Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11786

Počet fotografií:
9383

 

 

 

Slovo diskurz a výrazová variabilita

Slovensko, 8. 12. 2006 (Verejná správa 24/2006)V dnešnej poznámke sa pristavíme pri slove diskurz, ktoré sa v ostatnom čase tiež zaradilo medzi privilegované módne výrazy. Autori textov, ktoré vznikajú v rôznych oblastiach spoločenského styku a dorozumievania, ale najmä v publicistike, ho jednoznačne uprednostňujú. Jeho frekvencia je preto príznakovo vysoká. A tak je aktuálna otázka, či v slovenčine nemáme popri ňom vhodné domáce ekvivalenty.

        Slovo diskurz sa do slovenského jazykového a textového priestoru dostalo v pretransformovanej výslovnostnej podobe z angličtiny. Jeho pôvodná písomná anglická podoba je diskourse. Ako plnovýznamové pomenovanie sa v anglickom jazyku uplatňuje jednak ako podstatné meno a jednak ako sloveso. V obidvoch morfologických funkciách je to polysémické (viacvýznamové) slovo. Ako podstatné meno má všeobecný význam reč vo všeobecnosti, vo vymedzenejšom význame označuje príhovor, prejav, prednášku, kázeň; rozpravu, stať, dizertáciu a prípadne aj rozhovor. V slovesnej funkcii má význam rozprávať, hovoriť, kázať, rokovať, vyjadrovať svoje názory. Zrejme v dôsledku naznačenej významovej divergencie (viacvýznamovosti) sú s jeho významovým vymedzením a používaním spojené isté ťažkosti, často sa používa vágne, nejednotne a v rôznych významových uplatneniach. Napriek tomu ho autori jednoznačne uprednostňujú tak vo svojich ústnych, ako aj v písaných jazykových prejavoch.

       V slovenčine sa slovo diskurz začalo využívať ako podstatné meno v náučných (jazykovedných) textoch. Ako synonymné pomenovanie sa včlenilo do synonymického radu text, prehovor, jazykový prejav, komunikát. Aj v tejto štýlovej oblasti sa ním začal označovať pojmový obsah, pre ktorý máme viacero zaužívaných terminologických pomenovaní. Zrejme preto sú aj tu s jeho významovým vymedzením isté problémy, v dôsledku čoho sa používa nejednotne. Popri pokusoch chápať ho ako nadradený termín vo vzťahu k uvedeným členom synonymického radu, sú aj úvahy, že by mal pojmovo-terminologicky označovať iba dialogické prejavy.

        A tak nečudo, že v bežnej jazykovej praxi, ale aj v publicistike a v politickej praxi sa slovo diskurz síce s obľubou využíva, ale tiež vágne, nejednotne a v rôznych významoch. V tomto neterminologickom uplatnení sa ním vlastne označuje každý výsledok komunikačnej aktivity, a to tak pokiaľ ide o ústne, ako aj o písomné jazykové prejavy. Pripisuje sa mu teda oveľa širší pojmový obsah, ako označujú termíny text, jazykový prejav, prehovor, komunikát, dizertácia, rozhovor, diskusia. Potvrdzujú to jeho rôzne textové použitia, v ktorých sa uplatňuje jednak vo funkcii podstatného mena a jednak vo funkcii slovesa.

        Je zaujímavé, že v takých kontextoch, v ktorých sa používalo a používa slovo diskurz, sa v ostatnom čase v slovenskej písanej publicistike začína používať podstatné meno diškurz. S východiskovým anglickým pomenovaním ho spája relatívna tvarová príbuznosť; odlišuje ich len rozdiel medzi tvrdou a mäkkou spoluhláskou (s/š). Jeho používanie má však oporu aj v slovenskom slovese diškurovať, ktoré má význam zhovárať sa, rozprávať sa, debatovať, besedovať. Práve s týmto slovesom je späté podstatné meno diškurz. Obidve sú pôvodne latinské slová. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa podstatnému menu diškurz prisudzuje význam rozhovor, debata. Tieto významy pri ňom uvádza aj Slovník slovenského jazyka. V Slovníku cudzích slov sa k týmto významom pridáva aj jeho synonymum beseda.

        Vo všetkých slovníkoch sa slovo diškurz charakterizuje ako hovorové. To znamená, že síce nie je za hranicami spisovného jazyka, pociťuje sa však ako mierne expresívne, a preto je to prostriedok ústnych jazykových prejavov. Publicisti ho funkčne „povýšili“, z bežnej konverzácie ho preniesli aj do písanej publicistiky. Všimnime si, v akých kontextoch ho využívajú.


        Táto myšlienka sa spolu s návrhmi na zavedenie väčšinového volebného systému objavuje vo verejnom diškurze na Slovensku už veľmi dlho.


        Predstavenie sa opakuje rok čo rok a nestálo by za reč, keby svoj nemravný diškurz na účet detí a vnukov neviedla koalícia, ktorá zbiera medzinárodné uznania.


        V obidvoch prípadoch sa slovu diškurz pripisuje podstatne širší význam, ako uvádzajú slovníky. Aj v týchto kontextoch ho síce možno považovať za synonymum slov rozhovor alebo diskusia, no mohli by ho nahradiť aj slová úvaha, dokonca v druhom prípade by sa dalo uvažovať aj o výrazoch návrh, konanie, rozhodnutie.

        Všeobecne možno konštatovať, že by nebolo správne, ak by sme slovo diskurz odmietli ako nevhodné alebo nesprávne. Dokonca možno predpokladať, že ak sa udomácnení v písaných textoch, aj štylistická hodnota slova diškurz sa môže postupne prehodnotiť. Ako plnohodnotné sa začlení medzi spisovné slová, pričom sa zároveň bude presne vymedzovať a špecifikovať i jeho význam. Tento proces je v slovenčine živý, permanentný.

        Problém je však inde. Ide o výrazovú variabilitu textu. Módne preferovanie a jednostranné uprednostňovanie „vychyteného“ výrazu vedie totiž k výrazovej stereotypnosti, ktorá nesvedčí najmä publicistickým textom. Lebo v publicistike predovšetkým sa módna výrazová inovácia veľmi rýchlo mení na výrazové klišé. To kladie na publicistu osobitné nároky. Nielen pokiaľ ide o obsahovú a výrazovú kvalitu jeho textu, ale aj pokiaľ ide o vecný a jazykový vplyv na čitateľa.


Ján FINDRA
Späť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.