Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Pruské

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

''Dedina roka 2007''

Pruské dnes

''Dedina roka 2009''

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Pruské - Pruské dnes


DEDINA AKO HOSPODÁR


Obec má spracovaný plán strednodobého a dlhodobého hospodárskeho rozvoja s výhľadom do roku 2015. Na základe tohto materiálu sú spracovávané stredno a dlhodobé investičné aktivity v spolupráci s partnermi – podnikateľmi v regióne (Poľnohospodárske družstvo (PD), Mikona , Mikon Pruské), s mikroregiónom a jednotlivými obcami stredného Považia. Sme sídlom Mikony Pruské, podporujeme ich ekoaktivity – zber ojazdených pneumatík s nadregionálnym záberom. Spoločnosť Mikon začína s výrobou komponentov pre automobilový priemysel. PD Pruské ako beneficient programu Sapard vybudoval ekolinku na výrobu mlieka s najvyšším hygienickým štandardom v regióne. V spolupráci s PD a Lesmi SR plánuje obec realizáciu projektu pestovania biomasy s následnou zmenou palivovej základne na drevoštiepku a slamu, ktorý sa bude realizovať v rámci existencie vlastnej výrobnej prevádzky obce. V súlade s ekologickými aktivitami došlo v prvej fáze k zmene palivovej základne na všetkých obecných budovách z mazutu, prípadne pevného paliva na vykurovanie plynom. V ďalšej fáze je plánovaná zmena na biomasu. V spolupráci s Povodím Váhu sme pripravili projekt regulácie vodných tokov v obci, ktorý postupne realizujeme. Realizujeme projekt revitalizácie mokradí. Na základe rozhodnutí prijatých v procese komunitného plánovania riešime krajinotvorbu a budovanie zelene v obci. Realizujeme zriadenie mikroregionálnej kompostárne, kde by sme využili prirodzený zdroj biologického odpadu. V rámci obecnej prevádzky ponúkame okolitým obciam pomoc pri zbere odpadu. Zakúpili sme vozidlo na zber separovaného odpadu určené pre obce mikroregionu. Služba je účtovaná obciam za cenu priamych nákladov. Poskytujeme tiež dopravné služby, zemné a búracie práce. Občanom a obciam ponúkame služby mechanizmov, nákladných áut, zámočníckej a stolárskej dielne a sprostredkovane pneuservisu. V doplnku územného plánu obce sme definovali i umiestnenie priemyselnej zóny, vo väzbe na budovanie závodu Hyundai – KIA a započali sme s jej prípravou.

