Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Železnice opäť pod jednou strechou

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 6/2010)Na jedinom februárovom zasadnutí legislatívna rada prerokovala jedenásť návrhov právnych úprav a jeden návrh medzinárodnej zmluvy. Z návrhov právnych úprav išlo o dva návrhy zákonov, sedem návrhov nariadení vlády a dva návrhy legislatívnych zámerov zákonov. Ústrednou témou týchto legislatívnych predlôh je zjednotenie železničných služieb a bezpečnosť informačných a komunikačných systémov verejnej správy.


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, má za cieľ ustanoviť základné pravidlá pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry a správu elektronických registratúrnych záznamov ako špecifického typu registratúrnych záznamov, a to so zachovaním ich hodnovernosti a autenticity. V zmysle návrhu bude Ministerstvo vnútra SR vystupovať ako ústredný orgán štátnej správy na úseku registratúr. Ministerstvo upraví detaily správy registratúry orgánov verejnej správy a tiež vydá podrobnosti (štandard) o elektronických systémoch na správu registratúry a povinných metódach pre elektronické registratúrne záznamy.


Zavedením racionálnych a efektívnych procesov do správy registratúry orgánov verejnej správy sa vytvoria podmienky na zefektívnenie celej činnosti úradov, na kvalitnejšie a dostupnejšie služby občanom, a na minimalizovanie časovej náročnosti procesu spracovania administratívnych agend.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh tohto zákona s pripomienkami.


Na koľajniciach jeden pán


Návrh legislatívneho zámeru nového usporiadania železničných spoločností počíta so vznikom takej materskej železničnej spoločnosti holdingového typu, ktorá by mala byť založená formou akciovej spoločnosti, a to osobitným zákonom. Tento zákon explicitne vymedzí spôsob jej založenia, jej postavenie, ako aj právne a majetkové pomery. 


Podstatu fungovania holdingového typu usporiadania obchodných spoločností možno charakterizovať štyrmi faktormi. Dcérske spoločnosti sa sústredia pod koordinačný, organizačný a riadiaci vplyv jedného materského subjektu, takzvanej holdingovej spoločnosti, ktorá vlastní rozhodujúci podiel (celý alebo jeho časť) na ich kapitále, Z hľadiska právnej subjektivity dcérske spoločnosti pôsobia nezávisle od holdingovej spoločnosti. Obchodné vedenie holdingovej spoločnosti (predstavenstvo v prípade akciovej spoločnosti) vykonáva práva akcionára v dcérskych spoločnostiach. Dcérske spoločnosti sú nezávislé od činností, ktoré nesúvisia s predmetom ich podnikania a ktoré pre ne zabezpečuje holdingová spoločnosť, respektíve iná spoločnosť v rámci skupiny. Ide napríklad o centralizované administratívne (nevýrobné) funkcie, informačno-technologické služby, personalistiku alebo centralizované obstarávanie.


Zakladateľom materskej holdingovej spoločnosti a jej stopercentným akcionárom bude Slovenská republika, v mene ktorej bude konať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


Schodná legislatívna cesta


Dôvodom na vypracovanie takéhoto návrhu osobitného zákona je aj skutočnosť, že niektoré podmienky založenia, vzniku a právneho režimu novej obchodnej spoločnosti sú v porovnaní s platnou právnou úpravou v Obchodnom zákonníku špecifické. Ide napríklad o postup pri oceňovaní nepeňažného vkladu, o jeho splatenie, o prechod vlastníckeho práva k predmetu vkladu a niektoré kompetencie orgánov spoločnosti. Osobitnú, od Obchodného zákonníka odchylnú úpravu niektorých otázok možno teda vykonať iba osobitným zákonom.


Úprava právnych pomerov novej akciovej spoločnosti osobitným zákonom má svoj historický precedens v zákone o Železniciach Slovenskej republiky, ktorý postavenie, právne pomery a organizáciu tejto firmy z dôvodu zabezpečenia záujmov štátu pri správe železničnej infraštruktúry upravil odchýlne od ustanovení zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Taktiež zákon o Železničnej spoločnosti z dôvodu špecifickosti upravil založenie, vznik a právne pomery tejto akciovej spoločnosti osobitným spôsobom, tiež odchýlne od ustanovení Obchodného zákonníka.


Navrhovaný legislatívny zámer je prvým krokom k novému usporiadaniu a prepojeniu železničných spoločností. Dôjde k založeniu akciovej spoločnosti Slovenské železnice vo forme kapitálovej obchodnej spoločnosti, a to nepeňažným vkladom akcií Železničnej spoločnosti Slovensko a Železničnej spoločnosť Slovensko Cargo vo vlastníctve Slovenskej republiky do základného imania tejto akciovej spoločnosti a k personálnemu prepojeniu Železníc Slovenskej republiky a Slovenských železníc.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh tohto legislatívneho zámeru zákona s pripomienkami.


