je zrejme reč o zbohatlíkoch, pričom ich hodnotenie nie je príliš lichotivé. Možno predpokladať, že sa pritom uvádzajú aj dôvody takéhoto hodnotenia. Aj v citovanej vete sa vlastne uvádza jeden z týchto dôvodov, ktorý je uložený vo vedľajšej vete. Preto je slovo preto zámenná ukazovacia príslovka, ktorá odkazuje (poukazuje) na jednu z príčin, prečo si novozbohatlíkov nemusíme príliš vážiť. V druhej vete je situácia (kontext) ešte jednoznačnejší. Vlastne si táto veta vystačí sama, aby bola významovo priezračná. Zámeno to sa vzťahuje na slovo pobehovanie ako na príčinu istých ťažkostí. Syntakticky je zámeno prívlastkom (to pobehovanie), s predložkou pre tvorí predložkovú väzbu.


Ako vidieť, o pravopise citovaných dvojíc rozhoduje významové zameranie vety, širší kontext, do ktorého je vložená, a prípadne aj mimojazykový kontext. Stačí málo, aby sme si tieto kontextové vzťahy pri koncipovaní vety a kontextu uvedomili. Pokúste sa teraz sami takto analyticky zhodnotiť pravopisné a významové rozdiely v nasledujúcich vetách: Vtom (=odrazu, nečakane) sa otvorili dvere. – V tom okamihu sa spamätal. // Rád spieva a pritom (= zároveň, súčasne) tancuje. – A pri tom speve zabudne na všetky ťažkosti, ktoré ho trápia.


Ján FINDRASpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.