Banskobystrický kraj  Bratislavský kraj  Košický kraj  Nitriansky kraj  Prešovský kraj  Trenčiansky kraj  Trnavský kraj  Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Jasenie

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Samospráva

Súčasnosť

Poloha a príroda

História

Kultúrne dedičstvo

Kultúrne aktivity

Školstvo

Šport

Voľný čas

Záujmové organizácie

Cirkev

Register zmlúv

Obec 2014

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Jasenie - Samospráva


 

Úradné hodiny na obecnom úrade

Pondelok: 7.00 h - 15.00 h
Utorok: 7.00 h – 15.00 h
Streda: 7.00 h – 17.00 h
Štvrtok 7.00 h – 15.00 h
Piatok: 7.00 h – 13.00 h

 

SAMOSPRÁVA V SÚČASNOSTI

Obyvatelia obce volia v priamych voľbách starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Starosta

Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým a právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Starostkou obce Jasenie na funkčné obdobie rokov 2007 - 2010 bola v riadnych voľbách zvolená Elena Kordíková (telefón: 048/619 21 23, fax: 048/619 21 23, mobil: 0905 91 00 93, e-mail: obec.jasenie@stonline.sk).

Zástupca starostu

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí obecné zastupiteľstvo. Ak je v obci zriadená rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie jej členom. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu patrí plat podľa osobitného zákona.

Za zástupcu starostu bol zvolený Michal Sanitra (telefón: 048/619 21 23, fax: 048/619 21 23, mobil: 0904 62 01 74, e-mail: obec.jasenie@stonline.sk).

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, uznášať sa na nariadeniach, určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a podobne), zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

Poslanci obecného zastupiteľstva: Sanitra Michal, Ambrozová Marta, Kosec Ján, Šarina Tomáš, Kučera Marián, Turčanová Monika, Beraxa Ivan, Kostolná Viera, Lupták Pavol.

Obecná rada, komisie pri obecnom zastupiteľstve

Členovia obecnej rady: Sanitra Michal, Ambrozová Marta, Kosec Ján, Šarina Tomáš
Komisia pre ochranu verejného poriadku: predseda Sanitra Michal, členovia Šarina Tomáš, Beraxa Ivan
Komisia pre výstavbu a rozvoj, územné plánovanie a poľnohospodárstvo: predsedkyňa Ambrozová Marta, členovia Kosec Ján, Strečok Milan
Komisia pre financie a rozpočet, dane, poplatky a sociálne veci: predsedkyňa Turčanová Monika, členovia Lupták Pavol, Horčíková Marika
Komisia pre šport, kultúru rekreáciu a mládež: predsedkyňa Kostolná Viera, členovia Hôrčíková Jarmila, Gaboňová Júlia, Malčeková Daria, Kučera Marián
Komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcionárov: predseda Sanitra Michal, členovia Ambrozová Marta, Kosec Ján
Komisia inventarizačná: predsedkyňa Turčanová Monika, členovia Lupták Pavol, Sanitra Michal, Hôrčiková Marika

Kontrolór obce

Kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Za kontrolórku obce bola zvolená Ing. Hanusková Valéria (telefón: 048/619 21 23, e-mail: obec.jasenie@stonline.sk).

SAMOSPRÁVA V MINULOSTI

Údaje o tejto oblasti nájdete v sekcii HISTÓRIA OBCE, v časti ''Osoby vo vedení obce v minulosti - samospráva''.

SYMBOLY OBCE - ERB, PEČAŤ, VLAJKA

Aj tieto údaje nájdete v sekcii HISTÓRIA OBCE.

VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2007 - 2010

Vo volebnom programe na roky 2007 - 2010 ''Za krajšiu, tolerantnejšiu a životaschopnú obec’’ chceme

 • Verejnoprospešná činnosť:

  - zapojiť do vecí verejných čo najviac občanov - dospelých, mládeže, detí, - zaujímať sa o bežné problémy občanov, otvoriť komunikáciu s mládežou,
  - vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu,
  - vybudovať pre mladých Centrum voľného času, dobudovať športový a oddychový areál v priestoroch pod obecným úradom.

 • Sociálna oblasť:

  - venovať osobnú starostlivosť občanom, ktorí sa ocitnú na pokraji životného minima - dôchodcom, osamelým občanom,
  - uvažovať s vybudovaním záchytného centra Škôlky pre seniorov, s vybudovaním sprchárne, práčovne a podobne.

 • Oblasť kultúry, športu a spoločenskej činnosti:

  - vytvárať podmienky na organizovanie kultúrneho a športového života v obci,
  - zachovať obecné tradície: Fašiangy - pochovávanie basy, Turíce - stavanie májov, športové turnaje, výstup na Chabenec, tenisový a nohejbalový turnaj,
  - spolupracovať s družobnou obcou Osagard so slovenskou samosprávou v Maďarsku pri organizovaní pri organizovaní výmenných pobytov detí, dospelých, spolupracovať s ňou v kultúrnej a športovej oblasti.

 • Investičná činnosť:

  - pripravovať projekty pre rozvoj obce a rozvoj cestovného ruchu, vychádzajúc z územného plánu obce - lyžiarske vleky, bežecké trate,
  - dobudovať a zrekonštruovať areál kúpaliska,
  - vybudovať trhové miesto v obci,
  - opraviť pamätné miesto v doline Lomnistá - chatu generála Asmolovova,
  - odkúpiť chatu Studnička, ktorá by slúžila pre rekreačné záujmy občanov,
  - vybudovať náučný turistický chodník v obci,
  - vybudovať oddychovú zónu v dolnej časti obce,
  - začať s prestavbou starej školy na viacúčelový objekt.

  Zdroj: písomný materiál z obce

 •  

   
  EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
   
    
    O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.