DEDINA AKO MAĽOVANÁ


V minulom období bol spracovaný plán postupnej etapovitej rekonštrukcie obce, vrátane miestnych častí. Bolo prijaté uznesenie OcZ o odkúpení starých, neobývaných domov obcou ako i o pomoci obce občanom rekonštruujúcim fasády obcou. Bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia revitalizácie centra obce, jeho premeny na pešiu zónu. Dnes sa systematicky rozširuje do okrajových častí V miestnych častiach Savčina a Podvažie sa nachádzajú objekty pôvodnej architektúry, ktoré sa postupom času upravujú do pôvodného stavu s cieľom zachovania pôvodného rázu obce (napr. obnova kaplniek) . V obci došlo k spracovaniu a postupnej  realizácii programu tvorby zelene – Zelený projekt. Postupne upravujeme verejné priestory– prebehla 1., 2. a 3. etapa rekonštrukcie miestneho cintorína, plánovaný je projekt revitalizácie námestia s vybudovaním náučného chodníka Hugolína Gavloviča, 3. najvýznamnejšieho Slováka zapísaného v zozname UNESCO. Je spracovaný projekt rekonštrukcie jeho krypty a vybudovala sa náučná cyklotrasa – zrkadlový projekt v rámci programu Interreg s moravským partnerom. Obec obdržala cenu Mosty za prácu s mládežou a participuje s mládežou na projekte Oživme duch Olympie, kde je nosnou myšlienkou práve spojenie mladého a starého v okolí Komunitného centra vrámci komunitného plánovania. Tu občania sami rozhodnú ako bude ich životné prostredie vyzerať. Zeleni v obci sa kladie dôraz nielen Zeleným projektom, ale i výsadbou v centre obce, výsadbou v okolí Komunitného cetra, revitalizáciou mokrade – 1.,2.etapa v celkovej hodnote cca 1 mil. Sk. mokrade v 1. stupni ochrany, kde žije ohrozený druh Karas zlatistý, s vytvorením náučného chodníka o chránených endemitoch v našom biotope (Karas zlatistý, motýľ Apollo). Na vzhľad obce vplýva i systematická práca na poli odpadového hospodárstva. Konkrétne vybudovanie zberného dvora separovaného odpadu, kompostárne, Čistota v obci je garantovaná pravidelnou údržbou pracovníkmi obce, nízkym poplatkom za vývoz komunálneho odpadu, ako aj pravidelnými akciami veľkého jarného a jesenného upratovania, s následným posedením pre zúčastnených občanov. Takisto sa o čistotu v obci vzorne starajú žiaci Základnej školy, ako i študenti ZSŠP. Došlo k spracovaniu projektu ekoturizmu s možnosťou ubytovania a ekoaktivít v obci a jej bezprostrednom okolí (návštevy náučný chodník Apollo, Karas zlatistý, Vršatské bralá, atď). Súčasťou aktivít je i spolupráca s nadáciou Ekopolis – program Priestory, program Ľudia pre stromy. Ukončili sme rekonštrukciu objektu bývalej oranžérie. V týchto priestoroch je mulltifunkčné komunitné centrum, slúžiace potrebám obce, ako i celého regiónu. Využívané sú turisticky značené chodníky v oblasti Bielych Karpát. Došlo k dobudovaniu obecného vodovodu, dokončeniu a odovzdaniu projektu kanalizácie, ktorá bude predložená v rámci širšieho projektu. Spracovaný je aj projekt regulácie vodných tokov, došlo k prečisteniu korýt vodných tokov v spolupráci s Povodím Váhu. V rámci rekultivácie krajiny sú podporované aktivity záhradkárskej organizácie, pričom došlo k vybudovaniu 3 záhradkárskych osád. Prebieha údržba lúk, pasienkov a lesov, aktivizoval sa urbár, dochádza k plánovitej  výsadbe (protierózny postup).

DEDINA AKO KLENOTNICA


Významné historické medzníky (vplyv na vývoj obce):

1244 – prvá písomná zmienka o obci – TERRA PRUSKA.

Názov obce: Trenčianska župa sa kolonizovala v časoch starého Slovenska osadníkmi, pochádzajúcimi zo Sliezska a Pruska, ktoré bolo v tých časoch ešte slavianske. Takto obec dostala pomenovanie po svojich najstarších obyvateľoch. Obec patrila pod panstvo Vršatec, jeho majitelia sa často menili (Ludányovci, Jakušičovci, Koniggsegovci

1642 - v rámci rekatolizácie regiónu bol postavený františkánsky kláštor a rehoľa františkánov začala pôsobiť v obci na pozvanie biskupa Juraja JAKUŠIČA, vesprémskeho biskupa a majiteľa Vršateckého panstva, chránený Pamiatkovým úradom Bratislava. V kostole je umiestnený barokový organ so skriňou z roku 1780, autorom je organár Pažický z Rajca.

1780 – postavený neskorobarokový rímskokatolícky kostol, pri prácach nájdený základný kameň pôvod. kostola, datovaný z roku 1221., pamiatka 1. kategórie, chránený Pamiatkovým úradom Bratislava. V chráme sú umiestnené 2 organy, z toho 1 nefunkčný – z dostupných prameňov zistené, že predpokladaným autorom je kremnický organár Izák Roglmayr. Druhý organ je jednomanuálový organ s pedálom, zhotovený v roku 1732, autor Peregrín Werner. Zaujímavosťou je opačná farebnosť kláves – dlhšie klávesy sú obložené z tmavého dreva a krátke klávesy sú svetlejšie.

