Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Vydané: 10. 1. 2019 (TERRA GRATA, n.o.)


Publikácia Základné ľudské práva v sociálnych službách na stiahnutie TUP r i e b e h    r e a l i z á c i e   p r o j e k t u:

VŠETCI RAZ BUDEME SLABÍ
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
                         v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR
Operačný program: Ľudské zdroje
Výzva: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie –
            kód Výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Prijímateľ: TERRA GRATA, n.o. Banská Bystrica

 

Aktivita projektu: Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov - špecializované vzdelávanie – gestor aktivity PhDr. Erika Sučanská

11. januára 2019 – Modul 1
 Predmetom vzdelávacieho podujatia bola legislatíva Slovenskej republiky,
  Európskej únie a OSN v oblasti eliminácie diskriminácie a prax v tejto oblasti so
 zameraním na cieľové skupiny projektu. Oboznámenie s obsahom vzdelávania.
                    -   popis projektu, východisková situácia, cieľové skupiny, aktivity
                        projektu, odborné kapacity projektu
                    -   pojem diskriminácie
                    -   dôvody pre diskriminačné správanie a druhy diskriminácie, riešenie
                        diskriminácie
                    -   ľudské práva – základné ľudské práva a slobody – charakteristika,
                        osobné a politické práva, ekonomické, sociálne a kultúrne práva,
                        práva solidarity
                    -   ochrana ľudských práv, vnútroštátna, medzinárodná regionálna,
                        medzinárodná univerzálna
                    -   Všeobecná deklarácia ľudských práv – VZ OSN, Medzinárodný pakt
                        o občianskych a politických právach – VZ OSN, Európsky dohovor
                        o ľudských právach
                    -   medzinárodné organizácie dohliadajúce na dodržiavanie ľudských
                        práv a slobôd
                    -   legislatíva Slovenskej republiky, zameraná ochranu a podporu
                        ľudských práv a slobôd
                    -   Ústava SR, Antidiskriminačný zákon

 

18. januára 2019 – Modul 1
 Legislatíva SR, EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu seniorov.
 Najčastejšie prípady diskriminácie cieľovej skupiny seniori a riešenie problémových
 situácií
                   -   podrobnosti medzinárodnej, európskej a slovenskej legislatívy
                   -   medzinárodné programy starnutia
                   -   Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020
                   -   psychologické a fyzické aspekty starnutia
                   -   dôsledky starnutia – ekonomické, sociálne a zdravotné, sociologické
                       a sociálno-psychologické
                   -   postavenie seniora v spoločnosti

 

 26. januára 2019 – Modul 1
 Legislatíva SR,EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu zdravotne
 postihnutých. Riešenie konkrétnych prípadov diskriminácie zdravotne postihnutých.
                    -  práva osôb so zdravotným postihnutím
                    -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, platnosť
                       pre Slovenskú republiku od 25.6.2010
                    -  kompenzácia zdravotného postihnutia
                    -  kontaktné miesta pre riešenie problematiky zdravotne postihnutých

 

 2. februára 2019 – Modul 2
 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie seniorov
  v zariadeniach sociálnych služieb
                    -  interaktívny tréning – nediskriminačné správanie v styku so seniormi
                    -  modelovanie konkrétnych situácií s účastníkmi vzdelávania
                    -  sociálne služby, zariadenia sociálnych služieb
                    -  účastníci právnych vzťahov podľa Zákona 448/2008 Z.z.
                    -  povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia
                       a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

 

 8. februára 2019 – Modul 2
 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie zdravotne
 postihnutých. Kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so
 zameraním na elimináciu diskriminácie
                    -  zamestnanci zariadení sociálnych služieb, kvalifikačné predpoklady
                       jednotlivých profesií
                    -  posudzovanie odkázanosti budúcich prijímateľov sociálnej služby
                    -  ďalšie úpravy zákona 448/2008 Z. z.
                    -  stavebné, hygienické a vnútorné podmienky jednotlivých druhov
                       a typov  zariadení sociálnych služieb
                    -  bezbariérovosť
                    - interaktívny tréning

 