Bezpečnosť elektronickej vlády


Návrh legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti reaguje na skutočnosť, že v Slovenskej republike v súčasnosti spravujú jednotlivé inštitúcie verejnej správy svoje informačné a komunikačné systémy samostatne. Z toho dôvodu je úroveň zabezpečenia týchto systémov rôznorodá, niekde aj nedostatočná, čo môže mať za následok nenahraditeľné straty a narušenie dôveryhodnosti organizácie i samotného štátu.


Náš právny poriadok obsahuje viacero právnych predpisov, týkajúcich sa rôznych aspektov informačnej bezpečnosti. Ide však o predpisy rôznej právnej sily, ktoré riešia čiastkové problémy, respektíve špecifické oblasti informačnej bezpečnosti.


Účelom legislatívneho zámeru je určiť základnú štruktúru a vecné zameranie zákona o informačnej bezpečnosti. Na tomto základe by bola zaistená dostatočná úroveň ochrany celého informačného priestoru štátu, čo zároveň predstavuje záruku zabezpečenia základných práv a slobôd občanov a rozvoja konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Výnimku tvorí oblasť utajovaných skutočností, ktorá patrí do kompetencie Národného bezpečnostného úradu.


Legislatívny zámer zákona vychádza z Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť. Nadväzuje aj na viaceré vládne dokumenty, napríklad na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy a taktiež na dokumenty Európskej únie.


Ide o autoritu štátu


Zákon o informačnej bezpečnosti bude riešiť dva okruhy problémov: zaistí ochranu informačných systémov verejnej správy a vytvorí všeobecný právny rámec na ochranu celého digitálneho priestoru Slovenskej republiky .


Vychádzajúc zo uvedených skutočností, zákon sleduje najmä tieto ciele:


a) vytvoriť jednotný legislatívny rámec pre oblasť informačnej bezpečnosti v  Slovenskej republike ;


b) definovať kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti a spôsob koordinácie orgánov štátnej správy pri riešení spoločných úloh v oblasti informačnej bezpečnosti;


c) zaviesť jednotnú terminológiu, definovať základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti;


d) vytvoriť štandardizačný rámec informačnej bezpečnosti;


e) zaviesť proces riadenia informačnej bezpečnosti vo verejnej správe;


f) zaviesť klasifikáciu informačných systémov verejnej správy z hľadiska požiadaviek na informačnú bezpečnosť a definovať minimálne bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé kategórie informačných systémov verejnej správy;


g) vymedziť postavenie jednotky na riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) a úlohy ďalších takýchto útvarov pri ochrane digitálneho priestoru Slovenskej republiky ;


h) definovať minimálne znalostné štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti pre pracovníkov spravujúcich informačné systémy verejnej správy a zaisťujúcich ich ochranu;


i) ustanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť elektronickej verejnej správy;


j) ustanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť internetu;


k) zvýšiť celkové bezpečnostné povedomie pracovníkov verejnej správy.


Zákon o informačnej bezpečnosti bude ustanovovať povinné bezpečnostné požiadavky aj na ostatné informačné a komunikačné technológie digitálneho priestoru Slovenskej republiky, ktoré komunikujú s informačnými systémami verejnej správy tak, aby v nijakom prípade nemohli ohroziť ich bezpečné fungovanie. Zákon o informačnej bezpečnosti nebude meniť kompetencie subjektov zodpovedných za špecifické oblasti informačnej bezpečnosti definované existujúcimi zákonmi, ktoré plnia osobitné úlohy podľa osobitných predpisov.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh tohto legislatívneho zámeru zákona s pripomienkami.


Protidrogové inovácie


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a v tejto súvislosti aj zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a zákon č. 220/1996 Z. z. o reklame, reaguje na praktické skúsenosti z doterajšieho uplatňovania výkonu štátnej správy vo veci drogových prekurzorov a zneužívania návykových látok obsiahnutých vo voľnopredajných liekoch.


Návrh rieši aj niektoré nedostatky v oblasti registrácie prevádzkovateľov využívajúcich predpismi vyčlenené látky kategórie 2 na legálne účely pri rigoróznom uplatňovaní príslušných nariadení Európskej únie. Rozširuje tiež register pokút udeľovaných za správne delikty a spresňuje spôsob získavania údajov o určených látkach potrebných na zamedzenie ich nelegálneho použitia.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh tohto zákona s pripomienkami.


Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, dopĺňajúci nariadenie vlády č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, má za cieľ určiť vypočítavanie výdavkov spojených s veterinárnou kontrolou zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších produktov pri ich vývoze do tretích krajín. Prináša aj pravidlá výpočtu výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy spojených s odberom vzoriek. V prípadoch, keď zistí, že výrobky nezodpovedajú požiadavkám zákona a predpisov vydaných na ich vykonanie, bude kontrolovaný subjekt povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou.


Legislatívna rada odporučila vláde schváliť návrh tohto nariadenia vlády s pripomienkami.


Štefan GRMANSpäť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.