1787 – zomrel Hugolín Martin Gavlovič, najvýznamnejší autor didakticko – reflexívnej lyriky slovenskej barokovej literatúry, františkánsky kňaz, ktorý pôsobil v obci od roku 1746. Je pochovaný v krypte františkánskeho kláštora v Pruskom. Literát ako významná kultúrna osobnosť bol zaradený v roku 1987 do kalendára UNESCO historických osobnosti ako 3. Slovák.

Pruské bolo jednou z prvých obcí, kde fungovala materská škôlka – v priestoroch terajšej poľnohospodárskej školy, kde pôsobili rehoľa Menších bratov – Františkáni, ako aj ženské rehole – podľa dostupných zdrojov 9 reholí – sestry sv. Kríža, salvatoriánky, vincentky, spasiteľky, atď. Pruské malo zriadený aj jeden z prvých špitálov v Uhorsku.

Došlo k prvému komplexnému spracovaniu monografie obce, vrátane elektronickej podoby a DVD formy. Kultúrne hodnoty sú dané dedičstvom obce a skutočnosťou, že v stredoveku bola prirodzeným centrom vzdelanosti. Lokálpatriotizmus sa odráža v každoročnom stretávaní dôchodcov a rodákov, v činnosti a aktivitách Klubu dôchodcov Pruské. Odrazom zachovávania tradícii a snahy ochrany pred ich vymretím je znovuoživenie cyklických aktivít ako Dni ľudových remesiel – s ukážkami pôvodných tradičných činnosti a remesiel na vidieku, ako i nadviazaním na tradície jarmokov udelených mestečku Pruské Rudolfom II. Habsburským, Balut (Bielolokarpatská akadémia ľudovej umeleckej tvorivosti), organizovaná v spolupráci s moravským partnerom, Jánske ohne, Adventné koncerty, Mikuláš, s tradičnými slamenými a koženými maskami čertov, ktoré sú typickými pre región. Iným druhom úcty k tradíciám je dnes 40. ročník Gavlovičových slávností – Gavlovičovo Pruské, s výtvarnými a literárnymi dielňami v duchu odkazu literáta, či už tradičná účasť na festivale Historické organy, ktorý opakovane vrcholil v Pruskom.

Z architektonických zvláštností okrem skvostov chránených štátom, v obci pretrváva tradičný architektonický prvok – používanie betónovej škridle, vyrábanej ručne. Urbanistickou zvláštnosťou je kostol s opevnením v centre obce.

Zaujímavé lokality: V rozsiahlom anglickom parku sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý postavili koncom 16. storočia. V súčasnosti sú priestory kaštieľa i jeho okolia využívané ako Združená stredná škola poľnohospodárska Vo farskej záhrade sa nachádzajú tri unikátne kusy Tisu obyčajného- najstaršie v strednej Európe. Ich vek sa odhaduje na 700 rokov a sú chránenou kultúrnou pamiatkou. V lokalite Kanada – nálezisko trilobitov, v blízkosti torzo hradiska z doby bronzovej. Rybník v Pruskom – mokraď v 1.pásme ochrany krajiny, kde žije ohrozený druh Karas zlatistý. Blízkosť Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, ktorej časť zasahuje aj do katastrálneho územia obce.

Zvyky a obyčaje: V obci sa každoročne organizuje Festival ľudových remesiel, kde sa prezentujú typické ľudové remeslá prihraničných regiónov slovensko – moravského pomedzia, Festival je spojený s prehliadkou kultúrnych tradícií, zvykov, vystúpeniami folklórnych súborov a ochutnávkou miestnych špecialít, ako aj špecialít zúčastnených regiónov Slovenska a Moravy. V oblasti folklóru takisto spolupracujeme s moravskou stranou – výsledkom spolupráce je BALUT, ktorej 4. ročník pripravujeme v Pruskom, takisto paralelné podujatie na slovenskej i moravskej strane: Setkání muzikantú v Bílých Karpatech. Tradičným podujatím je aj Gavlovičovo Pruské – Dní regionálnej kultúry. Zaviedla sa tradícia gospelového festivalu a festivalu organovej hudby Pruštianska jeseň..Ako nóvum sú Majstrovstvá vo varení gulášu, v poradí 5. ročník.