 15. februára 2019 – Modul 2
Interaktívny tréning – kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na elimináciu diskriminácie
                     -  národná politika kvality v sociálnych službách, národná legislatíva
                     -  základné teoretické východiská kvality sociálnych služieb
                     -  kvalita ako verejná politika
                     -  dodržiavanie základných práv a slobôd
                     -  kvalita a požiadavky na sociálne služby
                     -  manažovanie kvality
                     -  všeobecné princípy kvality
                     -  princípy a kritériá zamerané na vzťahy poskytovateľov a prijímateľov

 

8. marca 2019 – Modul 3
Metódy práce s cieľovými skupinami – štandardy v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd
                      -  zásada rovnosti príležitostí a zákazu diskriminácie
                      -  rovnováha práv, slobôd a povinností
                      -  konkrétne problémy praxe a mylné interpretácie
                      -  ochrana ľudských práv osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby

 

23. marca 2019 – Modul 3
Metódy práce s cieľovými skupinami – seniori a zdravotne postihnutí
                      -  starnutie – fyzické, psychické, sociálne
                      -  sociálne a zdravotné dôsledky starnutia
                      -  ohrozenia seniorov, syndróm EAN
                      -  starostlivosť, vymožiteľnosť práva
                      -  práva osôb so zdravotným postihnutím
                      -  kompenzácia zdravotného postihnutia, formy kompenzácie

 

30. marca 2019 – Modul 3
Metódy práce s cieľovými skupinami – opakovanie na záver špecializovaného vzdelávania
                      -  diskriminácia a jej riešenie – sťažnosť, mediácia, súdne konanie
                      -  Etický kódex
                      -  Národný program aktívneho starnutia
                      -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
                      -  základné sociálne poradenstvo
                      -  špecializované sociálne poradenstvo
                      -  techniky poradenskej intervencie
                      -  osveta

 Ukončené špecializované vzdelávanie Aktivita č.4 garant PhDr. Erika Sučanská

Priebeh realizácie Aktivity č. 2 a Aktivity č.5 :

6. marca 2019 – Aktivita č.2 poradenstvo (terénne):
Hospic Ľubietová – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká
Obecný úrad Ľubietová – garant aktivity Emilia Záthurecká

7. marca 2019 – Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

11. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne a dištančné):
Dom seniorov Donovaly – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

19. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne):
Obecný úrad Hrochoť - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

20.marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

21. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

22. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

25. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

26. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

27. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

28. marca 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

 

1.apríla 2019 Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
Senium, DD a DSS garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová

2. apríla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

3. apríla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
DD a DSS Zvolen - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DD a DSS Zvolen - poradenstvo (terénne) garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

4. apríla 2019 Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

12.apríla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
DD Oáza staroby Dudince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DD DSS Zvolen - poradenstvo (terénne) garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

15. apríla 2019 Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

24. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (terénne)
Femina DSS Veľký Blh garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká
Základná škola Veľký Blh - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

25. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

25. apríla 2019 - Aktivita č. 5
ÚPSVR Banská Bystrica vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

29. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

29. apríla 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)
telefonické a e-mailové poradenstvo garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

30. apríla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

3. mája 2019 – Aktivita č.5 – vzdelávanie a Aktivita č. 2 poradenstvo
ZSS Jesienka  Prochot - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZSS Jesienka  Prochot - Dudince poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

4. mája 2019 - Aktivita č. 2 poradenstvo (dištančné)
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

10. mája 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2
ZSS Sv. Marta Jacovce - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZSS Sv. Marta Jacovce  poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

11. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

14. mája 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2
Annamária, n. o. Dolné Plachtince - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Annamária, n. o. Dolné Plachtince - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

15.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

15. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
Spoločnosť Parkinson Slovensko, Banská Bystrica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová

16.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

16.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

20. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
DD a DSS Hron, Nemecká, časť Dubová – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová

20.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

20.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

21. mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
Domov Márie, ZSS, Banská štiavnica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová

24. mája 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2
Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior, Solčany - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior, Solčany -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

27.mája 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

30.mája 2019 – Aktivita č 5 – vzdelávanie
úPSVR Banská Bystrica  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

5. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DSS Hrabiny, Nová Baňa -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

6. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

6. júna 2019 2019 – Aktivita č 5
KOMUCE  Banská Bystrica  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

6.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

7.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

10.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

11. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2
Stredisko DSS Zvolen - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Stredisko DSS Zvolen -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

12. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

12. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
PRO VITAE, Gelnica – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová

14.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

14.júna 2019 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

18.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

24.júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

28. júna 2019 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2
Domov dôchodcov Oáza staroby, Dudince - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Domov dôchodcov Oáza staroby, Dudince -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

29. júna 2019 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné): 
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

1.júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

2.júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

8. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

9. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

15. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

17.júla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Annamária, n. o. Dolné Plachtince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Annamária, n. o. Dolné Plachtince poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

18. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

25.júla 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
ZPS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZPS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

25. júla 2019 - Aktivita č. 5
ÚPSVR Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes

27. júla 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

1.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

5.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

6. augusta 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Charita sv.Alžbety, Zvolen

6.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

6. augusta 2019 - Aktivita č. 5
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, Sliač – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Mgr. Miroslava Fovényes

7. augusta 2019 - Aktivita č. 5
Senium, DD a DSS, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes

7. augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

7. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

12. augusta 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

12.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

13.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

19.augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

19. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo - terénne:
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

20. augusta 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Rehabilitačné stredisko Delfín, Zvolen - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Rehabilitačné stredisko Delfín, Zvolen

20. augusta 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

21. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo - terénne:
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

21. augusta 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

21. augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

26. augusta 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

27. augusta 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
DSS Hrabiny, Nová Baňa - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

28. augusta 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

28. augusta 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

2. septembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

3. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

3. septembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

4. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

4. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

5. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

5. septembra 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DSS Machulince

9. septembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

9. septembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Stredisko DS a DSS, Zvolenská Slatina - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Stredisko DS a DSS, Zvolenská Slatina

10. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

11. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

11. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

12. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM. DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

17. septembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
DS a DSS, Rimavská Sobota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DS a DSS, Rimavská Sobota

17. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo - terénne:
DS a DSS, Rimavská Sobota - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

17. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

18. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

18. septembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

19. septembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

26. septembra 2019 - Aktivita č. 5
KOMUCE, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes

27. septembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne)
Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

30. septembra 2019 - Aktivita č. 5
DSS Ladomerská Vieska – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes

1.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

1.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

2.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

3.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

4. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Sv. Marta, ZSS, Jacovce - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Sv. Marta, ZSS, Jacovce

5. októbra 2019 - Aktivita č. 5
OZ Šanca pre pečeň, Číž – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Mgr. Miroslava Fovényes

7.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

7. októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

8.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

9.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková a Mgr. Miroslava Fovényes

10.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková a Mgr. Miroslava Fovényes

10. októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
ŠZ Tereza, Hronec – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová

11. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
ZSS Jesienka, Horná Ždaňa - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZSS Jesienka, Horná Ždaňa

14. októbra 2019 - Aktivita č. 5
DSS Ladomerská Vieska – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Miroslava Fovényes

15.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

16.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková a Mgr. Miroslava Fovényes

16. októbra 2019 - Aktivita č. 5
OZ Spoľah, Diecézne pastoračné centrum, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Mgr. Miroslava Fovényes

17.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

21.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

22.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

23.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

23. októbra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

24.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

25. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
DD Oáza staroby, n.o. Dudince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DD Oáza staroby, n.o. Dudince

28.októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

29.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

30. októbra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Annamária, n.o., Dolné Plachtince - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
Annamária, n.o., Dolné Plachtince

30. októbra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

30.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

30. októbra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

31.októbra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

5. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

6. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

6. novembra 2019 - Aktivita č. 5
KOMUCE, Banská Bystrica – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová a Mgr. Emilia Záthurecká

6. novembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota

7. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

8. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity
PhDr. Jana Dupáková

12. novembra 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DSS Hrabiny, Nová Baňa - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
DSS Hrabiny, Nová Baňa - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

12. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

13. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

13. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

14. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

16. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, V.Krtíš, Zvolen – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová

18. novembra 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DD a DSS, Tisovec - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
DD a DSS, Tisovec - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

19. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

20. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

20. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

21. novembra 2019 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

22. novembra 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DD a DSS, Záhonok, Zvolen

22. novembra 2019 – Aktivita č.2 supervízia - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
DSS Symbia, Zvolen

25. novembra 2019 - Aktivita č. 5
DSS Ladomerská Vieska – vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity Ing. Mária Filipová

25. novembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

29. novembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota

2. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

4. decembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

5. decembra 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - vzdelávanie - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota

9. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

10. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

11. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

12. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

16. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
DpS Sliač – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová

17. decembra 2019 – Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DD a DSS, Tisovec - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
DD a DSS, Tisovec - poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr. Erika Sučanská

18. decembra 2019 - Aktivita č.2 právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

19. decembra 2019 - Aktivita č.2 poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo - garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

7. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne)
ZpS a šZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

8. januára 2020 -  Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

13. januára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

15. januára 2020 - Aktivita č. 5 
DSS Čeláre - Kirť  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

15. januára 2020 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)
DSS Čeláre - Kirť  - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

16. januára 2020 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DD a DSS, Tisovec - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
DD a DSS, Tisovec -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

17. januára 2020 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity
PhDr. Jana Dupáková

20. januára 2020 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity
PhDr. Jana Dupáková

20. januára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

21. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

23. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

28. januára 2020 - Aktivita č.5 a Aktivita č.2
DD a DSS, Detva - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Erika Sučanská a Mgr. Emilia Záthurecká
DD a DSS, Detva -   poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

29. januára 2020 - Aktivita č.5
SENIUM, DD a DSS, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity
PhDr. Jana Dupáková

29. januára 2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č.2 
DSS Čeláre - Kirť  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)
DSS Čeláre - Kirť  - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

29. januára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

30. januára 2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č.2 
DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)
DpS Sliač  - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

30. januára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

3. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

4. februára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

5. februára 2020 - Aktivita č. 5  
DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

6. februára 2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č.2 
DSS Radošina  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity PhDr. Jana Dupáková - Aktivita č.2  právne poradenstvo (terénne)
DSS Radošina - garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

7. februára 2020  - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

10. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

11. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

12. februára 2020 - Aktivita č. 5  
DSS Čeláre - Kirť  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

12. februára 2020 - Aktivita č.2  právne poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity JUDr. Andrea Matysová

14. februára  2020 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
 ZSS Jesienka, Horná Ždaňa - vzdelávanie -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská
ZSS Jesienka, Horná Ždaňa

17. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

18. februára 2020 - Aktivita č.5
 DSS Prameň, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity PhDr. Jana Dupáková

18. februára 2020 - Aktivita č. 5 
DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

20. februára 2020 - Aktivita č.2   poradenstvo (terénne)
Klub dôchodcov Brusno  - garant aktivity Mgr. Denisa Hrašková

20. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

21. februára 2019 - Aktivita č. 5 a Aktivita č. 2
Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany - vzdelávanie -  garant aktivity PhDr. Erika Sučanská
poradenstvo (terénne) - Náruč záchrany Senior – Junior, Solčany – garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

25. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (ambulantne)
ZpS a ŠZ Dominik, Veľká Lehota - garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

26. februára 2020 - Aktivita č. 5 
DpS Sliač  – vzdelávanie zamestnancov -  garant aktivity Ing. Mária Filipová

26. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (terénne) vrátane právneho poradenstva
DpS Sliač – garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea   Matysová

27. februára 2020 - Aktivita č.5
 DSS Prameň, Banská Bystrica - vzdelávanie zamestnancov - garant aktivity
PhDr. Jana Dupáková

27. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity Mgr. Emilia Záthurecká

28. februára 2020 - Aktivita č.2  poradenstvo (dištančné):
telefonické a e-mailové poradenstvo -  garant aktivity PhDr.  Erika Sučanská

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk       www.employment.gov.sk

 Späť

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.