Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


OZNÁMENIE o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Horná Ves, 2. 2. 2015 (Samospráva)

OBEC Horná Ves
Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves
___________________________________________________________________________
Číslo konania: 82/2015 V Hornej Vsi 30.01.2015


OZNÁMENIE
o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

GLOCK Forst Slowakei s. r. o., Oslany 1015, 972 47 Oslany, IČO: 47 543 060 podal dňa 28.01.2015 na obec Horná Ves žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 462 ks drevín druhu hrab obyčajný s obvodom kmeňov od 40 cm do 58 cm , 508 ks drevín druhu breza plstnatá s obvodom kmeňov od 40 cm do 60 cm, 6 ks drevín druhu čerešňa vtáčia s obvodom kmeňov 46 cm, 51 cm a 52 cm a 8 ks drevín druhu buk lesný s obvodom kmeňa od 45 cm do 56 cm rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.") a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. a v zmysle Čl. IV. ods. 7 zákona NR SR č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemkoch KN-C č. 4347, KN-C č. 4348 a KN-C č. 4349 v k. ú. Horná Ves, druh pozemkov trvalý trávny porast, vo vlastníctve GLOCK Forst Slowakei s. r. o., Oslany 1015, 972 47 Oslany, IČO: 47 543 060.
Predmetné pozemky sú v druhom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Pozemok parcelné číslo 4349 je aj súčasťou územia európskeho významu SKUEV0273 Vtáčnik.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Horná Ves zastúpená starostom obce Jozefom Hrotekom ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. a v súlade s ustanovením § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne rokovanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

12.02.2015 (štvrtok) o 10.00 h
so stretnutím na Obecnom úrade v Hornej Vsi.

Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho rokovania na Obecnom úrade v Hornej Vsi, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves a pri ústnom rokovaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom rokovaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastník konania má právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenec sa musí preukázať písomným splnomocnením v súlade s § 82 ods. 5
Číslo konania: 82/2015

zákona č. 543/2002 Z. z., v ktorom podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

V súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania, ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.. Účasť na konanie je potrebné oznámiť správnemu orgánu v lehote do piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia písomne na adresu: Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk


Jozef HROTEK
starosta obce
Doručuje sa:
1. GLOCK Forst Slowakei s. r. o., Oslany 1015, 972 47 Oslany

Pozýva sa:
1. Štátna ochrany prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.