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ


Počet a názvy činných iniciatív, spolkov a záujmových skupín:

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Oblastné centrum (ZKSM), Športový klub 98 (turistický oddiel, hokejbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, bedmintonový oddiel, šachový oddiel), Telovýchovná jednota Považan – futbalový oddiel, atletický oddiel, Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, miestna organizácia Pruské, , Klub dôchodcov Pruské, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovné združenia VRŠATEC, Občianske združenie Mikroregión Zdroje Bielych Karpát, Divadelný súbor Hugo.

Počet a názvy zariadení pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť:

Hospic Pruské (vo výstavbe lôžková časť), ambulantná časť a stacionár v prevádzke, tu nadväzujeme pritom na tradíciu niekdajšieho prvého chudobinca - hospicu v Uhorsku, ktorý bol zriadený v našej obci, ďalej Stredisko opatrovateľskej starostlivosti, Klub dôchodcov, Domov sociálnej starostlivosti, Obvodné zdravotné stredisko (ambulancie praktických, detských, zubných, ženských lekárov, chirurgická ambulancia, kozmetický salón). Obec zriadila funkciu sociálneho pracovníka, ktorý menežuje a sprostredkováva pomoc .

Počet a názvy organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí v roku:

1. Vítanie Nového roku, Pruštianska jar, Stavanie mája, Privítanie detí do života, Deň matiek, Festival environmentalistiky, Jarmok ľudových remesiel, Senátorský chodník Detský Europeleton – v spolupráci s moravskou stranou, Gospelový festival s benefičnou zbierkou na dostavbu hospicu, Valašská škola Slovanskej vzájomnosti, , Zlínsky festival filmov pre deti – satelitné vystúpenie v Pruskom Valašská múza, Bélokarpatská akademie ľudových umění a technologií, Dni regionálnej kultúry - Gavlovičovo Pruské, Rozmarné leto s Hugom, Aerobik maratón, Majstrovstvá Európy vo varení gulášu, Pádivého Trenčín – satelitné vystúpenie v Pruskom, Pruštianska kultúrna jeseň, Posedenie s dôchodcami, Adventné koncerty, Osobnosť roka 2006, projekt DAŤ VIAC – určený pre osamelých, starých a chorých spoluobčanov obce. RADUS – regionálna digitálna univerzita seniorov , Muzikál Tajomnstvo kríža, Balut , Čaro Vianoc, Posedenie s dôchodcami, Komunitné plánovanie, Ankteta oznámkuj starostu a poslancov, a mnoho ďalších kultúrno spoločenských akcii.

V rámci spolkovej činnosti je našim zámerom búrať bariéry medzi generáciami a spájať komunitu. V súlade so snahou znižovania bariér sme vytvorili bezplatné internetové pracovisko v škole, bol zriadený internetový point v odlúčenej časti Podvažie, anonymne uskutočňujeme anketu Oznámkuje starostu a poslanca, zašli podnet ako a čo zlepšiť v obci. Chceme byť čo najbližšie k občanovi – jednania Obecnej rady v odlúčených častiach obce, využívame anketové princípy, nové technológie (obec sa dobre umiestnila v súťaži Zlatý Erb). Na námestí sa polročne vykonáva videoprezentácia, čo nové sa v obci udialo. Je zaistená non stop telefonická linka s možnosťou podávania podnetov, osadená schránka na pripomienky, anonymné pripomienky možno zaslať cez internet. Rastie spolupráca obce so ZKSM a ŠK 98 Pruské, zameraná na voľnočasové aktivity pre mládež. Obec bola opakovane ocenená cenou Mosty za prácu s mládežou. Agilní sú dôchodci, ktorí pomáhajú pri obecných aktivitách. Športovci v rámci brigád vybudovali a spravujú 2 trávové ihriská a  2 viacúčelové plochy a ihrisko pre plážový volejbal. Činnosť ŠK 98 (Športový klub) – amaterski majstri SR v hokejbale za rok 2003, 2005, majstri SR florbal žiaci, Centrum talent. mládeže, volejbal, tenis, turistika, futbal (konané jarný, letný, zimný turnaj starostu). Hasiči v roku 2004 získali republikové vyznamenanie. Zapája sa celá komunita, vrátane rómskej populácie a detí a mládeže zo sociálne slabších vrstiev. Pre ne bol určený i letný detský tábor v spolupráci s mikroregiónom a ZKSM. Bol spracovaný projekt Otvorené oči , ktorého cieľom bolo umožniť mládeži aktívne sa podieľať na rozhodovacích procesoch v obci . Cieľom projektu je prenášať zasadania OcZ a OR formou videoprojekcie, a nadväzne i vytvorenie prirodzenej kontroly. Prebehlo komunitné plánovanie o dostavbe v obci. Obec dobudováva hospic, výdajňu stravy , Klub dôchodcov, zriadila sociálny taxík pre dôchodcov z odlúčených častí, zúčastnila sa v súťaži Oskar bez bariér. Seniori absolvovali kurz vzdelávania vo výpočtovej technike – projekt Regionálna a digitálna univerzita seniorov.

DEDINA AKO PARTNER


Obec má vypracovanú víziu rozvoja opierajúcu sa o názory občanov z opakovaných anketových prieskumov verejnej mienky, z projektu načúvania , výsledky SWOT analýzy. Zakotvená je v Programe sociálno-ekonomického rozvoja. Silnou stránkou obce sú najmä ľudské zdroje, spoločenské organizácie a vzdelávacie inštitúcie ( ZŠ H.Gavloviča, ZSŠP Pruské), ktoré tvoria významný potenciál, schopný na báze dobrovoľníckej aktivity v rámci komunitnej generačnej spolupráce budovať hodnoty nielen hmotné, ale aj duchovné. Ďalšou silnou stránkou obce sú nadviazané partnerstvá na úrovni tretieho sektora.

Počet a názvy realizovaných podujatí nadobecnej a mimoobecnej spolupráce od roku 2001:

Pruštianska jar, Festival environmentalistiky, Festival ľudových remesiel, Gospelový festival, Valašská škola Slovanskej vzájomnosti, Senátorský chodník – V. ročník, Valašská múza, Bělokarpatská akademie lidových umění a technologií, Dni regionálnej kultúry- Gavlovičovo Pruské – 40. ročník, Rozmarné leto s Hugom, Majstrovstvá Európy vo varení gulášu, Pádivého Trenčín – satelitné vystúpenie v Pruskom – 2. ročník, Zlínsky festival filmov pre deti – satelitné vystúpenie v Pruskom, Pruštianska kultúrna jeseň, Adventné koncerty – 3 ročník, Osobnosť roka – 2. ročník, Jarný, jesenný a zimný športový deň starostu obce – 2.ročník, Výtvarné dielne v ZŠ, Hasičská súťaž , Jánske ohne, Majstrovstvá SR vo varení gulášu , Slovakia Open, Advetné koncerty , Historické slovenské organy, / ativity za posledný rok , z nich väčšina je cyklická/

Obec má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s mestom Valašské Klobouky a spolupracuje s mikroregiónom Lipensko. Pripravuje sa zmluva s Czarnym Dunajcom (cestou slovensko – moravsko – poľského projektu „Škola slovanskej vzájomnosti“, kde je ústrednou postavou Hugolín Gavlovič, rodák z Poľska, ktorý pôsobil v Pruskom).

Pruské je prirodzeným lídrom v mikroregióne. Mikroregión Zdroje Bielych Karpát (MR ZBK), ktorý tvorí spolu 13 obcí a miestni podnikatelia, ako aj vzdelávacie inštitúcie a spoločenské organizácie. Budujeme Turistické informačné centrum (TIC) ako základňu infraštruktúry pre rozvoj mikroregionálnej a cezhraničnej spolupráce. V rámci Združenej strednej školy poľnohospodárskej (ZSŠP Pruské) je dlhoročná kooperácia s francúzskym partnerom – Courselles – Chaussy a miestnou poľnohospodárskou školou, podporovaná oboma samosprávami.

V rámci plánovania rozvoja prebiehajú pravidelné ankety, verejné zhromaždenia občanov, s následným procesom komunitného plánovania. Programy rozvoja prešli všetkými fázami pripomienkovania občanmi, naviac boli konzultované odbornými poradcami z ARVI a VOKA, Vidieckeho parlamentu, ako i pracovníkmi mikroregiónu.

MR ZBK v spolupráci s obcou vytvorilo Komunikačné centrum, slúžiace pre potreby regiónu, miestnych podnikateľov, občanov, poskytuje vyhľadávanie informácií cez internet, poradenstvo a konzultačnú činnosť ako neziskovú aktivitu. Obec ako líder mikroregiónu v spolupráci s pracovníkmi MR ZBK spracováva celkovú koncepciu sociálno – ekonomického rozvoja celého MR ZBK, v základných otázkach komunikuje a svoju činnosť koordinuje s orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, ako sú Slovenská agentúra životného prostredia, Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, školské subjekty v regióne, apod. Skúsenosti odovzdáva ostatným samosprávam MR ZBK pri vypracovávaní projektov EÚ, pri budovaní podmienok pre implementáciu programu Leader. Na pôde obce prebiehajú rozličné školenia a kurzy pre okolité samosprávy (napr. so zameraním na tvorba projektov). Vytvorili sme konzultačnú a informačnú projektovú bázu. Vytvorili sme spoločnú úradovňu pre okolité obce.

DEDINA AKO HOSTITEĽ


V rámci širšej koncepcie agroturistiky Euroregiónu je spracovaná i koncepcia miestnej infraštruktúry pre rozvoj agroturistiky. Priority sú – využitie „organového zázemia“ ((2 funkčné nástroje v obci), agroturistika – (Festival ľudových remesiel, majstrovstvá Európy vo varení gulášu) dobudovanie Turistického informačného centra (TIC) /v rámci programu Interreg, v spolupráci s mestom Valašské Klobouky, ktoré po dobudovaní bude poskytovať širokú a pestrú škálu služieb. V oblasti športu dobudovávame celoročne využívaný viacúčelový všešportový areál. Zrekonštruovali sme bývalý Kultúrny dom na multifunkčné komunitné centrum. Bol vydaný Turistický sprievodca obce v 3 jazykových mutáciách, Mapa obce a Sprievodca mikroregiónu. Zriadili sme cyklotrasu s napojením na existujúcu sieť v okolí. Táto je adekvátne vyznačená. Dobudovali sme náučné chodníky Hugolína Gavloviča, motýľa Apollo a Karasa zlatistého s vytvorením oddychových miest. V rámci ekoturistiky sme spracovali projekt víkendovej ekoturistiky s využitím miestnej infraštruktúry a služieb. Spolupracujeme s miestnymi a regionálnymi podnikateľmi v oblasti CR, ktorí poskytujú ubytovacie kapacity a služby v regióne, ich činnosť v agroturistike a ekoturistike, bude propagovaná v TIC – v štádiu výstavby. Vybudovali sme solídnu základňu pre rozvoj CR – cyklotrasa, 2 náučné chodníky, 3 viacúčelové ihriská, reštauračné a pohostinské kapacity, ubytovacie kapacity, využitie a propagácia prírodných a historických daností, sieť turistických chodníkov so značením, propagačné aktivity (viacjazyčný sprievodca a mapa obce), vytvorenie „kalendáru aktivít“ so zabudovaním fixných cyklicky sa opakujúcich aktivít, na ktoré by sa viazala návštevnosť), majstrovstvá vo varení gulášu, Dni ľudových remesiel, Gavlovičovo Pruské apod. V rámci prebiehajúceho projektu z Ekopolisu dôjde k ďalšiemu dotvorenie aj relaxačných miest v obci a ďalšiemu zlepšeniu infraštruktúry. V tomto roku sa osadí v centre obce nadrozmerná mapa obce. Zrekonštruovaním námestia a systému autobusových zastávok s osadením mapy obce skvalitníme i podmienky pre dopravu a informovanosť návštevníkov. Aktivity v CR majú cezhraničný charakter – dôkazom je spolupráca s moravským partnerom (Senátorský chodníček) – 5. ročník, stretávania občanov Balut... Z pôvodne kultúrne spoločenských aktivít došlo k spolupráci pri projektoch EU / INRERREG. Dokončená monografia – jej DVD mutácia bohatým zdrojom informácii pre návštevníka v duchu ...radšej raz vidieť ako 100x počuť.... 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.